Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2004 z dne 27. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2004 z dne 27. 2. 2004

Kazalo

807. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Brežice, stran 2020.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96 in 36/00), 26. in 135. člena zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) ter 14. in 16. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je Občinski svet občine Brežice na 10. seji dne 9. 2. 2004 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Brežice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Brežice uskladi delovanje javnega zavoda Mladinski center Brežice (v nadaljnjem besedilu: center) z določbami zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), ureja njegov status ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja centra.
Ustanovitelj centra je Občina Brežice.
2. člen
Center je pravni naslednik Mladinskega centra Brežice, s sedežem na Gubčevi 10a, 8250 Brežice, katerega ustanoviteljica je Občina Brežice.
Center je bil ustanovljena z odlokom o ustanovitvi Mladinskega centra Brežice (Uradni list RS, št. 76/97), ki ga je sprejel Občinski svet občine Brežice, dne 24. 11. 1997. Delovanje in sedež centra sta bila dopolnjevana oziroma spremenjena z odlokom o spremembah odloka o ustanovitvi Mladinskega centra Brežice, ki ju je sprejel Občinski svet občine Brežice 15. 6. 1998 (Uradni list RS, št. 47/98) in 25. 1. 1999 (Uradni list RS, št. 10/99) ter odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Mladinskega centra Brežice, sprejetega dne 28. 5. 2001 (Uradni list RS, št. 57/01).
3. člen
Poslanstvo centra je trajno in nemoteno izvajanje dejavnosti za mlade v Občini Brežice na področjih kulture, izobraževanja, informiranja, svetovanja in razvedrilnih dejavnosti.
Center zagotavlja:
– redna identifikacija potreb in interesov mladih,
– oblikovanje in izvajanje rednih programov, aktivnosti in projektov za zadovoljevanje identificiranih potreb, interesov mladih,
– vzpodbujanje in pomoč mladim pri pripravi in izvajanju samostojnih, lastnih programov in aktivnosti,
– izvajanje ostalih programov, aktivnosti zanimivih za mlade,
– povezovanje z organizacijami, ki delujejo na področju dela z mladimi – za mlade lokalno in širše,
– koordiniranje dela na področju dela z mladimi – za mlade,
– podpora formalnim in neformalnim skupinam pri izvajanju programov za mlade v lokalnem okolju,
– drugo, po potrebah ciljne skupine.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status centra
4. člen
Ime: Mladinski center Brežice.
Skrajšano ime: Mc Brežice.
Sedež: Gubčeva 10a, 8250 Brežice.
Center lahko spremeni ime in sedež po predhodnem soglasju ustanovitelja.
Center je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostjo v pravnem prometu, kot to določajo zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in ta odlok.
Center je pravna oseba s polno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
Center je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Krškem pod registrsko številko 199800372, z dne 1. 2. 1999.
2. Pečat centra
5. člen
Center ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm. V sredini pečata je znak sestavljen iz dveh elementov, tj. risbe in črk.
Risba ponazarja 3 ljudi; različne velikosti, starosti…, ki so skupaj povezani v dinamičen lik (skupina različnih ljudi).
Črke so inicialke mladinskega centra – MC. Te so vkomponirane v lik.
Znak je torej unija risbe (ljudi) in črk (MC).
Center ima tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja center za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam in občanom.
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja center za žigosanje finančne in knjigovodske dokumentacije.
6. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi direktor.
3. Zastopanje in predstavljanje centra
7. člen
Center zastopa in predstavlja direktor.
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja delavec centra, ki ga pooblasti direktor.
III. ORGANIZACIJA IN DEJAVNOST CENTRA
8. člen
Organizacija dela v centru se uredi s pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest centra.
9. člen
Glede na namen, zaradi katerega je center ustanovljen, opravlja kot javno službo naslednje naloge:
– zbira in posreduje informacije za potrebe mladih,
– organizira, koordinira in izvaja dejavnosti in prireditve za mlade,
– organizira in izvaja počitniške dejavnosti za mlade,
– organizira in izvaja prireditve širšega pomena,
– nudi organizacijsko in tehnično pomoč organizacijam, ki izvajajo dejavnosti za mlade,
– organizira in vodi različne mladinske dejavnosti,
– organizira in izvaja izmenjave mladih,
– omogoča mladim delo z računalniki in dostop na internet,
– sodeluje in koordinira dejavnosti z zavodi in drugimi organizacijami s področja izobraževanja, kulture, turizma… v Občini Brežice,
– organizira in izvaja dejavnost neformalnega izobraževanja za mlade.
Center v okviru javne službe iz prejšnjega odstavka tudi:
– sodeluje v vseživljenskem izobraževanju,
– zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,
– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke in mladino, ki so namenjene povečevanju aktivnosti mladih,
– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke in mladino s posebnimi potrebami,
– organizira kulturne prireditve, ki so povezane z dejavnostjo mladih,
– v soglasju z ustanoviteljem lahko izvaja dejavnosti za mlade tudi za druge občine na podlagi pogodbe.
10. člen
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) razvrščene:
– 91.11 dejavnosti poslovnih in delodajalskih združenj,
– 91.33 dejavnost drugih članskih organizacij,
– 92.12 distribucija filmov in video-filmov,
– 92.13 kinematografska dejavnost,
– 92.20 radijska in televizijska dejavnost,
– 92.31 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
– 92.32 obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– 92.34 druge razvedrilne dejavnosti,
– 92.40 dejavnost tiskovnih agencij,
– 92.51 dejavnost knjižnic in arhivov,
– 92.623 druge športne dejavnosti,
– 92.72 druge dejavnosti za sprostitev, d.n.,
– 80.422 drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.,
– 60.23 drug kopenski potniški promet,
– 63.30 dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
– 51.19 posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
– 52.50 trgovina na drobno z rabljenim blagom,
– 52.61 trgovina na drobno po pošti,
– 52.62 druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
– 55.40 točenje pijač,
– 71.33 dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem,
– 71.40 izposojanje izdelkov široke porabe,
– 72.10 svetovanje o računalniških napravah,
– 72.20 svetovanje in oskrba z računalniškimi programi,
– 72.60 druge računalniške dejavnosti,
– 74.13 raziskovanje trga in javnega mnenja,
– 74.40 oglaševanje,
– 74.50 dejavnost posredovanja in zaposlovanja delovne sile,
– 74.83 tajniška dela in prevajanje,
– 74.841 prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
– 80.421 glasbene in druge umetniške šole.
Center lahko v soglasju z ustanoviteljem dejavnosti razširi ali spremeni.
Za opravljanje dejavnosti točenja pijač center praviloma izbere zunanjega izvajalca. Za izbor center objavi razpis, ki se objavi v lokalnih medijih. K izboru izvajalca da soglasje svet centra. Z izbranim izvajalcem se sklene pogodba. Pri objavi razpisa se objavijo pogoji za opravljanje dejavnosti, ki morajo biti enaki, kot če bi izvajal dejavnost center sam, kot na primer: enak odpiralni čas, od alkoholnih pijač točenje izključno vina in piva, cena brezalkoholnih pijač mora biti nižja od cen brezalkoholnih pijač v drugih lokalih, cena alkoholnih pijač pa višja kot v drugih lokalih…
Kolikor po razpisu ni mogoče izbrati zunanjega izvajalca (ni prijav, noben izvajalec ne izpolnjuje pogojev), dejavnost pod enakimi pogoji, kot so bili dani v razpisu, opravlja center sam.
11. člen
Center se lahko zaradi usklajevanja strokovnih, poslovnih in razvojnih interesov povezuje v zvezo in druga strokovna združenja.
IV. ORGANI CENTRA
12. člen
Organa centra sta:
– direktor,
– svet centra.
Center ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja se določi s pravili centra.
1. Direktor
13. člen
Direktor organizira delo centra, ga zastopa, predstavlja in vodi poslovanje centra ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela centra.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarja.
Direktorja imenuje in razrešuje Občinski svet občine Brežice na podlagi javnega razpisa ter po pridobitvi mnenja sveta centra. Javni razpis opravi pristojno telo Občinskega sveta občine Brežice, in sicer Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Poleg javnega razpisa lahko ustanovitelj javnega zavoda povabi posamezne kandidate tudi neposredno.
Mnenje iz prejšnjega odstavka tega člena ni omejeno na kandidata po ustanoviteljevem izboru.
Če svet centra ne odgovori v roku 30 dni, se šteje, da je mnenje pozitivno.
Mandat direktorja traja pet let, po izteku te dobe je lahko ponovno imenovan.
Na podlagi akta o imenovanju direktorja, sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta centra njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
14. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo,
– ima najmanj 6 mesecev delovne dobe s področja dela centra, ki jih opravlja kot javno službo,
– ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– izkazuje znanje slovenskega jezika in vsaj enega tujega jezika,
– ima vsaj 3 leta izkušenj pri delu z mladimi.
Kandidat mora predložiti program dela centra za mandatno obdobje.
15. člen
Direktor opravlja hkrati funkcijo poslovnega in programskega direktorja. Naloge direktorja so:
– organizira delo centra,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela,
– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v centru, sprejema pravilnik o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v centru,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembnejša vprašanja v zvezi z delovanjem centra,
– poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje centra,
– pripravi letno poročilo,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo center ima,
– pripravi zaključni račun,
– organizira in vodi strokovno delo,
– odgovarja za strokovno vodenje centra,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– skrbi za sodelovanje centra z okoljem,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– izvršuje odločitve in sklepe, ki jih sprejema svet centra,
– skrbi za produktivnost in ekonomičnost poslovanja centra,
– sprejema sklepe o hrambi in uporabi pečatov centra ter določi delavce, ki so odgovorni zanje,
– seznanja zaposlene o sprejetih odločitvah, sklepih in drugih zadevah, ki so povezani z delovanjem centra,
– pripravi triletni razvojni načrt centra,
– opravlja druge naloge v skladu s tem odlokom in veljavnimi predpisi.
K aktom iz druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme in enajste alinee prejšnjega odstavka daje soglasje svet centra.
K aktu iz enaindvajsete alinee prvega odstavka tega člena daje soglasje ustanovitelj. Soglasje se izda v roku 60 dni od prejema predloga. Če v tem času soglasje ni izdano, se šteje, da je bilo izdano.
16. člen
Pooblastila direktorja
V pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor center neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru finančnega načrta (letnega izvedbenega načrta), razen:
– pogodb o investicijah, za katere je potrebno soglasje sveta zavoda,
– pogodb, ki se nanašajo na nepremičnine, ki jih ima zavod v upravljanju, h kateri je potrebno pridobiti soglasje lastnika.
Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu s pravilnikom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest.
17. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata, če:
– direktor sam zahteva razrešitev,
– nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih centra ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov sveta centra in ustanovitelja ali ravna v nasprotju z njimi,
– direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči centru večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti centra,
– se bistveno spremeni dejavnost, zaradi katere je zavod ustanovljen ali prenosa ustanoviteljstva, v skladu z zakonom.
Direktorja razrešuje Občinski svet občine Brežice.
Pred sprejemom sklepa o razrešitvi direktorja je potrebno pridobiti mnenje sveta centra ter seznaniti direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih v roku 30 dni izjavi.
Če svet centra ne odgovori v roku 60 dni, se šteje, da je bilo mnenje dano oziroma, da je mnenje pozitivno.
2. Vršilec dolžnosti
18. člen
Svet centra imenuje vršilca dolžnosti v primeru, če:
– direktorju predčasno preneha mandat in se ne izpelje redni postopek imenovanja direktorja,
– je bil izpeljan javni razpis za imenovanje direktorja, pa se ni nihče prijavil oziroma nihče izmed prijavljenih kandidatov ni bil izbran.
Svet centra imenuje vršilca dolžnosti do imenovanja direktorja, vendar največ za eno leto.
3. Svet centra
19. člen
Svet centra sestavlja sedem članov, in sicer:
– štirje predstavniki ustanovitelja,
– eden predstavnik delavcev centra,
– dva predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet občine Brežice.
Predstavnika delavcev centra izvolijo delavci centra na neposrednih in tajnih volitvah, ki jih podrobneje urejajo pravila centra.
Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenujejo:
– enega predstavnika študentska organizacija lokalne skupnosti in lokalni mladinski svet,
– enega predstavnika dijaške skupnosti srednjih šol Občine Brežice.
Na prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
Mandat članov sveta centra traja 5 let, razen mandat predstavnika imenovanega na predlog dijaških skupnosti srednjih šol v Občini Brežice, ki je vezan na status dijaka. Po preteku mandata so lahko člani ponovno imenovani, vendar ne več kot dvakrat zaporedoma. Mandat začne teči z dnem konstituiranja sveta centra. Direktor je dolžan obvestiti ustanovitelja o poteku mandatov članov sveta 90 dni pred potekom mandata članom sveta centra, ki jih imenuje Občinski svet občine Brežice.
Prvo, konstitutivno, sejo sveta skliče direktor v roku 30 dni po imenovanju oziroma po izvolitvi predstavnikov delavcev v svet centra.
Svet centra sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.
Svet centra sprejema odločitve z večino glasov vseh članov sveta.
Podrobnejše delovanje uredi svet centra s poslovnikom.
Član sveta centra je lahko razrešen pred potekom mandata za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se ne udeležuje sej,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi oziroma predstavniki ustanovitelja ne ravnajo tudi v skladu z navodili ustanovitelja,
– ne opravlja svojih nalog, oziroma jih ne opravlja strokovno.
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
Člana sveta centra razreši ustanovitelj na predlog direktorja ali sveta centra.
20. člen
Naloge sveta centra so:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja centra,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje centra,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in k zavodski kolektivni pogodbi, če jo center ima ter nadzira njihovo izvajanje,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– oblikuje mnenje ob imenovanju direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– spremlja in ocenjuje delovanje centra in politiko njenega ustanovitelja,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela centra in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
– sprejema pravila centra in tiste splošne akte, za katere je tako določeno v pravilih,
– sprejema zaključni račun centra,
– sprejema triletni razvojni načrt,
– opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem centra,
– odloča o ugovorih in pritožbah delavcev centra kot drugostopenjski organ,
– opravlja druge naloge, ki zadevajo poslovanje in delovanje centra.
V. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI CENTRA
21. člen
Center uporablja in upravlja z delom objekta na Gubčevi 10a v katerem izvaja svojo dejavnost in vso opremo, s katero izvaja svojo dejavnost. Popis prostorov, ki jih center uporablja in s katerimi upravlja je v prilogi tega odloka. Premoženje s katerim upravlja center in ga uporablja za opravljanje dejavnosti je last države, ustanovitelj pa ima z lastnikom podpisano najemno pogodbo.
Center je dolžan uporabljati in upravljati premoženje, ki ga centru daje ustanovitelj v uporabo in upravljanje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
22. člen
Center pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti iz proračuna ustanovitelja na osnovi programa dela in letnega izvedbenega načrta, ki izhaja iz strateškega načrta centra po postopku, določenem v pravilniku o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture. Osnova za izračun sredstev za izvajanje javne službe so:
– splošni stroški delovanja,
– stroški za plačilo dela v skladu s kadrovskim načrtom,
– programski materialni stroški,
– stroški investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme.
Med splošne stroške delovanja sodijo tudi fiksni materialni stroški kot so stroški ogrevanja, komunalnih storitev, vode, elektrike… Višino sredstev za pokrivanje prefakturiranih stroškov za del objekta, ki ga ima center v skladu z 21. členom v uporabi in upravljanju, se določi procentualno, glede na celotno površino objekta, in sicer od dejanskih računov, ki jih za te namene prejema ustanovitelj.
V kadrovskem načrtu se pri določitvi delovnega mesta čistilec v kvadraturi za čiščenje upošteva poleg površin, ki jih uporablja in upravlja center, tudi čiščenje skupnih površin oziroma površin, ki jih ima center v souporabi.
Center pridobiva sredstva tudi iz državnega proračuna in iz drugih virov.
Poleg tega lahko pridobiva sredstva iz nejavnih virov:
– s članarinami, vstopninami in drugimi nadomestili,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z donacijami, darili in iz drugih zakonitih virov.
23. člen
Center samostojno gospodari s prihodki, ki jih ustvari z opravljanjem svoje dejavnosti.
Center ločeno izkazuje prihodke in odhodke iz sredstev tržne dejavnosti in ostalih virov. Članarina in druga nadomestila ter donacije in darila se ne štejejo med prihodke iz tržne dejavnosti.
Morebitni presežek prihodkov nad odhodki, center nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti ter investicijsko vzdrževanje in nakup opreme.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na predlog direktorja, h kateremu direktor predhodno pridobi soglasje sveta centra.
Del presežkov prihodkov nad odhodki, ki ga center ustvari na trgu, lahko uporabi za povečanje dela mase plač za nagrajevanje delovne uspešnosti delavcev centra, v skladu z odlokom o enotnih izhodiščih za pridobitev soglasja k povečani delovni uspešnosti v javnih zavodih. K vlogi za pridobitev soglasja mora center priložiti soglasje sveta centra.
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog direktorja, h kateremu direktor predhodno pridobi soglasje sveta centra.
Če je primanjkljaj nastal zaradi preveč izplačanih plač, krije center primanjkljaj iz prihodkov bodočega obdobja z znižanjem plač.
Če ustanovitelj ne krije primanjkljaja, se ta likvidira v breme virov sredstev, s katerimi upravlja center.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI CENTRA V PRAVNEM PROMETU
24. člen
Center je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Center odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
25. člen
Center prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost ter odgovornost dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last ustanovitelja.
26. člen
Premoženje, s katerim center upravlja je last ustanovitelja.
S premičnim premoženjem upravlja center samostojno, z nepremičninami pa samo po predhodnem soglasju lastnika.
VII. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI CENTRA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN CENTRA
27. člen
Za obveznosti centra subsidarno odgovarja ustanovitelj do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna ustanovitelja za delovanje centra.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti centra iz naslova dejavnosti, ki jih opravlja za morebitne druge naročnike.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Svet centra se konstituira najkasneje v dveh mesecih od uveljavitve tega odloka. Do takrat opravlja nujne naloge obstoječi svet centra.
Najkasneje v dveh mesecih od uveljavitve tega odloka se prične s postopkom za imenovanje direktorja centra.
29. člen
Rok za sprejem pravil in drugih splošnih aktov centra je šest mesecev od uveljavitve tega odloka, oziroma za akte, katerih sprejem je vezan na objavo podzakonskih aktov Ministrstva za kulturo, šest mesecev od objave podzakonskih aktov.
Do sprejema novih aktov veljajo obstoječi akti v vseh določbah, ki niso v nasprotju z zakoni in tem odlokom.
Z dnem uveljavitve tega odloka se prenehajo uporabljati pravila Mc Brežice, z dne 17. 11. 1998, razen v določbah, ki urejajo volitve predstavnikov delavcev v svet centra, ki se smiselno uporabljajo za prve volitve predstavnikov delavcev v svet in niso v nasprotju s predpisi in tem odlokom.
30. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi Mladinskega centra Brežice (Uradni list RS, št. 76/97, 47/98, 10/99 in 57/01).
31. člen
Vršilka dolžnosti direktorja poskrbi za vpis na podlagi tega odloka v sodni register.
32. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 26-126/97
Župan
Občine Brežice
mag. Andrej Vizjak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti