Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2004 z dne 27. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2004 z dne 27. 2. 2004

Kazalo

785. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v organih državne uprave, stran 1931.

Na podlagi petega odstavka 5. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94 – ZODPM, 23/96, 47/97, 23/99 ( ZSOVA, 119/00, 30/01 – ZODPM-C in 52/02 – ZDU-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v organih državne uprave
1. člen
V uredbi o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 21/01, 54/02 in 31/03) se besedilo "Ministrstvo, upravni organ in upravna organizacija v sestavi ministrstva" v vseh sklonih nadomesti z besedilom, ki se glasi "Ministrstvo in upravni organ v sestavi ministrstva", beseda "informator" se v vseh sklonih nadomesti z besedo "svetovalec za pomoč strankam".
2. člen
Besedilo 5. člena se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
“(1) Poslovni čas se v ministrstvih in upravnih organih v sestavi ministrstva začne v ponedeljek, torek, sredo in četrtek ob 9. uri in konča ob 15.30 in v petek začne ob 9. uri in konča ob 14.30.
(2) V upravnih enotah ter območnih enotah oziroma izpostavah organov, razen inšpektoratih, se poslovni čas začne v ponedeljek, torek in četrtek ob 8. uri in konča ob 15. uri, v sredo začne ob 8. uri in konča ob 17. uri in v petek začne ob 8. uri in konča ob 13. uri.
(3) V organih iz prvega odstavka tega člena, ki imajo območne enote oziroma izpostave organov, se poslovni čas določi kot v drugem odstavku.”.
3. člen
V 9. členu se besedilo prvega odstavka nadomesti z besedilom, ki se glasi:
”(1) Upravne enote ter območne enote oziroma izpostave organov, razen inšpektoratov, imajo uradne ure najmanj trikrat tedensko, in sicer v ponedeljek, sredo in petek. V dopoldanskem času se v ponedeljek in sredo začnejo ob 8. uri in končajo ob 12. uri, v petek pa začnejo ob 8. uri in končajo ob 13. uri, v popoldanskem času pa se v ponedeljek začnejo ob 13. uri in končajo ob 15. uri, v sredo pa se začnejo ob 13. uri in končajo ob 17. uri.”.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek in se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
"(2) Določbe prvega odstavka ne veljajo za dislocirano opravljanje nalog krajevnih uradov, kot načina dela v okviru upravne enote, ter svetovalce za pomoč strankam, ki zagotavljajo strankam informacije v skladu s 4. členom uredbe o načinu poslovanja organov javne uprave s strankami (Uradni list RS, št. 22/01 in 81/03).".
Dosedanji četrti odstavek se črta.
Dosedanji peti odstavek postane tretji.
Dosedanji šesti odstavek postane četrti odstavek in se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
"(4) Skupni obseg in razpored uradnih ur nad minimumom, določenim v prvem odstavku, v upravni enoti določi načelnik, v območni enoti oziroma izpostavi organa pa vodja območne enote oziroma izpostave v soglasju s predstojnikom organa.".
Dosedanji sedmi odstavek se črta.
Dosedanji osmi odstavek postane peti odstavek, v katerem se črta drugi stavek.
4. člen
V prvem odstavku 9.a člena se vejica nadomesti s piko, besedilo za vejico se črta.
V tretjem odstavku se za besedilom "vsak poslovni dan" postavi pika in črta besedilo "v obsegu najmanj šestih ur.".
V četrtem odstavku se za besedilom "v času uradnih ur" postavi pika in črta besedilo "v obsegu najmanj dveh ur.".
5. člen
Za 11. členom se doda 11.a člen, ki se glasi:
"Poslovni čas in uradne ure pred dela prostima dnevoma
11.a člen
(1) Na delovni dan pred dela prostima dnevoma, 24. in 31. decembrom, se poslovni čas in uradne ure začnejo ob 8. uri in končajo ob 13. uri.".
6. člen
V 20. členu se naslov nadomesti z besedilom, ki se glasi:
"Premakljiv delovni čas in obvezna prisotnost v ministrstvih in upravnih organih v sestavi ministrstev".
V prvem odstavku se za besedilom "Premakljiv začetek delovnega časa" doda besedilo, ki se glasi: "v ministrstvih in upravnih organih v sestavi ministrstev".
7. člen
Za 20. členom se doda 20.a člen, ki se glasi:
"Premakljiv delovni čas in obvezna prisotnost v upravnih enotah ter območnih enotah oziroma izpostavah organov
20.a člen
(1) Premakljiv začetek delovnega časa v upravnih enotah ter območnih enotah oziroma izpostavah organov, razen inšpektoratov, je med 7. in 8. uro, premakljiv konec delovnega časa pa je v ponedeljek, torek in četrtek med 15. in 16. uro, v sredo med 17. in 17.30 in v petek med 13. in 14.30.
(2) Obvezna prisotnost delavca v upravnih enotah ter območnih enotah oziroma izpostavah organov, razen inšpektoratih, je v ponedeljek, torek in četrtek med 8. in 15. uro, v sredo med 8. in 17. uro in v petek med 8. in 13. uro.”.
8. člen
V 30. členu se v prvi alinei prvega odstavka na koncu besedila za vejico doda besedilo, ki se glasi "v trajanju največ enega delovnega dne oziroma 8 ur na leto, pri čemer se omejitev ne nanaša na iskanje nujne zdravstvene pomoči.".
9. člen
Splošni akti o poslovnem času, uradnih urah, razporejanju polnega delovnega časa in o drugih vprašanjih delovnega časa delavcev se morajo uskladiti s to uredbo najkasneje v tridesetih dneh od njene uveljavitve, uporabljati pa se začnejo hkrati z njo.
10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne šestdeseti dan po objavi.
Št. 140-01/2001-4
Ljubljana, dne 19. februarja 2004.
EVA 2003-1711-0121
Vlada Republike Slovenije
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti