Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2004 z dne 10. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2004 z dne 10. 12. 2004

Kazalo

5651. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2004, stran 15869.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet občine Kamnik na 19. seji dne 24. 11. 2004 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2004
1. člen
V odloku o proračunu Občine Kamnik za leto 2004 (Uradni list RS, št. 17/04) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
Proračun Občine Kamnik za leto 2004 se določa v naslednjih zneskih (v SIT):
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov            v tisoč SIT
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)            3,498.531
   Tekoči prihodki (70+71)                2,813.860
70  Davčni prihodki                    2,130.212
   700 Davki na dohodek in dobiček            1,639.133
   703 Davki na premoženje                 386.826
   704 Domači davki na blago in storitve          104.253
71  Nedavčni prihodki                    683.648
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
      od premoženja                    100.060
   711 Takse in pristojbine                 14.708
   712 Denarne kazni                     6.000
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev        22.990
   714 Drugi nedavčni prihodki               539.890
72  Kapitalski prihodki                   148.471
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev        16.852
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
      in nematerialnega premoženja            131.619
73  Prejete donacije                      7.029
   730 Prejete donacije iz domačih virov           3.429
   731 Prejete donacije iz tujine              3.600
74  Transferni prihodki                   529.171
   740 Transferni prihodki iz drugih
      javnofinančnih institucij              529.171
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)              3,898.294
40  Tekoči odhodki                      570.707
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim          227.302
   401 Prispevki delodajalcev
      za socialno varnost                 38.412
   402 Izdatki za blago in storitve            281.993
   409 Rezerve                       23.000
41  Tekoči transferi                    1,715.669
   410 Subvencije                      58.172
   411 Transferi posameznikom
      in gospodinjstvom                  603.221
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
      in ustanovam                    211.782
   413 Drugi tekoči domači transferi            842.494
42  Investicijski odhodki                 1,455.722
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev        1,455.722
43  Investicijski transferi                 156.196
   430 Investicijski transferi               156.196
III. Proračunski primanjkljaj (I.-II.)            -399.763
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil
   in prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)        1.000
75  Prejeta vračila danih posojil               1.000
   750 Prejeta vračila danih posojil             1.000
   751 Prodaja kapitalskih deležev                –
   752 Kupnine iz naslova privatizacije             –
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih
   deležev (440+441+442)                     –
44  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev         –
   440 Dana posojila                       –
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb          –
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije      –
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe
   kapitalskih deležev (IV.-V.)                1.000
C)  Račun financiranja
VII. Zadolževanje (500)                       –
50  Zadolževanje                          –
   500 Domače zadolževanje                    –
VIII. Odplačilo dolga (550)                     –
55  Odplačilo dolga                        –
   550 Odplačilo domačega dolga                 –
IX.  Neto zadolževanje (VII.-VIII.)                 –
X.  Zmanjšanje sredstev na računih (III.+VI.+IX.)      -398.763
Pregled prihodkov rebalansa občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov splošnega in posebnega dela rebalansa proračuna, ki sta sestavni del rebalansa proračuna Občine Kamnik za leto 2004. Sestavni del rebalansa proračuna Občine Kamnik za leto 2004 so tudi: račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja, načrt razvojnih programov in finančni načrti krajevnih skupnosti.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 40302-2/03
Kamnik, dne 25. novembra 2004.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

AAA Zlata odličnost