Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2004 z dne 10. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2004 z dne 10. 12. 2004

Kazalo

5682. Program priprave lokacijskega načrta za poslovno-stanovanjski kompleks Vojnik osnutek, stran 15889.

Na podlagi 12. in 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-I), ter 12. in 45. člena statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98 in 68/02 je župan Občine Vojnik sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
lokacijskega načrta za poslovno-stanovanjski kompleks Vojnik osnutek
1. člen
S tem programom priprave se določa vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv ter postopkov, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave lokacijskega načrta za poslovno-stanovanjski kompleks Vojnik.
2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo lokacijskega načrta)
Ocena stanja:
Na skrajni zahodni strani naselja Vojnik med regionalno cesto in reko Hudinjo ima Kmetijska zadruga Celje z.o.o. nepozidano stavbno zemljišče. Z novo pozidavo želi investitor zagotoviti in izboljšati pogoje za opravljanje terciarne dejavnosti.
 
Razlogi za pripravo lokacijskega načrta:
Na podlagi 3. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986–1990 za območje Občine Vojnik – prostorski plan Občine Vojnik 1999, dopolnjen 2004 (Uradni list RS, št. 79/04) v poglavju 3.6. »Prostorski razvoj« je za nova stavbna zemljišča predvidena izdelava izvedbenega prostorskega akta.
 
Pravna podloga:
Priprava lokacijskega načrta za poslovno-stanovanjski kompleks Vojnik poteka po predpisanem postopku, skladno z določili:
– Zakona o urejanju prostora ZUreP-I (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03-popr.),
– Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04,
– Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04).
3. člen
(predmet in programska izhodišča lokacijskega načrta)
Predmet LN:
Predmet lokacijskega načrta je ureditveno območje na skrajni zahodni strani naselja Vojnik med regionalno cesto in reko Hudinjo.
 
Programska izhodišča:
Obravnavani kompleks bo razdeljen na poslovni in stanovanjski del. Ob regionalni cesti oziroma na vzhodni strani ureditvenega območja so predvideni objekti za terciarno dejavnost (trgovine, bančništvo, pošta). Skrajni zahodni del pa bo stanovanjski.
Dovoz na kompleks je predviden preko novega cestnega priključka z obstoječe glavne ceste.
Pri pripravi lokacijskega načrta je potrebno upoštevati tudi eventualna druga programska izhodišča, ki se kot posledica le-teh pojavijo v samem postopku izdelava izvedbenega prostorskega akta.
 
Prostorska konferenca:
Občina Vojnik, Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora je dne 3. 12. v skladu z 28. členom ZureP-1 sklical prvo prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave lokacijskega načrta oziroma predvidene prostorske ureditve. Datum, kraj in čas zbora konference je pripravljavec objavil v dveh sredstvih javnega obveščanja. S to objavo so bili o prostorski konferenci obveščeni predstavniki gospodarstva, interesnih združenj ter organizirane javnosti, z vabili pa so bili povabljeni nosilci urejanja prostora, ki so predvideni v 5. členu tega programa priprave.
Na prostorski konferenci so priporočila podali vsi prisotni predstavniki.
4. člen
(okvirno ureditveno območje lokacijskega načrta)
Lokacijski načrt se pripravi za območje, ki sega na del zemljišča k.o. Vojnik trg parc. št. 329, 330.
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja
ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi lokacijskega načrta)
Koordinator postopka priprave lokacijskega načrta je pristojni organ za urejanje prostora, to je Oddelek za okolje in prostor Občine Vojnik.
Pristojni nosilci urejanja prostora za pripravo lokacijskega načrta za poslovno stanovanjski kompleks Vojnik so:
1. RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Celje
2. RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje
3. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Celje
4. RS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Celje
5. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje
6. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje
7. Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d. Celje
8. Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o. Celje
9. Telekom Slovenije d.d., PE Celje
10. Geoplin d.o.o. Ljubljana
11. Adriaplin, d.o.o.
12. Javne naprave Celje, JP d.o.o.
13. KS Vojnik
Po sprejemu programa priprave pripravljavec pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da podajo v roku 30 dni smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu poziva ne bodo podali smernic, se bo v skladu z določili 29. člena ZUreP-I štelo, da smernic nimajo.
V primeru, da smernice nekaterih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec lokacijskega načrta kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
Kolikor se v postopku priprave lokacijskega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobijo v istem postopku.
6. člen
(seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje prostorske ureditve)
Pri izdelavi lokacijskega načrta je potrebno upoštevati vse predhodne izdelane strokovne podlage in druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave:
– Odlok o Strategiji prostorskega Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986–1990 za območje Občine Vojnik – prostorski plan Občine Vojnik 1999, dopolnjen 2004 (Uradni list RS, št. 79/04)
– ostala gradiva, relevantna za izdelavo lokacijskega načrta.
Pred izdelavo lokacijskega načrta mora naročnik zagotoviti naslednje gradivo:
– idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov, ki so v odvisnosti od načrtovane prostorske ureditve,
– podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic,
– geodetski posnetek za namen lokacijskega načrta,
– ostala gradiva, ki jih bodo v postopku sprejemanja lokacijskega načrta zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora.
7. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve se izdelajo na osnovi analize prostora, pridobljenih smernic in analize le-teh, priporočil s prve prostorske konference, ter ob upoštevanju programskih izhodišč, določenih v 3. členu tega programa priprave.
Zaradi omejitve ustvarjenih danosti prostora izdelava več variantnih rešitev ni možna.
Izdelovalec lokacijskega načrta izdela eno strokovno rešitev razen v primeru, da se potreba po izdelavi variantnih rešitev pokaže kasneje v postopku priprave lokacijskega načrta, če takšna potreba izhaja iz izdelanih strokovnih podlag in analiz.
8. člen
(pridobitev geodetskih podlag)
Za območje prostorske ureditve naročnik lokacijskega načrta KZ Celje z.o.o. Celje Kocbekova ulica 5, 3000 Celje, priskrbi geodetske podlage v digitalni obliki.
9. člen
(terminski plan priprave lokacijskega načrta)
S tem programom priprave, ki sledi prostorski konferenci, so določeni naslednji okvirni roki priprave in sprejemanja lokacijskega načrta:
1. Prostorska konferenca in objava programa priprave v Uradnem listu Republike Slovenije – 6. 12. 2004 (pripravljavec Občina Vojnik).
2. Izdelava idejnih zasnov – 1. 1. 2005 (naročnik).
3. Izdelava gradiva za pridobivanje smernic – 15. 1. 2005 (izdelovalec: LN).
4. Pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora iz 5. člena – 15. 2. 2004 (izdelovalec: LN).
5. Uskladitev s smernicami in izdelava predloga za javno razgrnitev LN – 5. 3. 2005 izdelovalec: LN).
6. Prostorska konferenca – 7. 3. 2005 (pripravljavec Občina Vojnik).
7. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi – 21. 3. 2005 (pripravljavec Občina Vojnik).
8. Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Vojnik in na sedežu Krajevne skupnosti Vojnik, javna obravnava pa se izvede na sedežu Občine Vojnik – 21. 4. 2005. (pripravljavec Občina Vojnik).
9. Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani lahko podajo svoje pripombe v času trajanja javne razgrnitve predloga lokacijskega načrta.
10. Župan zavzame stališče do pripomb in predlogov podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega mnenja izdelovalca, občinske strokovne službe ter sklepov odbora za okolje in prostor ter komunalne zadeve – 28. 4. 2005 (pripravljavec Občina Vojnik).
11. Po sprejetju stališč do pripomb se izdela dopolnjeni predlog lokacijskega načrta oziroma dopolnitve in popravke tistih njegovih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe ter se ga posreduje v mnenja nosilcem urejanja prostora iz 5. člena tega programa priprave – 10. 5. 2005.
12. Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora iz 5. člena tega programa priprave – 10. 6. 2005.
13. Po uskladitvi z mnenji se izdela usklajeni predlog lokacijskega načrta za obravnavo in sprejem na Občinskem svetu občine Vojnik – 17. 6. 2005.
14. Župan posreduje usklajeni predlog lokacijskega načrta v obravnavo in sprejem Občinskem svetu občine Vojnik (odlok, obrazložitve, grafičnih del) – junij 2005.
15. Občinski svet občine Vojnik sprejme odlok o lokacijskem načrtu na seji Občinskega sveta občine Vojnik – junij 2005.
16. Objava v Uradnem listu Republike Slovenije – julij 2005.
17. Izdelava končnega dokumenta v šestih izvodih – julij 2005.
Terminski plan se lahko časovno skrajša na najmanjšo z zakonom dovoljeno mejo.
10. člen
(obveznosti financiranja priprave lokacijskega načrta)
Izdelavo lokacijskega načrta, geodetskega posnetka, idejnih zasnov in strokovnih gradiv, ki jih bodo zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora bo financiral KZ Celje z.o.o. Celje, Kocbekova ulica 5, 3000 Celje.
11. člen
(končna določba)
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 350-04-991/2004-15
Vojnik, dne 7. decembra 2004.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

AAA Zlata odličnost