Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2004 z dne 10. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2004 z dne 10. 12. 2004

Kazalo

5635. Sklep o javni razgrnitvi Lokacijskega načrta toplarna Celje, stran 15849.

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 27. člena Statuta je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi Lokacijskega načrta toplarna Celje
I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev osnutka Lokacijskega načrta toplarna Celje, ki ga je pod št. 24/04 izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje in je v skladu z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88 in Uradni list RS, št. 18/911, 54/94, 25/98, 86/01) ter v skladu z energetsko zasnovo mesta Celja.
II
Predmet lokacijskega načrta je v I. fazi gradnja plinske kotlarne na zemeljski plin v II. fazi pa postrojenja za kurjenje biomase in energijsko bogatega preostanka odpadkov iz mehansko biološke obdelave komunalnih odpadkov in dehidriranega blata iz centralne čistilne naprave. Lokacijski načrt zajema parcele 390, 391, 388, 389/1 del, 395/6 del, 387/1 del in 400 del vse v k.o. Trnovlje in meri 14.990 m2, oziroma je na levem bregu Hudinje v Trnovljah južno od RTP Trnovlje.
III
Javna razgrnitev osnutka Lokacijskega načrta se začne osem dni po objavi v Uradnem listu RS, na sedežu Krajevne skupnosti Trnovlje in v prostorih Mestne občine Celje na Oddelku za okolje in prostor ter komunalo, Sektorju za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve in traja 30 dni.
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve. Datum in kraj javne obravnave bosta objavljena naknadno. O pričetku in trajanju javne razgrnitve osnutka in o času ter kraju javne obravnave mora organ krajevne skupnosti na primeren način obvestiti krajane.
IV
V tridesetih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni organ krajevne skupnosti posredovati pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se krajevna skupnost strinja z osnutkom lokacijskega načrta.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične in pravne osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališča, ki jih posreduje v potrditev Mestnemu svetu mestne občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-00003/2004-0008
Celje, dne 25. oktobra 2004.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost