Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2004 z dne 10. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2004 z dne 10. 12. 2004

Kazalo

5684. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2004, stran 15904.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000, 79/01 in 30/02) in 17. člena Statuta Občine Železniki (Uradni Vestnik Gorenjske, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/9 in 21/99) je Občinski svet občine Železniki na 15. redni seji, dne 24. 11. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2004
1. člen
Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2004 (Uradni list RS, št. 9/04) se v 2. in 16. členu spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
Proračun Občine Železniki za leto 2004 obsega:
--------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                 Leto 2004
--------------------------------------------------------------------
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)          864,254.773
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)              606,545.224
70  DAVČNI PRIHODKI                  499,029.966
   700 Davki na dohodek in dobiček          392,776.000
   703 Davki na premoženje              69,864.000
   704 Domači davki na blago in storitve       36,389.966
   706 Drugi davki
71  NEDAVČNI PRIHODKI                 107,515.258
   710 Udeležba na dobičku in dohodku
      od premoženja                 36,159.218
   711 Takse in pristojbine              3,830.000
   712 Denarne kazni                   67.000
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev     37,677.144
   714 Drugi nedavčni prihodki            29,781.896
72  KAPITALSKI PRIHODKI                 4,200.000
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
   721 Prihodki od prodaje zalog
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
      in nem. prem.                  4,200.000
73  PREJETE DONACIJE                   2,800.000
   730 Prejete donacije iz domačih virov        2,800.000
   731 Prejete donacije iz tujine
74  TRANSFERNI PRIHODKI                250,709.549
   740 Transferni prihodki iz drugih
      javnof. inst.                 250,709.549
 
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)            943,990.436
40  TEKOČI ODHODKI                   218,783.474
   400 Plače in drugi izdatki             50,932.444
   401 Prispevki delodajalcev za socialno
      varnost                     7,904.793
   402 Izdatki za blago in storitve         143,922.415
   403 Plačila domačih obresti             2,110.000
   409 Rezerve                    13,913.822
41  TEKOČI TRANSFERI                  305,138.215
   410 Subvencje                   20,678.633
   411 Transferi posameznikom
      in gospodinjstvom               170,310.507
   412 Transferi neprofitnim organ.
      in ustanovam                  36,523.665
   413 Drugi tekoči domači transferi         77,625.410
   414 Tekoči transferi v tujino
42  INVESTICIJSKI ODHODKI               379,121.147
   420 Nakup in gradnja osnovnih
      sredstev                   379,121.147
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI               40,947.600
   430 Investicijski transferi            40,947.600
 
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)         – 79,735.663
 
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)                    26,000.000
 
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)          10,000.000
 
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA
   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
   (IV.–V.)                      16,000.000
 
C)  RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                      –
50  ZADOLŽEVANJE                         –
   500 Domače zadolževanje                   –
 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                16,571.130
55  ODPLAČILA DOLGA                   16,571.130
550  Odplačila domačega dolga              16,571.130
 
IX.  ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH          – 80,306.793
   (I.+IV.+VII.-II.–V.–VIII.)
 
X.  NETO ZADOLŽEVANJE                 – 16,571.130
   (VII.–VIII.)
 
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
   DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA             80,306.793
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Železniki.«
»16. člen
Občina Železnikih lahko v tekočem letu za investicijske odhodke razpiše javno naročilo in sklene pogodbo tudi za leto 2005 za vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj že načrtovane pravice porabe na postavki proračuna za tekoče leto.
Navedeno določilo velja samo za investicije v lokalne in regionalne ceste, ter z njimi povezano komunalno infrastrukturo (kanalizacija, vodovod), investicijo v izgradnjo muzeja v Železnikih, investicijo v PŠ Selca in investicijo v izgradnjo klubskega prostora za Nogometni klub Železniki.
Prav tako lahko Občina Železniki odloča na skupščini o povečanju deleža v Toplarno d.o.o. Železniki za leti 2005 in 2006 v primeru, da je investicija vključena v načrt razvojnih programov, če so zanj že načrtovane pravice porabe na postavki proračuna za tekoče leto.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Prevzete obveznosti iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
Omejitve ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se morajo prioritetno vključiti v proračun leta na katerega se nanašajo.«
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2004 dalje.
Št. 080-09-8216
Železniki, dne 24. novembra 2004.
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti