Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2004 z dne 10. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2004 z dne 10. 12. 2004

Kazalo

5670. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2004, stran 15883.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet občine Moravske Toplice na seji dne 29. 11. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2004
1. člen
V odloku o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2004 (Uradni list RS, št. 135/03) se spremeni 3. člen odloka tako, da novo besedilo tega člena glasi:
»Višina proračuna
Z odlokom o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2004 so predvideni:
Prihodki                           1.543,174.800
– prihodki za pokrivanje primerne porabe            649,909.000
– prihodki na podlagi javnih razpisov
  in kreditov                         369,345.000
– namenski in drugi prihodki proračuna             407,015.800
– prihodki KS iz naslova samoprispevka
  in drugi viri KS                       51,170.000
– sredstva iz preteklih let krajevnih skupnosti         25,167.000
– sredstva iz preteklih let – proračun             40,568.000
 
Odlivi – odhodki                       1.543,174.800
– za izvajanje del javne uprave                440,418.800
– za potrebe obrambe – civilne zaščite              1,230.000
– za potrebe javnega reda
  in varnosti – protipožarna varnost              11,996.000
– za izvajanje gospodarskih dejavnosti             386,357.000
– za potrebe varstva okolja                   86,307.000
– za potrebe stanovanjskih dejavnosti
  in prostorskega razvoja                   178,826.000
– za potrebe na področju zdravstva                1,752.000
– za rekreacijo, kulturo in dejavnosti
  neprofitnih organizacij                   42,683.000
– za potrebe izobraževanja                   235,757.000
– za socialno varnost                      66,110.000
– sredstva krajevnih skupnosti                 91,738.000
 
  Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
 
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov
I.  Prihodki                        1.222,239.800
– Prihodki in drugi prejemki proračuna            1.171,069.800
70  Davčni prihodki                      369,188.800
   700 Davki na dohodek in dobiček              224,068.000
   703 Davki na premoženje                  56,476.800
   704 Domači davki na blago in storitve           88,644.000
71  Nedavčni prihodki                     176,806.000
   710 Udeležba na dobičku
     in dohodki od premoženja                73,701.000
   711 Takse in pristojbine                  2,895.000
   712 Denarne kazni                       10.000
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev          3,700.000
   714 Drugi nedavčni prihodki                96,500.000
72  Kapitalski prihodki                    21,520.000
   720 Prihodki od prodaje opreme                 20.000
   722 Prihodki od prodaje zemljišč              21,500.000
73  Prejete donacije                      21,415.000
   730 Prejete donacije od domačih virov           21,415.000
74  Transferni prihodki                  582.140,000.000
   740 Transferni prihodki                582.140,000.000
 
– Prihodki in drugi prejemki krajevnih skupnosti        51,170.000
71  Nedavčni prihodki                     45,518.000
   710 Udeležba na dobičku
     in drugi nedavčni prihodki               7,078.000
   714 Drugi nedavčni prihodki                38,440.000
72  Kapitalski prihodki                      100.000
   722 Prihodki od prodaje zemljišč               100.000
74  Transferni prihodki                     5,552.000
   740 Transferni prihodki                   5,552.000
 
II. Odhodki                         1.268,424.800
– Odhodki in drugi izdatki proračuna             1.176,686.800
40  Tekoči odhodki                      235,744.800
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim           49,936.800
   401 Prispevki delodajalcev                 8,435.000
   402 Izdatki za blago in storitve             163,003.000
   403 Plačila domačih obresti                 9,400.000
   409 Rezerve                         4,970.000
41  Tekoči transferi                     333,974.000
   410 Subvencije                       12,464.000
   411 Transferi posameznikom
     in gospodinjstvom                  214,880.000
   412 Transferi neprofitnim organizacijam          38,114.000
   413 Drugi domači transferi                 68,516.000
42  Investicijski odhodki                   562,041.000
   420 Nakup in gradnja
     osnovnih sredstev                   562,041.000
43  Investicijski transferi                  44,927.000
   430 Investicijski transferi                44,927.000
 
– Odhodki in drugi izdatki krajevnih skupnosti         91,738.000
40  Tekoči odhodki                       39,794.000
   402 Izdatki za blago in storitve              39,594.000
   403 Plačila domačih obresti                  200.000
41  Tekoči transferi                      5,200.000
   412 Transferi neprofitnim organizacijam           5,200.000
42  Investicijski odhodki                   28,744.000
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev           28,744.000
43  Investicijski transferi                  18,000.000
   430 Investicijski transferi                18,000.000
 
III. Saldo bilance prihodkov in odhodkov           - 46,185.000
 
B)  Račun financiranja
IV. Zadolževanje                       250,000.000
50  Zadolževanje                       250,000.000
   500 Najem kreditov                    250,000.000
 
V.  Odplačila dolga                      272,700.000
55  Odplačila kreditov                    272,700.000
   550 Odplačila dolga                    272,700.000
 
VI. Neto zadolževanje                    - 22,700.000
 
C)  Račun finančnih terjatev in naložb
VII. Prejeta vračila danih posojil in
   prodaja kapitalskih deležev                 5,200.000
75  Prejeta vračila danih posojil                5,200.000
   750 Prejeta vračila danih posojil              5,200.000
VIII.  Dana posojila in povečanje
   kapitalskih deležev                     2,050.000
44  Dana posojila                        2,050.000
   440 Dana posojila                      1,000.000
   441 Povečanje kapitalskih deležev              1,050.000
 
IX. Prejeta minus dana posojila                +3,150.000
Skupni saldo na računih                    -65,735.000
Negativni saldo na računih v višini 65,735.000 SIT se pokriva iz naslova ugotovljenega presežka iz preteklih let po zaključnem računu za leto 2003, oziroma stanja sredstev na računih na dan 31. 12. 2003, in sicer pri proračunu občine v višini 25,167.000 SIT in pri krajevnih skupnostih v višini 40,568.000 SIT.
V okviru proračunskih izdatkov se oblikuje obvezna rezerva občine v višini 3,230.000 SIT. Ta sredstva se uporabljajo in razporejajo v skladu z 49. členom zakona o javnih financah in statutom občine.«
2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja od 1. 1. 2004.
Št. 403-02/04-5
Moravske Toplice, dne 29. novembra 2004.
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, univ. dipl. org., ek. l. r.

AAA Zlata odličnost