Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2004 z dne 10. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2004 z dne 10. 12. 2004

Kazalo

5644. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Horjul, stran 15862.

Na podlagi prvega odstavka 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – uradno prečiščeno besedilo), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96 in 36/00) in 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 18/99 in 12/01), je Občinski svet občine Horjul na 19. seji dne 2. 12. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Horjul
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Horjul (Uradni list RS, št. 55/03).
2. člen
V 11. členu se v prvem odstavku doda nova, šesta alinea, ki se glasi:
– 70.200 oddajanje prostorov v najem
3. člen
V 37. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest. Za enoto vrtca pri OŠ lahko administrativna, računovodska in tehnična (hišniška) dela opravlja ustanovitelj, zato so v tem primeru izvzeta iz sistemizacije delovnih mest enote vrtca. Ustanovitelj ob potrditvi sistemizacije točno opredeli katera dela opravlja ustanovitelj za enoto vrtca.«
4. člen
V 38. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Zavod mora pred prijavo prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ministrstva, za enoto vrtca pa soglasje ustanovitelja.«
5. člen
40. člen se v celoti spremeni tako, da se glasi:
»Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, sredstev od plačil staršev za programe v vrtcu, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
Merila za delitev presežkov prihodkov nad odhodki v zavodu določi minister.
Zavod pridobiva sredstva za delovanje enote vrtca od ustanovitelja v skladu z zakonom na podlagi potrjenega letnega delovnega načrta in sklenjene pogodbe o financiranju dejavnosti v posameznem proračunskem letu.
Zavod je dolžan organu občinske uprave za celoten zavod do 30. junija tekočega leta predložiti letni delovni načrt za naslednje šolsko leto, ki je finančno ovrednoten in do 15. oktobra tekočega leta finančni načrt za zavod za naslednje proračunsko leto.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krije ustanovitelj oziroma država.«
6. člen
V 43. členu se za prvim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»Redni mesečni nadzor nad izvajanjem LDN in nad poslovanjem enote vrtca lahko opravlja tudi občinski organ.«
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 437/2004
Horjul, dne 3. decembra 2004.
Župan
Občine Horjul
mag. Daniel Fortuna l. r.

AAA Zlata odličnost