Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2004 z dne 10. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2004 z dne 10. 12. 2004

Kazalo

5657. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Kozje, stran 15873.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00), 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kozje (Uradni list RS, št. 71/96, 31/98, 98/99) je Občinski svet občine Kozje na 16. redni seji dne 25. 11. 2004 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Kozje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Kozje ustanavlja režijski obrat.
Režijski obrat se organizira kot samostojna notranja organizacijska enota občinske uprave.
2. člen
Režijski obrat lahko opravlja dejavnosti, ki so opredeljene v odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Kozje ter dejavnosti splošno koristnega značaja s področja urejanja površin in objektov.
II. VODENJE REŽIJSKEGA OBRATA
3. člen
Za vodenje režijskega obrata je odgovoren uslužbenec občinske uprave, zaposlen na področju okolja in prostora (v nadaljevanju: občinska uprava).
Zaposleni v režijskem obratu so za izvajanje nalog po programu dela režijskega obrata neposredno odgovorni občinski upravi.
Izmed zaposlenih v režijskem obratu se določi vodja, ki vodi delo neposredno na terenu.
V okviru režijskega obrata delujejo zaposleni preko ustreznih programov javnih del.
4. člen
Letni plan dela režijskega obrata in poročilo o izvedenem delu pripravi občinska uprava. Plan dela predloži v potrditev občinskemu svetu ob sprejemu proračuna, poročilo o izvedenem delu pa ob sprejemanju zaključnega računa.
III. DEJAVNOST REŽIJSKEGA OBRATA
5. člen
Režijski obrat izvaja naslednje naloge:
– upravljanje s Športnim parkom Kozje,
– vodenje in izvajanje programa javnih del na področju komunalnega urejanja,
– nadzor nad stanjem kategoriziranih občinskih cest, manjša vzdrževalna dela,
– urejanje stavbnih zemljišč, javnih parkirišč,
– urejanje zelenih površin, površin za pešce,
– urejanje, vzdrževanje in upravljanje javnih tržnic,
– urejanje in vzdrževanje mest za plakatiranje in oglaševanje,
– skrb za javno razsvetljavo v naseljih,
– druga komunalna dela,
– upravljanje s Kino dvorano Kozje,
– evidentiranje zapuščenih vozil,
– druge naloge.
IV. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI REŽIJSKEGA OBRATA
6. člen
Stroški obratovanja režijskega obrata se pokrivajo iz:
– sredstev, ki jih za uporabo javnih dobrin in javnih storitev plačujejo uporabniki (cene storitev),
– sredstev, ki se zagotavljajo v okviru sistema financiranja javne porabe,
– sredstev občinskega proračuna.
7. člen
Vse računovodske in knjigovodske storitve za režijski obrat izvaja občinska uprava, ki za režijski obrat vodi ločeno knjigovodstvo, kar omogoča obračun odhodkov in prihodkov po načelih, ki veljajo za gospodarske javne službe.
V. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0001/2004-16/03
Kozje, dne 25. novembra 2004.
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l. r.

AAA Zlata odličnost