Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2004 z dne 10. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2004 z dne 10. 12. 2004, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

5603. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu s 14. členom Zakona o poslancih opravlja funkcijo poslanca namesto poslanca, ki je prevzel funkcijo v vladi
5604. Sklep o imenovanju ministrov
5605. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5606. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5607. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5608. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5609. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5610. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5611. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5612. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5613. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

5614. Odlok o pomilostitvi

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5615. Uredba o preizkusnem izpitu za odvetnike iz drugih držav

Sklepi

5616. Sklep o ustanovitvi Kabineta predsednika Vlade Republike Slovenije
5617. Sklep o spremembi Sklepa o organizaciji in delovnem področju Kadrovske službe Vlade Republike Slovenije
5618. Sklep o spremembi Sklepa o organizaciji in delovnem področju Centra Vlade Republike Slovenije za informatiko
5619. Sklep o spremembi Sklepa o organizaciji in delovnem področju Servisa skupnih služb Vlade Republike Slovenije

USTAVNO SODIŠČE

5620. Sklep o zadržanju izvršitve odločbe Ministrstva za okolje, prostor in energijo, Inšpektorata RS za okolje in prostor, Območne enote Kranj, št. 356-02-04-7/02-CE z dne 10. 12. 2002
5621. Odločba o ugotovitvi, da Zakon o igrah na srečo ni v neskladju z Ustavo
5622. Odločba, da prvi, drugi in četrti odstavek 19. člena Zakona o davku na dodano vrednost niso bili v neskladju z Ustavo ter da tretji in četrti odstavek 71. člena Zakona o davku na dodano vrednost nista v neskladju z Ustavo
5623. Odločba o razveljavitvi 4. in 7. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča Občine Majšperk, kolikor nalagata plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od površine tranzitnih in prenosnih omrežij za izvajanje poslovne dejavnosti transporta plinastih goriv
5624. Sklep o zavrnitvi pobude za oceno ustavnosti Stanovanjskega zakona in Uredbe o izvedbi privatizacije stanovanjskih hiš in stanovanj, prevzetih od organov in organizacij bivše SFRJ in JLA ter sklep o zavrženju ustavne pritožbe zoper dopis Ministrstva za obrambo Republike Slovenije
5625. Odločba o ugotovitvi neustavnosti drugega odstavka 188. člena in drugega odstavka 194. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5626. Pravilnik o Arbitraži pri Zavarovalnici Triglav, d.d.
5627. Pravilnik o stopnjah normalnega odpisa blaga
5628. Spremembe in dopolnitve pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja
5629. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za november 2004
5630. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, november 2004
5631. Aneks k tarifni prilogi kolektivne pogodbe za gozdarstvo Slovenije
5632. Dogovor o določitvi zneska na podlagi Aneksa k tarifni prilogi za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije

OBČINE

Brda

5633. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v Občini Nova Gorica

Brežice

5634. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Brežice za leto 2005

Celje

5635. Sklep o javni razgrnitvi Lokacijskega načrta toplarna Celje
5636. Sklep o javni razgrnitvi Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Šmarjeta
5637. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
5638. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem

Cerkno

5639. Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Cerkno za leto 2005

Črna na Koroškem

5640. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2005

Dravograd

5641. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Koroški regiji

Gorenja vas-Poljane

5642. Odlok o uskladitvi prostorskih ureditvenih pogojev s prostorskimi sestavinami planskih aktov občine

Hodoš

5643. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v prvem trimesečju za leto 2005

Horjul

5644. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Horjul

Ivančna Gorica

5645. Sklep o začasnem financiranju Občine Ivančna Gorica za leto 2005
5646. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za PPC I/1 - Višnja Gora, PPC I/3 - Polževo, PPC II/1 - Ivančna Gorica in PPC II/3 Muljavsko polje
5647. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za PPC I/2 - Leskovec in II/2 - Metnaj
5648. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za PPC IV. - Dolina Krke
5649. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za: - plansko celoto Šentvid pri Stični III/1, III/2 in III/3
5650. Sklep o odtujitvi nepremičnine v k.o. Višnja Gora

Kamnik

5651. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2004
5652. Cenik proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja

Komen

5653. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta za ureditev komunalne infrastrukture za naselji Štanjel in Kobdilj
5654. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta Štanjel - staro jedro
5655. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Komen

Kozje

5656. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Kozje za leto 2004
5657. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Kozje
5658. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kozje za leto 2005
5659. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Zmajček Kozje
5660. Pravilnik o spremembi pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kozje

Krško

5661. Odlok o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Krško
5662. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Krško v letu 2005
5663. Sklep o ustanovitvi javnega dobra na nepremičninah parc. št. 476/1 in parc. št. 477/1, k.o. Dovško, last Rudnika Senovo v zapiranju

Lendava

5664. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Lendava za leto 2003
5665. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pripravi, izvajanju in vrednotenju športnih programov v Občini Lendava

Medvode

5666. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana mesta in občin Ljubljane za obdobje 1986-2000, za območje Občine Medvode in srednjeročnega družbenega plana Občine Ljubljana-Šiška za obdobje 1986-1990 za območje Občine Medvode
5667. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Medvode za leto 2005
5668. Sklep o določitvi uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja

Metlika

5669. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Moravske Toplice

5670. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2004
5671. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Moravske Toplice
5672. Sklep o višini komunalnega prispevka v Občini Moravske Toplice
5673. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto 2005
5674. Sklep o ekonomski ceni storitve pomoč družini na domu v letu 2005

Pivka

5675. Sklep Občinske volilne komisije občine Pivka

Postojna

5676. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev

Slovenj Gradec

5677. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu individualne zazidave Podgorska cesta Štibuh (SC7)

Škocjan

5678. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Škocjan

Trebnje

5679. Ugotovitveni sklep

Vojnik

5681. Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta za območje nove stanovanjske soseske v Vojniku - Cona 7A
5682. Program priprave lokacijskega načrta za poslovno-stanovanjski kompleks Vojnik osnutek

Zreče

5680. Cenik daljinskega ogrevanja

Železniki

5683. Statut Občine Železniki
5684. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2004
5685. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Železniki

POPRAVKI

1. Popravek Odloka o spremembah Odloka o državnem načrtu razdelitve emisijskih kuponov za obdobje 2005 do 2007
2. Popravek v Registru o dopolnitvah registra biocidnih pripravkov
3. Popravek Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti