Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2004 z dne 27. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2004 z dne 27. 2. 2004

Kazalo

799. Pravilnik o pooblaščanju izvajalcev strokovnih nalog s področja ionizirajočih sevanj, stran 2006.

Na podlagi drugega odstavka 16. člena, četrtega in sedmega odstavka 28. člena, četrtega in sedmega odstavka 30. člena ter četrtega odstavka 49. člena zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 50/03 – prečiščeno besedilo) izdaja minister, pristojen za zdravje, v soglasju z ministrom, pristojnim za okolje
P R A V I L N I K
o pooblaščanju izvajalcev strokovnih nalog s področja ionizirajočih sevanj
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen in vsebina)
Ta pravilnik določa:
– pogoje in način preverjanja izpolnjevanja pogojev za izvajanje del pooblaščenega izvedenca za posamezna področja varstva pred sevanji ter način in obseg rednega in izjemnega poročanja,
– pogoje za osebe, ki izvajajo tehnične preglede virov sevanja,
– pogoje in način preverjanja izpolnjevanja pogojev za izvajanje nalog dozimetrije ter osnove organiziranosti službe za dozimetrijo in evidence strokovnjakov za dozimetrijo,
– način preverjanja izpolnjevanja pogojev za izvajanje del pooblaščenega izvedenca medicinske fizike.
2. člen
(pojmi)
Pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen kot pojmi, opredeljeni v zakonu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 50/03 – prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZVISJV).
3. člen
(akreditacija)
Akreditacije, zahtevane s tem pravilnikom, podeli nacionalna akreditacijska služba v Republiki Sloveniji ali druga akreditacijska služba, ki jo je priznala nacionalna akreditacijska služba v Republiki Sloveniji.
POSEBNE DOLOČBE
I. POOBLAŠČENI IZVEDENCI VARSTVA PRED SEVANJI
4. člen
(posamezna področja varstva pred sevanji)
Pravna ali fizična oseba lahko pridobi pooblastilo izvedenca varstva pred sevanji na enem ali več naslednjih področjih:
a) dejavnosti v zdravstvu in veterini, kjer se uporabljajo naprave, ki oddajajo ionizirajoče sevanje (v nadaljnjem besedilu: sevanje) kot posledica pospeševanja delcev (rentgenske naprave, pospeševalniki delcev),
b) dejavnosti v zdravstvu in veterini, kjer se uporabljajo odprti ali zaprti viri sevanj,
c) posamezne dejavnosti izven zdravstva in veterine, opredeljene v pooblastilu.
5. člen
(obseg pooblastila za fizične osebe)
(1) Fizična oseba lahko pridobi pooblastilo izvedenca varstva pred sevanji na področjih iz prejšnjega člena za:
a) dajanje strokovnih mnenj, ki temeljijo na meritvah in/ali izračunih, o zadevah iz prvega odstavka 27. člena ZVISJV,
b) podajanje vsebin, opredeljenih v predpisu, ki določa usposabljanje izpostavljenih delavcev, praktikantov, študentov, odgovornih oseb za varstvo pred sevanji in delavcev v organizacijskih enotah varstva pred sevanji.
(2) Fizična oseba lahko pridobi pooblastilo iz prejšnjega odstavka, če izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 28. člena ZVISJV. Izpolnjevanje teh pogojev vključuje:
– strokovne reference na področjih iz prejšnjega člena,
– potrebna znanja iz varstva pred sevanji na posameznih področjih iz prejšnjega člena, in
– ustrezno znanje o uporabi merilne opreme.
6. člen
(obseg pooblastila za pravne osebe)
Pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 28. člena ZVISJV, lahko pridobi pooblastilo izvedenca varstva pred sevanji na področjih iz 4. člena tega pravilnika za:
a) dajanje strokovnih mnenj, ki temeljijo na meritvah in/ali izračunih, o zadevah iz prvega odstavka 27. člena ZVISJV, če ima za polni delovni čas stalno zaposleno vsaj eno osebo, ki je pridobila pooblastilo iz točke a) prvega odstavka prejšnjega člena;
b) izvajanje nadzornih meritev na nadzorovanih in opazovanih območjih, preglede virov sevanj in osebne varovalne opreme, če:
– ima za polni delovni čas stalno zaposleno vsaj eno osebo, ki je pridobila pooblastilo iz točke a) prvega odstavka prejšnjega člena za ustrezno področje in
– je akreditirana za izvajanje meritev hitrosti doz ionizirajočega sevanja po standardu SIST EN 45004 ali SIST EN ISO/IEC 17025 in
– je akreditirana za pregledovanje virov sevanja z ustreznimi merskimi metodami po standardu SIST EN 45004 ali SIST EN ISO/IEC 17025 in/ali,
– je akreditirana za izvajanje meritev radioaktivne kontaminacije z ustreznimi merskimi metodami po standardu SIST EN 45004 ali SIST EN ISO/IEC 17025;
c) izvajanje usposabljanja delavcev, praktikantov, študentov, odgovornih oseb za varstvo pred sevanji in delavcev v organizacijskih enotah varstva pred sevanji, če:
– ima za polni delovni čas stalno zaposleno vsaj eno osebo, ki je pridobila pooblastilo iz točke b) prvega odstavka prejšnjega člena,
– zagotovi, da vsaj polovico programa izvedejo predavatelji, ki so pridobili pooblastilo iz točke b) prvega odstavka prejšnjega člena,
– ima program usposabljanja, ki je v skladu z okvirnim programom in ki ga je skupaj s seznamom predavateljev potrdilo ministrstvo, pristojno za zdravje,
– zagotovi prostore in potrebno opremo za izvajanje usposabljanja, in
– ima sistem kakovosti na področju usposabljanja v skladu z zahtevami standarda ISO 9001, kar dokazuje s certifikatom o skladnosti.
7. člen
(vloga za pridobitev pooblastila)
(1) Za pridobitev pooblastila iz 5. ali 6. člena tega pravilnika mora fizična ali pravna oseba podati vlogo na ministrstvo, pristojno za zdravje.
(2) Vloga za pridobitev pooblastila iz 5. člena tega pravilnika mora vsebovati:
– navedbo področja iz 4. člena tega pravilnika za dejavnosti iz zdravstva in veterine ali opredelitev področja, če gre za dejavnosti izven zdravstva in veterine,
– navedbo obsega pooblastila iz prvega odstavka 5. člena tega pravilnika,
– dokazila o izobrazbi,
– dokazila o delovnih izkušnjah,
– strokovne reference na področju iz prve alinee tega odstavka.
(3) Vloga za pridobitev pooblastila iz 6. člena tega pravilnika mora vsebovati:
– navedbo področja iz 4. člena tega pravilnika za dejavnosti iz zdravstva in veterine ali opredelitev področja, če gre za dejavnosti izven zdravstva in veterine,
– navedbo obsega pooblastila iz 6. člena tega pravilnika in dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 6. člena tega pravilnika.
(4) Vlogo za pridobitev pooblastila ministrstvo, pristojno za zdravje, preda v strokovno obravnavo komisiji iz četrtega odstavka 28. člena ZVISJV.
8. člen
(preverjanje pogojev in izdaja pooblastila)
(1) Izpolnjevanje pogojev iz 5. in 6. člena tega pravilnika preveri komisija iz četrtega odstavka 28. člena ZVISJV.
(2) Komisija ima petletni mandat in deluje po poslovniku, ki ga sprejme v treh mesecih od imenovanja. Predsednika komisije imenuje minister, pristojen za zdravje, v soglasju z ministrom, pristojnim za okolje. Komisija lahko v zahtevnih primerih k sodelovanju povabi tudi druge strokovnjake s področja varstva pred sevanji.
(3) Komisija najpozneje v dveh mesecih od prejema vloge izdela mnenje o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v 5. in 6. členu tega pravilnika. Pri tem upošteva predlagana dokazila, presodi ustreznost merskih in računskih metod ter obseg in vsebino akreditacije.
(4) Pooblastila iz 5. in 6. člena tega pravilnika izda ministrstvo, pristojno za zdravje, na podlagi mnenja komisije.
(5) V primeru tujih pravnih oseb izda potrdilo o izpolnjevanju pogojev iz petega odstavka 28. člena ZVISJV ministrstvo, pristojno za zdravje, na podlagi mnenja komisije. Komisija izdela mnenje o izpolnjevanju pogojev na podlagi pisnih dokazil, ki jih predloži tuja pravna ali fizična oseba.
(6) V izjemnih primerih, ko gre za posebno mersko metodo, za katero v Republiki Sloveniji ni akreditiranega laboratorija, lahko komisija izda pozitivno mnenje za pridobitev pooblastila tudi, če laboratorij ni akreditiran za omenjeno metodo. V tem primeru komisija preveri tudi strokovno usposobljenost osebja, natančnost in sledljivost merske metode ter sistem zagotavljanja kakovosti, tehnično primernost in sposobnost laboratorija, da pridobi strokovno učinkovite rezultate.
9. člen
(objava pooblastila)
Ministrstvo, pristojno za zdravje, izdana pooblastila izvedencem varstva pred sevanji objavi na način, dostopen javnosti.
10. člen
(poročanje)
(1) Pooblaščeni izvedenec varstva pred sevanji mora o izvajanju nadzornih meritev na nadzorovanih in opazovanih območjih ter o pregledu virov sevanja oziroma preverjanju zaščitnih sredstev izdelati poročilo in ga posredovati imetniku dovoljenja.
(2) Poročilo mora vsebovati podatke o:
– rezultatih nadzornih meritev na nadzorovanih in opazovanih območjih, kot so določene v predpisu, ki določa obveznosti delodajalca na opazovanih in nadzorovanih območjih glede nadzora varstva pred sevanji,
– preverjanju vira sevanja, kot je določeno v predpisu, ki določa pravila ravnanja za uporabo in hrambo posameznih vrst virov sevanja in pogoje za njihovo uporabo,
– ukrepih varstva pred sevanji, ki jih morajo izvajati uporabniki virov sevanj,
– preverjanjih pogojev, določenih v dovoljenjih in odločbah, izdanih na podlagi ZVISJV, ki se nanašajo na nadzorovano oziroma opazovano območje ali pregledani vir.
(3) Pooblaščeni izvedenec varstva pred sevanji mora do 25. v vsakem mesecu poslati poročila o nadzornih meritvah ali pregledih, opravljenih v preteklem mesecu, pristojnemu ministrstvu glede na določbe tretjega in četrtega odstavka 11. člena ZVISJV. Če pooblaščeni izvedenec varstva pred sevanji pri izvajanju nadzornih meritev na nadzorovanih in opazovanih območjih ali pri pregledu vira sevanja ugotovi nepravilnosti, ki bi lahko povzročile izpostavljenosti delavcev, praktikantov, študentov ali posameznikov iz prebivalstva nad predpisanimi mejnimi dozami, mora poročilo o pregledu nemudoma posredovati pristojnemu ministrstvu glede na določbe tretjega in četrtega odstavka 11. člena ZVISJV.
(4) Pooblaščeni izvedenec varstva pred sevanji mora o vseh dejavnostih, za katera je pridobil pooblastila iz 5. in 6. člena tega pravilnika, vsako leto do 31. marca izdelati zbirno letno poročilo za preteklo leto in ga skladno s četrtim odstavkom 27. člena ZVISJV posredovati ministrstvu, pristojnemu za zdravje.
(5) Pooblaščeni izvedenci varstva pred sevanji poročajo ministrstvu, pristojnemu za zdravje, o ocenah prejetih doz za prebivalstvo, kot je določeno v pravilniku o pogojih in metodologiji za ocenjevanje doz pri varstvu delavcev in prebivalstva pred ionizirajočimi sevanji (Uradni list RS, št. 115/03).
II. POOBLAŠČENI IZVAJALCI DOZIMETRIJE
11. člen
(posamezna področja dozimetrije)
(1) Pravna oseba lahko pridobi pooblastilo izvajalca dozimetrije na enem ali več naslednjih področij:
a) ugotavljanje izpostavljenosti zunanjemu obsevanju in dajanje strokovnih mnenj, ki temeljijo na meritvah in/ali izračunih, če:
– ima za polni delovni čas stalno zaposleno vsaj eno osebo, ki izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 30. člena ZVISJV, kar izkazuje s strokovnimi referencami na področju zunanje dozimetrije, in
– je akreditirana za izvajanje meritev zunanjih doz ionizirajočega sevanja s pasivnimi dozimetri po standardu SIST EN ISO/IEC 17025;
b) ugotavljanje izpostavljenosti notranjemu obsevanju pri delu z odprtimi viri in dajanje strokovnih mnenj, ki temeljijo na meritvah in/ali izračunih, če:
– ima za polni delovni čas stalno zaposleno vsaj eno osebo, ki izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 30. člena ZVISJV, kar izkazuje s strokovnimi referencami na področju interne dozimetrije, in
– je akreditirana za izvajanje meritev radioaktivne kontaminacije po standardu SIST EN 45004 ali SIST EN ISO/IEC 17025 in/ali,
– je akreditirana po standardu SIST EN ISO/IEC 17025 za izvajanje meritev celotne radioaktivnosti v telesu ali kritičnih organih in/ali
– je akreditirana po standardu SIST EN ISO/IEC 17025 za izvajanje meritev koncentracije posameznih radionuklidov v bioloških vzorcih;
c) ugotavljanje izpostavljenosti zaradi radona in torona ter dajanje strokovnih mnenj, ki temeljijo na meritvah in/ali izračunih, če:
– ima za polni delovni čas stalno zaposleno vsaj eno osebo, ki izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 30. člena ZVISJV, kar izkazuje s strokovnimi referencami na področju dozimetrije pri ugotavljanju izpostavljenosti zaradi prisotnosti radona in torona, in
– je akreditirana za izvajanje meritev koncentracije radona, torona in njunih potomcev v zraku po standardu SIST EN 45004 ali SIST EN ISO/IEC 17025.
(2) Oceno doze in strokovno mnenje lahko poda pravna oseba, ki je pridobila pooblastilo iz prejšnjega odstavka tudi, če je meritve opravil drug laboratorij, akreditiran za ustrezno področje po standardu, ki je zahtevan v prejšnjem odstavku.
12. člen
(vloga za pridobitev pooblastila)
(1) Za pridobitev pooblastila iz prejšnjega člena mora pravna oseba podati vlogo na ministrstvo, pristojno za zdravje. Vloga mora vsebovati navedbo področja in dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega člena.
(2) Vlogo za pridobitev pooblastila ministrstvo, pristojno za zdravje, preda v strokovno obravnavo komisiji iz četrtega odstavka 30. člena ZVISJV.
13. člen
(preverjanje pogojev in izdaja pooblastila)
(1) Izpolnjevanje pogojev iz 11. člena tega pravilnika preveri komisija iz četrtega odstavka 30. člena ZVISJV.
(2) Komisija ima petletni mandat in deluje po poslovniku, ki ga sprejme v treh mesecih od imenovanja. Komisija lahko k sodelovanju povabi tudi druge strokovnjake s področja dozimetrije.
(3) Komisija presodi strokovno usposobljenost strokovnjakov za dozimetrijo, ustreznost merskih in računskih metod, obseg in vsebino akreditacije ter najpozneje v dveh mesecih izdela mnenje na podlagi dokazil o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega člena.
(4) Pooblastila iz 11. člena tega pravilnika izda ministrstvo, pristojno za zdravje, na podlagi mnenja komisije.
(5) V izjemnih primerih, ko gre za posebno mersko metodo, za katero v Republiki Sloveniji ni akreditiranega laboratorija, lahko komisija izda pozitivno mnenje za pridobitev pooblastila tudi, če laboratorij ni akreditiran za omenjeno metodo. V tem primeru komisija preveri tudi natančnost in sledljivost merske metode ter sistem zagotavljanja kakovosti, tehnično primernost in sposobnost laboratorija, da pridobi strokovno učinkovite rezultate.
14. člen
(hramba podatkov in poročanje)
(1) Pooblaščeni izvajalec dozimetrije mora voditi in hraniti podatke o osebnih dozah izpostavljenih delavcev ter podatke o delodajalcu, delovnem mestu in zaposlitvi oseb, za katere izvaja dozimetrijo. Podatke hrani, vodi in jih sporoča ministrstvu, pristojnemu za zdravje, na način in v rokih skladno s predpisom, ki določa način upravljanja podatkov o osebnih dozah izpostavljenih delavcev.
(2) Pooblaščeni izvajalec dozimetrije mora izdelati poročila o ocenah doz za posamezne skupine delavcev, kot je določeno v pravilniku o pogojih in metodologiji za ocenjevanje doz pri varstvu delavcev in prebivalstva pred ionizirajočimi sevanji (Uradni list RS, št. 115/03).
15. člen
(tuji pooblaščeni izvajalci dozimetrije)
(1) Tuji pooblaščeni izvajalec dozimetrije lahko izvaja naloge pooblaščenega izvajalca dozimetrije, če je pridobil pooblastilo pod pogoji in po postopkih, ki so vsaj enakovredni pogojem in postopkom za pridobitev pooblastila iz tega pravilnika.
(2) Tujemu pooblaščenemu izvajalcu dozimetrije potrdi izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka ministrstvo, pristojno za zdravje, na podlagi mnenja komisije iz 13. člena tega pravilnika.
16. člen
(evidenca strokovnjakov za dozimetrijo)
(1) Evidenca strokovnjakov za dozimetrijo, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za zdravje, je javna.
(2) Evidenca vsebuje:
– podatke o pravni osebi, ki je pridobila pooblastilo za izvajanje dozimetrije,
– obseg in veljavnost pooblastila,
– podatke o akreditacijskih listinah, ki jih je pridobila pooblaščena pravna oseba in se nanašajo na izvajanje dozimetrije, in
– imena strokovnjakov, odgovornih za posamezna področja dozimetrije.
(3) Pooblaščeni izvajalec dozimetrije je dolžan v 30 dneh sporočiti ministrstvu, pristojnemu za zdravje, vsako spremembo, ki se nanaša na pooblastilo.
III. POOBLAŠČENI IZVEDENCI MEDICINSKE FIZIKE
17. člen
(pooblastilo za posamezna področja medicinske fizike)
Fizična oseba lahko pridobi pooblastilo izvedenca medicinske fizike na enem ali več naslednjih področij:
a) diagnostična radiologija,
b) radioterapija,
c) nuklearna medicina,
č) varstvo pred sevanji pri radioloških posegih.
18. člen
(dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev pooblastila)
Fizična oseba lahko pridobi pooblastilo na področjih iz prejšnjega člena, če izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 49. člena ZVISJV. Izpolnjevanje teh pogojev izkazuje z:
– opravljenim specialističnim ali podiplomskim študijem s področja medicinske fizike,
– strokovnimi referencami na področjih iz prejšnjega člena, in
– ustreznim znanjem o uporabi merilne opreme, potrebne za zagotavljanje in preverjanje kakovosti radioloških posegov v zdravstvu.
19. člen
(vloga za pridobitev pooblastila)
(1) Za pridobitev pooblastila iz prejšnjega člena mora kandidat podati vlogo na ministrstvo, pristojno za zdravje. Vloga mora vsebovati:
– navedbo področja iz 17. člena tega pravilnika,
– dokazila o izobrazbi,
– dokazila o delovnih izkušnjah, in
– strokovne reference na področju iz prve alinee tega odstavka.
(2) Vlogo za pridobitev pooblastila ministrstvo, pristojno za zdravje, pošlje v strokovno obravnavo komisiji iz četrtega odstavka 49. člena ZVISJV.
20. člen
(preverjanje pogojev in izdaja pooblastila)
(1) Izpolnjevanje pogojev iz 18. člena tega pravilnika preveri komisija iz četrtega odstavka 49. člena ZVISJV.
(2) Komisija ima petletni mandat in deluje po poslovniku, ki ga sprejme v treh mesecih od imenovanja. Komisija lahko k sodelovanju povabi tudi druge strokovnjake s področja medicinske fizike.
(3) Komisija najpozneje v dveh mesecih izdela mnenje na podlagi dokazil o izpolnjevanju pogojev iz 18. člena tega pravilnika.
(4) Pooblastila iz 18. člena tega pravilnika izda ministrstvo, pristojno za zdravje, na podlagi mnenja komisije.
21. člen
(objava pooblastila)
Ministrstvo, pristojno za zdravje, izdana pooblastila izvedencem medicinske fizike objavi na način, dostopen javnosti.
22. člen
(tuji pooblaščeni izvedenci medicinske fizike)
(1) Tuji pooblaščeni izvedenec medicinske fizike lahko izvaja dela pooblaščenega izvedenca, če je pridobil pooblastilo pod pogoji in po postopkih, ki so vsaj enakovredni pogojem in postopkom za pridobitev pooblastila iz tega pravilnika.
(2) Izpolnjevanje pogojev tujih fizičnih oseb iz prejšnjega odstavka se ugotavlja po postopku priznavanja kvalifikacij takim osebam, kot ga določa zakon o postopku priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 21/02).
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
23. člen
(prehodna določba)
(1) Pravnim osebam, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilnika pooblastilo za opravljanje nalog pooblaščenega izvedenca varstva pred sevanji, to preneha veljati v treh letih od uveljavitve tega pravilnika.
(2) Pravnim osebam, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilnika pooblastilo za opravljanje nalog pooblaščenega izvajalca dozimetrije, to preneha veljati v treh letih od uveljavitve tega pravilnika.
(3) Strokovnjaki, ki so na dan uveljavitve tega pravilnika več kot 5 let opravljali dela in naloge medicinskega fizika na enem ali več področjih iz 17. člena tega pravilnika, za potrebe tega pravilnika izpolnjujejo pogoj iz prve alinee 18. člena tega pravilnika.
24. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-1/2004-UVS
Ljubljana, dne 11. februarja 2004.
EVA 2002-2711-0093
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje
 
Soglašam!
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti