Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2004 z dne 10. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2004 z dne 10. 12. 2004

Kazalo

5649. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za: - plansko celoto Šentvid pri Stični III/1, III/2 in III/3, stran 15867.

Na podlagi 27. in 28. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek, 58/03 – ZZK-1) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04) je Občinski svet občine Ivančna Gorica na 17. seji dne 29. 11. 2004 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za:
– plansko celoto Šentvid pri Stični III/1, III/2
in III/3
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
Na območju Občine Ivančna Gorica so bili sprejeti štirje odloki o prostorskih ureditvenih pogojih po posameznih planskih celotah, in sicer:
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC I/1 – Višnja Gora, PPC I/3 – Polževo, PPC II/1 – Ivančna Gorica in PPC II/3 – Muljavsko polje (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 7/01, 2/02, 3/03, 1/04),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC I/2 – Leskovec in II/2 – Metnaj (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 1/00, 6/01, 2/02),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC IV. – Dolina Krke (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, 6/00, 6/01, 2/02),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Šentvid pri Stični III/1, III/2 in III/3 (Uradni list RS, št. 1/01, spremembe in dopolnitve, Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 6/01, 2/02, 3/03).
Razlogi za spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev (v nadaljevanju: SD PUP) so v uskladitvi le-teh z zadnjimi spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin planskih aktov občine Ivančna Gorica, v posameznih željah in pobudah investitorjev, v popravku nekaterih tehničnih napak v grafičnemu delu prostorskih ureditvenih pogojev ter v namenu boljšega definiranja nekaterih opredelitev v odlokih, ki so povezani z uveljavitvijo nove zakonodaje s področja urejanja prostora.
V skladu s 23. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek, v nadaljevanju: ZUreP-1) se spremembe in dopolnitve pripravljajo in sprejemajo po postopku, ki je predpisan za njegovo pripravo in sprejem.
2. Predmet, programska izhodišča sprememb in dopolnitev PUP
Predmet sprememb in uskladitev PUP je uskladitev z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planskih dokumentov in drugimi strokovnimi podlagami.
3. Nosilci urejanja prostora, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi SD PUP
– RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravsteni inšpektorat RS, Območna enota Ljubljana, izpostava Grosuplje, Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje
– RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana
– RS, Ministrstvo za obrambo, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana
– ELES, Elektro Slovenije d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana
– Elektro Ljubljana d.d., PE Elektro Ljubljana okolica, Slovenska c. 58, 1516 Ljubljana
– Ministrstvo za informacijsko družbo, Tržaška 21, 1508 Ljubljana
– RS, Ministrstvo za okolje, prostora in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo okolja, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
– RS, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za ohranjanje narave, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
– RS, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za upravljanje z vodami, Vojkova 1a, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za promet, Družba za avtoceste RS, Dunajska c. 7, 1000 Ljubljana
– Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica
– Zavod RS za varstvo narave, Cankarjeva cesta 10, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, Plečnikov trg 2, 1000 Ljubljana
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, Ljubljana
– Zavod za ribištvo, Zupančičeva 9, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za informacijsko družbo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana
– Javna agencija za železniški promet, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor
– Javno komunalno podjetje Grosuplje, Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana
– Druge občinske službe ter drugi organi in organizacije, če bi se v postopku priprave SD PUP izkazalo, da so njihove smernice in mnenja potrebni.
4. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Za pripravo SD PUP se bodo uporabile strokovne podlage, ki so bile izdelane za potrebe veljavnih Prostorskih ureditvenih pogojev za območje občine po posameznih planskih celotah ter za potrebe sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov, ki se bodo po potrebi dopolnile. Dopolnitve obstoječih strokovnih podlag in nove strokovne podlage, ki bi jih bilo potrebno izdelati na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora bo naročila in njihovo izdelavo financirala Občina Ivančna Gorica.
5. Roki izdelave SD PUP
Pridobitev smernic za načrtovanje
Občina Ivančna Gorica izda pooblastilo izdelovalcu SD PUP, ki gradivo pošlje nosilcem urejanja največ 20 dni po sklenitvi pogodbe.
Nosilci urejanja prostora izdajo smernice v 30 dneh po prejemu vloge.
Izdelovalec SD PUP izdela analizo smernic ter ob njihovem upoštevanju izdela usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve v 15 dneh po prejemu vseh smernic.
Naročnik potrdi usmeritve v 15 dneh po njihovem prejemu.
Izdelava strokovnih podlag in predloga SD PUP
Naročnik po potrebi zagotovi izdelavo novih strokovnih podlag v 45 dneh po prejemu usmeritev.
Izdelovalec izdela predlog SD PUP v 30 dneh po prejemu novih strokovnih podlag.
Naročnik pred objavo javne razgrnitve predloga SD PUP organizira prostorsko konferenco z namenom, da se na predvidene rešitve v predlogu SD PUP pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti.
Javna razgrnitev in javna obravnava
Župan Občine Ivančna Gorica sprejme sklep o javni razgrnitvi, ki traja najmanj trideset dni. V času javne razgrnitve naročnik organizira in vodi javno obravnavo.Obvestilo o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave se objavi najmanj v občinskem vestniku in na krajevno običajen način.
Pripravljalec v sodelovanju z izvajalcem v času javne razgrnitve in javne obravnave evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge. Izdelovalec pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja.
Občinski svet odloči o upoštevanju predloga stališč do pripomb in predlogov.
Izdelava dopolnjenega predloga sprememb in dopolnitev PUP:
Izdelovalec izdela dopolnjen predlog SD PUP v 30 dneh po odločitvi o upoštevanju predloga stališč do pripomb in predlogov in ga pošlje v mnenje nosilcem urejanja prostora.
Izdelovalec izdela usklajen predlog SD PUP v 15 dneh po prejemu vseh mnenj.
Sprejem sprememb in dopolnitev PUP
Občina Ivančna Gorica posreduje dopolnjen predlog SD PUP v sprejem Občinskemu svetu občine Ivančna Gorica. Sestavni del gradiva so tudi priporočila prostorskih konferenc.
Občinski svet sprejme SD PUP z odlokom.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta
Stroške izdelave SD PUP nosi Občina Ivančna Gorica.
7. Objava programa priprave
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati se ga začne dan po objavi.
Št. 35001-0005/00
Ivančna Gorica, dne 29. novembra 2004.
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret, prof. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti