Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2004 z dne 10. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2004 z dne 10. 12. 2004

Kazalo

5661. Odlok o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Krško, stran 15874.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odločba US RS, 9/96 – odločba US RS, 39/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US RS, 74/98, 59/99 – odločba US RS, 70/00 in 51/02), 99. in 100.a člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92 – popravek, 42/94 – odločba US RS, 1/99 – ZNIDC, 41/99, 36/00 – ZPDZC, 54/00 – ZUOPP, 26/01, 110/02 – ZIRD, 2/04 in 7/04 – popravek) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet občine Krško na 23. seji, dne 25. 11. 2004, sprejel
O D L O K
o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Krško
I. UVOD
1. člen
S tem odlokom se določijo vrste socialno varstvenih pomoči, upravičenci do socialno varstvenih pomoči, merila in razlogi za dodelitev socialno varstvenih pomoči in postopek dodeljevanja in izplačevanja socialno varstvenih pomoči.
2. člen
Sredstva za socialno varstvene pomoči se zagotovijo v vsakoletnem proračunu Občine Krško.
II. VRSTE SOCIALNO VARSTVENIH POMOČI
3. člen
Vrste socialno varstvenih pomoči iz sredstev proračuna Občine Krško so:
A) enkratne denarne pomoči,
B) pomoč ob rojstvu otroka.
III. UPRAVIČENCI DO SOCIALNO VARSTVENIH POMOČI
4. člen
Upravičenci do socialno varstvenih pomoči so lahko državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Krško in izpolnjujejo enega od naslednjih kriterijev:
A) upravičenci do enkratnih denarnih pomoči
1. nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, potem ko so izčrpali vse možnosti za pridobitev sredstev za preživljanje z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanja, z dohodki iz premoženja in iz drugih virov, denarnih nadomestil, denarnih pomoči in dajatev po predpisih s področja socialnega varstva, zdravstvenega varstva in jih nihče ni dolžan preživljati,
2. se na podlagi spleta neugodnih okoliščin (dolgotrajna bolezen, invalidnost, smrt v družini, naravne nesreče ipd.) znajdejo v takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti,
3. prosilci (družina) prejemajo denarno socialno pomoč,
4. so trenutno ostali brez vsakega dohodka in čakajo na uveljavitev denarne socialne pomoči ali druge oblike socialne pomoči,
5. zaradi socialne nekomunikativnosti niso vložili prošnje za uveljavitev katere od socialnih pomoči, do katere bi bili sicer upravičeni,
6. so otroci, ki živijo pri starih starših, ker njihovi starši ne skrbijo zanje in hkrati imajo stari starši nizke dohodke,
7. drugi, če se ugotovi utemeljenost.
B) upravičenci do pomoči ob rojstvu otroka
Pravico do pomoči ima novorojeni otrok pod pogojem, da sta eden od staršev in novorojeni otrok državljana Republike Slovenije in imata stalno prebivališče v Občini Krško.
V primeru, da starša živita ločeno, uveljavlja pravico do pomoči tisti od staršev, pri katerem otrok živi in ima stalno prebivališče v Občini Krško ob rojstvu otroka.
V primeru, da otrok ne živi pri starših, imajo pravico uveljaviti pomoč rejnik oziroma tisti, ki je prevzel skrb za otroka, ki ima stalno bivališče v Občini Krško.
IV. ENKRATNE DENARNE POMOČI
5. člen
Denarna pomoč je namenjena za:
– nakup šolskih potrebščin,
– nakup ozimnice ali kurjave,
– plačilo letovanja, šole v naravi ter drugih stroškov, vezanih na šolanje,
– pomoč pri doplačilu zdravil, ortopedskih in tehničnih pripomočkov za potrebe rehabilitacije, ter zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebne, stroškov zanje pa Zavod za zdravstveno zavarovanje ne krije,
– doplačilo stroškov zdravljenja odvisnosti enega ali več družinskih članov,
– topel obrok, prehrambeni paket,
– kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti,
– kritje PZZ in osebnih potreb upravičencev do oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev v skladu z veljavnim predpisom,
– enkratno pomoč za rejence.
V. POMOČ OB ROJSTVU OTROKA
6. člen
Pomoč ob rojstvu otroka je enkratna denarna pomoč novorojenemu otroku, s katero se družini zagotovi dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
VI. MERILA
7. člen
Merilo za dodelitev enkratne denarne pomoči je dohodek na posameznika, če njegov dohodek ne presega cenzusa za socialno denarno pomoč po zakonu o socialnem varstvu za več kot 70% oziroma družino, kjer dohodek na družinskega člana ne presega cenzusa za socialno denarno pomoč po zakonu o socialnem varstvu za več kot 70%.
Ne glede na določbo iz prvega odstavka je socialno denarno pomoč za premostitev trenutne materialne stiske mogoče izjemoma dodeliti tudi v primerih težje bolezni v družini, starosti oziroma nesposobnosti za pridobitno delo, elementarnih nesreč, požara ali smrti hranitelja, letovanja, šolo v naravi ter drugih stroškov vezanih na šolanje, hrano učencem in dijakom v času rednega šolanja ter drugih izjemnih okoliščin.
Merilo za dodelitev pomoči ob rojstvu novorojenega otroka je stalno prebivališče na območju Občine Krško. Do pomoči ni upravičen posameznik, ki ima stalno prebivališče v Občini Krško in je po občinskih predpisih občine, v kateri je imel stalno prebivališče ob rojstvu otroka, prejel pomoč za podobne namene.
8. člen
Posamezni upravičenec ali družina lahko prejme v koledarskem letu pomoč največ do višine dveh bruto zajamčenih plač, razen v izjemnih primerih (elementarne nesreče…).
Pri odločanju o višini enkratne denarne pomoči je potrebno upoštevati ugotovljeno dejansko stanje upravičenca in možnosti glede na zagotovljena sredstva v proračunu občine.
Višina pomoči ob rojstvu novorojenega otroka se določi ob sprejemu proračuna za posamezno koledarsko leto. Tako določeni znesek velja do uveljavitve proračuna za naslednje koledarsko leto.
VII. POSTOPKI
9. člen
Postopke ugotavljanja upravičenosti do dodelitve socialno varstvenih pomoči vodi in o njih odloča Center za socialno delo Krško.
Vlagatelj oziroma njihovi zakoniti zastopniki vlagajo vloge za dodelitev enkratne denarne pomoči na obrazcu vloge pri Centru za socialno delo Krško, Cesta krških žrtev 11, Krško.
Vlogi so dolžni priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z zakonom o socialnem varstvu in s tem odlokom.
Postopek za uveljavitev enkratne denarne pomoči se uvede na zahtevo upravičenca ali na predlog vzgojno-izobraževalnih zavodov, CSD Krško ter humanitarnih organizacij in društev.
Pomoč ob rojstvu otroka se upravičencu izplača na podlagi uradne evidence o rojstvu otroka in stalnem prebivališču.
10. člen
V postopku dodelitve socialno varstvenih pomoči se uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek.
Pri odločanju o dodelitvi enkratne denarne pomoči se poleg določb tega odloka smiselno uporabljajo tiste določbe zakona, ki ureja področje socialnega varstva, ki se nanašajo na socialno pomoč.
Center za socialno delo Krško preveri podatke iz vloge in dokazil in v roku 30 dni od popolne vloge odloči o upravičenosti do dodelitve in višini enkratne denarne pomoči z odločbo. Zoper odločbo Centra za socialno delo Krško je možna pritožba v roku petnajstih dni od prejema odločbe. O pritožbi zoper odločbo odloča župan Občine Krško.
11. člen
Denarna pomoč in pomoč ob rojstvu otroka se izplačuje v denarni ali funkcionalni obliki. Pomoč se lahko dodeli tudi drugi osebi ali ustanovi, upoštevaje namen pomoči.
12. člen
Za izvajanje tega odloka sklene Občina Krško s Centrom za socialno delo Krško pogodbo, s katero se določi medsebojne pravice in obveznosti.
VIII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
13. člen
Višina pomoči ob rojstvu otroka v letu 2005 in do uveljavitve proračuna za leto 2006 znaša 100 EUR preračunano v tolarsko protivrednost.
14. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. 1. 2005.
Št. 152-01-1/2004-702
Krško, dne 25. novembra 2004.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost