Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2004 z dne 10. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2004 z dne 10. 12. 2004

Kazalo

5656. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Kozje za leto 2004, stran 15872.

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99, 70/00 in 51/02) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00) je Občinski svet občine Kozje na 16. redni seji dne 25. 11. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Kozje za leto 2004
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kozje za leto 2004 (Uradni list RS, št. 41/04) se spremeni 2. člen odloka, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov          v tisoč SIT
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)          463.718
   Tekoči prihodki (70+71)               186.441
70  Davčni prihodki (700+703+704+706)          153.198
   700 Davki na dohodek in dobiček          106.485
   703 Davki na premoženje               20.080
   704 Domači davki na blago in storitve        26.633
   706 Drugi davki                     –
71  Nedavčni prihodki (710+711+712+713+714)       33.243
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
      od premoženja                  15.396
   711 Takse in pristojbine               1.724
   712 Denarne kazni                   642
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev        –
   714 Drugi nedavčni prihodki             15.481
72  Kapitalski prihodki (720+721+722)           2.235
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev        –
   721 Prihodki od prodaje zalog              –
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
      in nematerialnega premoženja           2.235
73     Prejete donacije (730+731)              –
   730 Prejete donacije iz domačih virov          –
   731 Prejete donacije iz tujine              –
74     Transferni prihodki (740)           275.042
   740 Transferni prihodki iz drugih
      javnofinančnih institucij           275.042
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)            466.758
40  Tekoči odhodki (400+401+402+403+409)        113.007
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim        27.031
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost    4.479
   402 Izdatki za blago in storitve          79.720
   403 Plačila domačih obresti              615
   409 Rezerve                     1.162
41  Tekoči transferi (410+411+412+413+414)       213.036
   410 Subvencije                    9.639
   411 Transferi posameznikom
      in gospodinjstvom               110.925
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
      in ustanovam                  17.000
   413 Drugi tekoči domači transferi          75.472
   414 Tekoči transferi v tujino
42  Investicijski odhodki (420)             106.710
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev       106.710
43  Investicijski transferi (430)            34.005
   430 Investicijski transferi             34.005
III. Proračunski presežek (primanjkljaj) (I.-II.)     -3.040
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil
   in prodaja kapit. deležev (750+751+752)          –
75  Prejeta vračila danih posojil
   750 Prejeta vračila danih posojil            –
   751 Prodaja kapitalskih deležev             –
   752 Kupnine iz naslova privatizacije           –
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih
   deležev (440+441+442)                   –
44  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
   440 Dana posojila                    –
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb       –
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije   –
   443 Povečanje namenskega premoženja v javnih
      skladih in osebah javnega prava,
      ki imajo premoženje v svoji lasti          –
VI.  Prejeta – dana posojila in sprem. kapitalskih
   deležev (IV.-V.)                     –
C)  Račun financiranja
VII. Zadolževanje (500)                    –
50  ZADOLŽEVANJE
   500 domače zadolževanje                 –
VIII. Odplačila dolga (550)                 3.047
55  Odplačila dolga
   550 Odplačila domačega dolga             3.047
IX.  Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)              -6.087
X.  Neto zadolževanje (VII.-VIII.)            -3.047
XI.  Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX.)        3.040
   Stanje sredstev na računih
   dne 31.12. preteklega leta
   9009 splošni sklad za drugo              6.087
Splošni del po ekonomski klasifikaciji sestavljajo:
– bilanca odhodkov in prihodkov
– račun finančnih terjatev in naložb
– račun financiranja.
Posebni del proračuna – odhodki po področjih proračunske porabe sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov, finančni načrti neposrednih uporabnikov, načrt razvojnih programov, kadrovski načrt so priloga k temu odloku in se objavijo na oglasni deski občine.«
2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0001/2004-16/02
Kozje, dne 25. novembra 2004.
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l. r.

AAA Zlata odličnost