Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2004 z dne 1. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2004 z dne 1. 3. 2004

Kazalo

852. Odločba o imenovanju za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril, stran 2146.

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, izdaja na podlagi določb 207. člena zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02), 10. in 14. člena zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 22/00) in 6. člena pravilnika o zahtevah in postopku za imenovanje pravnih oseb in o načinu izvajanja nadzora nad delom imenovanih pravnih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 53/02)
O D L O Č B O
o imenovanju za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril
TIB TRANSPORT d.d., Šercerjeva 17, 6250 Ilirska Bistrica, je imenovan za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev nadzornih naprav za kontrolo dela voznika in gibanja vozila v cestnem prometu (tahografi).
Vrste postopkov ugotavljanja skladnosti ter overitev, dodatne zahteve in obveznosti ter obrazložitev odločbe so navedeni v prilogi, ki je sestavni del te odločbe.
Ta odločba velja, dokler so izpolnjeni pogoji, ki veljajo za imenovanje, vendar najdlje do 2. 2. 2008.
Ljubljana, dne 2. februarja 2004.
Zap. št. 21
Št. 306-1/2004
EVA 2004-3311-0003
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
                   Priloga
           k odločbi o imenovanju za izvajanje
        postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in
         izrednih overitev nadzornih naprav za kontrolo
             dela voznika in gibanja vozila
             v cestnem prometu (tahografi)
             zap. št.: 21, št. 306-1/2004
                z dne 2. 2. 2004

  1. Imenovana pravna oseba izvaja postopke ugotavljanja skladnosti, in sicer
postopke prve overitve (v nadaljnjem besedilu: prve overitve), ter redne in
izredne overitve nadzornih naprav za kontrolo dela voznika in gibanja vozila v
cestnem prometu (tahografi). Kontrola se izvaja za tahografe proizvajalcev VDO
Kienzle.
  2. Prve overitve ter redne in izredne overitve tahografov mora imenovana
pravna oseba izvajati skladno z metodami in postopki (normativni dokumenti),
določenimi z veljavno akreditacijsko listino št. K-021. O vsaki spremembi metod
in postopkov (normativni dokumenti), določenih z veljavno akreditacijsko listino
št. K-021, mora imenovana pravna oseba nemudoma obvestiti Urad RS za meroslovje.
  3. Imenovana pravna oseba je dolžna v skladu z veljavnimi predpisi
poravnavati stroške vzdrževanja sistema imenovanih pravnih oseb.
  4. Imenovana pravna oseba je dolžna:
  – izpolnjevati zahteve za imenovanje v času veljavnosti odločbe o imenovanju,
  – nemudoma pisno obvestiti Urad RS za meroslovje o vseh spremembah, ki bi
lahko vplivale na njeno usposobljenost ali obseg dejavnosti iz odločbe o
imenovanju,
  – izvajati prve overitve oziroma overitve skladno s potrjenimi postopki,
  – slediti in se prilagajati tehničnemu razvoju na področju prvih overitev
oziroma overitev ter se stalno izpopolnjevati na obravnavanem področju,
  – sodelovati v programih strokovne usposobljenosti, ki jih organizira Urad RS
za meroslovje,
  – voditi evidenco o vseh izvedenih prvih overitvah oziroma overitvah (podatki
o vložniku zahteve, imetniku merila, uradni oznaki tipa merila, identifikacijski
številki, vrsti, tipu, letu proizvodnje, proizvajalcu oziroma uvozniku merila in
izvedbi merila, datumu in rezultatu postopka) skladno z obrazcem, ki ga je
določil Urad RS za meroslovje,
  – posredovati Uradu RS za meroslovje letno poročilo o izvedenih postopkih iz
prejšnje alinee oziroma na zahtevo urada tudi dodatna poročila,
  – obvestiti Urad RS za meroslovje o vsaki pritožbi odjemalcev v zvezi z
dejavnostjo, za katero je imenovana,
  – dovoliti Uradu RS za meroslovje dostop do vseh podatkov, povezanih z njenim
izpolnjevanjem zahtev za imenovanje, ter dostop do vseh prostorov, kjer se
izvajajo naloge, ki spadajo v obseg imenovanja.
  5. Ta odločba velja, dokler so izpolnjeni pogoji, ki veljajo za imenovanje,
vendar najdlje do 2. 2. 2008.
  6. Izrek se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost