Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2004 z dne 1. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2004 z dne 1. 3. 2004, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

864. Uredba o spremembi uredbe o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin

MINISTRSTVA

845. Pravilnik o elektronskem dostopu do podatkov, vpisanih v sodni register
846. Pravilnik o potrdilih in glavnih spričevalih za gozdni reprodukcijski material
847. Pravilnik o pogojih in postopku za odobritev gozdnih semenskih objektov, namenjenih pridelovanju gozdnega reprodukcijskega materiala v kategorijah "kvalificiran" in "testiran"
848. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
849. Program priprave državnega lokacijskega načrta za Hidroelektrarno Krško
850. Program priprave državnega lokacijskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini
851. Odločba o imenovanju za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril
852. Odločba o imenovanju za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril
865. Pravilnik o pitni vodi

USTAVNO SODIŠČE

853. Odločba o razveljavitvi izpodbijane sodne odločbe in vrnitev zadeve Višjemu sodišču v Kopru v novo sojenje
854. Odločba o ugotovitvi, da tretji odstavek 3.a člena, drugi in tretji odstavek 3.b člena in 99. člen Zakona o igrah na srečo niso v neskladju z Ustavo
855. Odločba o ugotovitvi skladnosti z Ustavo in zakonom 2. člena, prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 58. člena ter preostalih določb IV. poglavja Statuta Občine Črna na Koroškem in o razveljavitvi petega odstavka 58. člena tega statuta

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

856. Odločba o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj in/ali licence za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj

OBČINE

Črnomelj

857. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 1990 - dopolnjene 2002/2

Grosuplje

858. Sklep o podaljšanju javne razgrnitve odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Grosuplje, dopolnitev 2002
859. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda vzgojno-varstveni zavod Kekec Grosuplje

Kranj

860. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 542/16, parc. št. 542/17 in parc. št. 542/18, k.o. Klanec

Rogatec

861. Sklep o soglasju k cenam socialno varstvenih storitev "Osebna pomoč", "Pomoč na domu" (strokovno delo) in "Pomoč na domu za uporabnike" v letu 2004

Šentjur

862. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šentjur za leto 2004

Vipava

863. Odlok o ukinitvi statusa javnega dobra
AAA Zlata odličnost