Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2004 z dne 10. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2004 z dne 10. 12. 2004

Kazalo

5664. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Lendava za leto 2003, stran 15876.

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 122. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00 in 69/02) je Občinski svet občine Lendava na 15. seji dne 29. 11. 2004 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Lendava za leto 2003
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto 2003 z naslednjimi izkazi:
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov
Prihodki                     v tisočih tolarjev
70  Davčni prihodki                    865.956
   700 Davki na dohodek in dobiček            512.371
   703 Davki na premoženje                 76.276
   704 Domači davki na blago in storitve         277.309
71  Nedavčni prihodki                   149.877
   710 Udeležba na dobičku
     in dohodki od premoženja              45.147
   711 Takse in pristojbine                 4.298
   712 Denarne kazni                    3.400
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev        4.029
   714 Drugi nedavčni prihodki               93.003
72  Kapitalski prihodki                   58.554
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev        44.020
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
     in nematerialnega premoženja            14.534
73  Prejete donacije                    235.729
   730 Prejete donacije iz domačih virov          12.911
   731 Prejete donacije iz tujine             222.818
74  Transferni prihodki                  746.952
   740 Transferni prihodki iz drugih
     javnofinančnih institucij             746.952
 
I.  Prihodki skupaj (70+71+72+73+74)           2,057.068
Odhodki                      v tisočih tolarjev
40  Tekoči odhodki                     347.156
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim         137.106
   401 Prispevki delodajalcev
     za socialno varnost                 19.904
   402 Izdatki za blago in storitve            186.132
   403 Plačila domačih obresti               3.014
   409 Rezerve                       1.000
41  Tekoči transferi                    616.444
   410 Subvencije                     19.744
   411 Transferi posameznikom
     in gospodinjstvom                  85.162
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
     in ustanovam                    56.430
   413 Drugi tekoči domači transferi           455.108
42  Investicijski odhodki                 697.941
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev         697.941
43  Investicijski transferi                 91.027
   430 Investicijski transferi               91.027
II.  Odhodki skupaj (40+41+42+43)             1,752.568
III. Proračunski presežek ali primanjkljaj (I – II)     304.500
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
Prejemki                     v tisočih tolarjev
75  Prejeta vračila danih posojil
   in prodaja kapitalskih deležev               601
   750 Prejeta vračila danih posojil             601
   751 Prodaja kapitalskih deležev               –
IV.  Prejeta vračila danih posojil
    in prodaja kapitalskih deležev (750+751)         601
 
Izdatki
44  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev        –
   440 Dana posojila                      –
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb         –
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih
   deležev (440+441)                      –
VI.  Prejeta minus dana posojila
   in sprememba kapitalskih deležev (IV-V)          601
 
C)  Račun financiranja
Prejemki                     v tisočih tolarjev
50  Zadolževanje                         –
   500 Domače zadolževanje                   –
VII. Zadolževanje                         –
 
Izdatki
55  Odplačilo dolga                     6.124
   550 Odplačilo domačega dolga               6.124
VIII. Odplačilo dolga                     6.124
IX.  Neto zadolževanje (VII – VIII)             - 6.124
 
D)  Spremembe denarnih sredstev
   na računih proračuna (III + VI + IX)          298.977
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03200-0003/2002
Lendava, dne 29. novembra 2004.
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l. r.

AAA Zlata odličnost