Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2004 z dne 27. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2004 z dne 27. 2. 2004

Kazalo

818. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin Mestne občine Kranj, stran 2031.

Svet mestne občine Kranj je na podlagi določil zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 16/02, 51/02, 108/03) in 18. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96, 35/00, 85/02) na 12. seji dne 18. 2. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o sredstvih za delo svetniških skupin Mestne občine Kranj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo pravice in obveznosti svetniških skupin o uporabi finančnih in drugih sredstev, ki jih za njihovo delo zagotavlja Mestna občina Kranj (v nadaljevanju: občina). Svetniško skupino sestavlja eden ali več članov Sveta mestne občine Kranj (v nadaljevanju: svet).
2. člen
Svetniške skupine imajo pravico porabe sredstev, ki so v proračunu občine namenjena za delo svetniških skupin, občina pa svetniškim skupinam za opravljanje njihovega dela lahko zagotavlja tudi primerne prostore, druga osnovna sredstva in druge materialne pogoje za delo.
3. člen
Svetniške skupine so dolžne s sredstvi iz prejšnjega člena tega pravilnika ravnati kot dober gospodar in jih uporabljati namensko v skladu z določili tega pravilnika.
II. FINANČNA SREDSTVA
4. člen
Svet določi višino finančnih sredstev za delo svetniških skupin v proračunu občine za posamezno leto. Svet vsako leto sprejme poseben sklep s katerim določi višino finančnih sredstev za posameznega člana sveta.
Občina lahko svetniškim skupinam za opravljanje njihovega dela zagotavlja tudi strokovno in administrativno pomoč.
5. člen
Svetniške skupine so upravičene do sredstev iz proračuna občine glede na število svojih izvoljenih članov tekočega mandata. Sredstva jim pripadajo mesečno v višini po dvanajstinah, pri čemer se v tekoči mesec dodatno prenesejo morebitna neporabljena sredstva prejšnjega meseca. Kot porabljena se štejejo iz proračuna izplačana sredstva (plačana realizacija).
V primeru izstopa člana svetniške skupine, svetniški skupini ne pripadajo finančna sredstva v prvotni višini in se jih zmanjša za ustrezen odstotek oziroma znesek, s prvim dnem naslednjega meseca po izstopu.
V primeru vstopa novega člana v svetniško skupino, se svetniški skupini finančna sredstva v prvotni višini povečajo za ustrezen odstotek oziroma znesek, s prvim dnem naslednjega meseca po vstopu novega člana.
6. člen
Finančna sredstva za delo svetniških skupin se vodijo za vsako svetniško skupino po stroškovnih mestih.
7. člen
Sredstva se lahko uporabljajo za naslednje namene:
– nakup pisarniškega materiala,
– nakup pisarniške, računalniške in druge opreme,
– potne stroške,
– plačilo poštnih stroškov,
– plačilo telefonskih stroškov,
– plačilo stroškov fotokopiranja,
– plačilo tiska,
– plačilo obvestil o delovanju članov sveta v javnosti,
– plačilo strokovne literature,
– plačilo stroškov izobraževanja,
– plačilo stroškov strokovne pomoči,
– plačilo najemnin poslovnih prostorov,
– plačilo reprezentančnih stroškov,
– plačilo stroškov javne prireditve (okrogle mize, predavanja ...),
– plačilo po pogodbah o delu,
– plačilo stroškov študentskega servisa.
8. člen
Svetniške skupine praviloma imenujejo skrbnika sredstev, ki ima pravico od pristojnega oddelka občine pisno (lahko tudi po elektronski pošti) zahtevati izvedbo javnega naročila za namen iz prejšnjega člena tega pravilnika. Pristojni oddelek občine je dolžan pričeti s postopkom javnega naročila v roku 5 delovnih dni po prejemu zahteve oziroma v roku 5 delovnih dni zahtevo zavrniti, če ni v skladu s prejšnjim členom tega pravilnika.
Račun za izvršeno javno naročilo prejme občina, skrbnik sredstev svetniške skupine pa je dolžan v roku 7 dni po opravljeni storitvi oziroma dobavi blaga pristojnemu oddelku občine posredovati poročilo o opravljeni storitvi oziroma potrjeno dobavnico.
Odredbe za uporabo finančnih sredstev v skladu z določili tega pravilnika izdaja na predlog vodje svetniške skupine oziroma samostojnega člana sveta župan. Župan lahko pooblasti druge osebe za izdajanje odredb za uporabo finančnih sredstev.
9. člen
Pristojni oddelek občine je dolžan na zahtevo vodje svetniške skupine le-temu omogočiti vpogled v finančno dokumentacijo o porabi sredstev svetniške skupine in mu dostaviti zahtevane podatke.
10. člen
Nadzor nad zakonitostjo porabe sredstev na podlagi tega pravilnika opravljata pristojni oddelek občine ter nadzorni odbor občine.
11. člen
Pravica do uporabe finančnih sredstev na podlagi tega pravilnika preneha s potekom proračunskega leta oziroma s potekom mandata svetu ali prenehanja svetniške skupine.
III. OSNOVNA SREDSTVA
12. člen
Osnovna sredstva, ki jih občina zagotavlja svetniškim skupinam za njihovo delo, so last občine in jih svetniške skupine uporabljajo v času trajanja mandata njihovih članov.
IV. KONČNE DOLOČBE
13. člen
Z dnem začetka uporabe tega pravilnika prenehata veljati 2. točki sklepov Sveta mestne občine Kranj številka 06800-0001/95-003 z dne 5. 5. 1995 in številka 06800-0001/95-003 z dne 7. 3. 1996.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2004 dalje.
Št. 03208-0001/2002-43/01
Kranj, dne 18. februarja 2004.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti