Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2004 z dne 10. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2004 z dne 10. 12. 2004

Kazalo

5633. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v Občini Nova Gorica, stran 15847.

Na podlagi 27. člena in v povezavi s 34. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) sprejme župan Občine Brda
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege
v prostor v Občini Nova Gorica
(Uradno glasilo št. 9/87, 11/87)
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za dopolnitev odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v Občini Nova Gorica (Uradno glasilo št. 9/87, 11/87) – v nadaljevanju: odlok.
Na območju Občine Brda je v veljavi zgoraj navedeni odlok, ki ga je ob svojem nastanku Občina Brda prevzela od Občine Nova Gorica.
Odlok v svojih določilih ne definira pogojev za posege na plansko opredeljena najboljša kmetijska zemljišča (prvo območje kmetijskih zemljišč).
Pri načrtovanju komunalne infrastrukture, gospodarske javne infrastrukture in ostalih komunalnih naprav pa se pojavljajo potrebe po posegih na taka zemljišča. Glede na novo prostorsko zakonodajo in ob upoštevanju dejstva, da taki posegi ne vplivajo na osnovno rabo zemljišča (dovolj globoki vkopi, mikrolokacije ob robovih obdelovalnih površin in podobno) je potrebno možnost takih posegov vnesti v določila odloka, ki je podlaga za izdajanje gradbenih dovoljenj.
Pravna podlaga za opredelitev teh določil je 6. člen zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03). Postopek sprememb in dopolnitev bo potekal po skrajšanem postopku, skladno z določili 34. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03), saj bodo spremembe in dopolnitve omogočale gradnjo objektov, za katere ni predpisana obveznost presoje vplivov na okolje in ki ne vplivajo bistveno na kulturno dediščino in na rabo sosednjih zemljišč ali objektov.
 
2. Predmet in programska izhodišča
Namen sprememb in dopolnitev je omogočiti gradnjo komunalne, gospodarske javne infrastrukture ter ostalih komunalnih naprav in sicer tako, da bo ob upoštevanju tehnično pravilnih in racionalnih rešitev in ob upoštevanju določenih pogojev možno infrastrukturo in naprave graditi tudi na zemljiščih, ki so plansko opredeljena kot prvo območje kmetijskih zemljišč.
Zaradi obsega plansko opredeljenih kmetijskih zemljišč na pretežnem delu občine in njihove razporeditve je pri obsežnejših oziroma daljših infrastrukturnih objektih gradnja brez posegov na taka zemljišča praktično nemogoča, pri čemer taki objekti običajno ne vplivajo na izrabo kmetijskih zemljišč.
 
3. Ureditveno območje
Določila odloka veljajo za območje celotne občine, so splošne narave.
 
4. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
Dopolnitve odloka pripravljajo občinske strokovne službe. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja v postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev odloka, so:
– Elektro Primorska d.d., Področna enota Nova Gorica,
– Telekom Slovenije d.d., Področna enota Nova Gorica,
– Vodovod in kanalizacija Nova Gorica d.d.,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica,
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Tolmin,
– Občina Brda,
– druge občinske in gospodarske javne službe ter drugi organi, organizacije in skupnosti, kolikor bi se v postopku priprave dopolnitev odloka izkazalo, da so tangirani.
 
5. Seznam potrebnih strokovnih podlag
Pri pripravi sprememb in dopolnitev bo potrebno upoštevati veljavno prostorsko dokumentacijo občine (izhodišča in usmeritve iz veljavnega občinskega prostorskega plana).
 
6. Način pridobitve strokovnih rešitev
Tekst sprememb in dopolnitev bodo ob upoštevanju veljavne prostorske dokumentacije in smernic pripravile občinske strokovne službe.
 
7. Navedba in način pridobitve geodetskih podlag
Nameravane spremembe in dopolnitve ne zahtevajo geodetskih podlag, saj se spreminja in dopolnjuje odlok, ki nima grafičnih prilog.
 
8. Roki za pripravo
Aktivnosti v postopku sprejemanja sprememb in dopolnitev odloka in roki za pripravo so v skladu z določili 34. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) naslednji:
– pripravljalec poskrbi za pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora, navedenih v 4. točki programa priprave, nosilci smernice posredujejo v roku 15 dni po prejemu vloge za smernice,
– pripravljalec oblikuje spremembe in dopolnitve odloka, upoštevajoč pridobljene smernice v roku 2 dni po pridobitvi smernic,
– pripravljalec organizira javno razgrnitev in javno obravnavo predloga sprememb in dopolnitev odloka, javna razgrnitev traja vsaj 15 dni,
– pripravljalec oblikuje strokovna stališča do pripomb v roku 2 dni po zaključku javne obravnave, stališča s sklepom potrdi župan,
– pripravljalec dopolni predlog sprememb in dopolnitev odloka glede na stališča v roku 2 dni po sklepu,
– pripravljalec poskrbi za pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora, navedenih v 4. točki programa priprave, do dopolnjenega predloga, nosilci mnenja posredujejo v roku 15 dni po prejemu vloge za mnenja,
– pripravljalec predlog sprememb in dopolnitev odloka dopolni z mnenji v roku 2 dni po prejemu mnenj,
– pripravljalec dopolnjen predlog posreduje v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu občine Brda, datum obravnave je odvisen od razporeda sej,
– pripravljalec sprejet odlok o spremembah in dopolnitvah odloka uradno objavi.
 
9. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Sredstva za pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev odloka zagotovi pripravljalec, to je Občina Brda.
 
10. Veljavnost programa priprave
Ta program priprave začne veljati takoj po uradni objavi.
Št. 300-03/2004
Dobrovo, dne 1. decembra 2004.
Župan
Občina Brda
Franc Mužič l. r.

AAA Zlata odličnost