Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2004 z dne 6. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2004 z dne 6. 12. 2004, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

5550. Odlok o spremembah Odloka o državnem načrtu razdelitve emisijskih kuponov za obdobje 2005 do 2007

Sklepi

5551. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Minneapolisu

MINISTRSTVA

5552. Pravilnik o veterinarskih pogojih za trgovanje s semenom domačega goveda na teritoriju Evropske unije in uvoz iz tretjih držav
5553. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Poljanska dolina (2003-2012)
5554. Pravilnik o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja
5555. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sklepanju zakonske zveze
5556. Register o dopolnitvah registra biocidnih pripravkov
5597. Pravilnik o izvajanju javnih pooblastil na področju zasebnega varovanja
5598. Pravilnik o določitvi tarife za izvajanje programov strokovnih izobraževanj na področju zasebnega varovanja

USTAVNO SODIŠČE

5557. Odločba o ugotovitvi, da je člen 11 Zakona o javnih cestah v neskladju z Ustavo, ter o razveljavitvi člena 2 Uredbe o cestnini za uporabo določenih cest
5599. Odločba o razveljavitvi odločbe Senata za prekrške št. Pp-9466/01
5600. Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe
5601. Odločba o ugotovitvi, da 43. člen Carinskega zakona ni bil v neskladju z Ustavo, če se je razlagal tako, da se nanaša le na carinske dolžnike
5602. Odločba o razveljavitvi 3. člena Odloka o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča Občine Vodice, kolikor nalaga plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od površine tranzitnih in prenosnih omrežij za izvajanje poslovne dejavnosti transporta plinastih goriv

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5558. Sklep o spremembah in dopolnitvah statuta Odvetniške zbornice Slovenije
5559. Sklep o potrditvi zbirke nalog PREVERI SVOJE ZNANJE, Matematika 5, zbirka nalog za matematiko v 5. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja
5560. Sklep o potrditvi zbirke nalog PREVERI SVOJE ZNANJE, Matematika 7, zbirka nalog za matematiko v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
5561. Akt o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za prenosno omrežje zemeljskega plina
5562. Akt o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina

OBČINE

Borovnica

5563. Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica
5564. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Borovnica
5565. Sklep o ceni programov v Vrtcu Borovnica

Brezovica

5566. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2004 in 2005
5567. Spremembe Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Brezovica
5568. Sprememba Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V24 Rakitna

Dol pri Ljubljani

5569. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Dol pri Ljubljani

Dornava

5570. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Dornava za leto 2004

Jesenice

5571. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice (planska celota J5 in J6)
5572. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Jesenice (planska celota J1, J2, J3 in J4)
5573. Sklep o merilih za določanje plač direktorjev javnih podjetij

Kočevje

5574. Razpis naknadne predčasne volitve članov Sveta krajevne skupnosti Kočevje-mesto

Kranj

5575. Sklep o javni razgrnitvi

Laško

5576. Sklep o vrednosti točke za odmero komunalnih taks

Ljubljana

5577. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana za leto 2005

Mirna Peč

5578. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila na območju Občine Mirna Peč za leto 2005
5579. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Mirna Peč

Novo mesto

5580. Sklep o javni razgrnitvi
5581. Sklep o javni razgrnitvi

Polzela

5582. Sklep o začasnem financiranju Občine Polzela v letu 2005

Postojna

5583. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Postojna za leto 2003

Ravne na Koroškem

5584. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2004
5585. Odlok o priznanjih Občine Ravne na Koroškem
5586. Pravilnik o postopkih in kriterijih za podeljevanje priznanj Občine Ravne na Koroškem

Semič

5587. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembi in dopolnitvi zazidalnega načrta za del območja proizvodno servisne cone Vrtača

Sežana

5588. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu UP 20 in UC 6 - Sežana zahod v Sežani

Slovenska Bistrica

5589. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega in srednjeročnega plana - prostorski del Občine Slovenska Bistrica, dopolnjen 2003

Škofljica

5590. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škofljica za leto 2005

Šmartno pri Litiji

5591. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2004
5592. Odlok o zakoniti predkupni pravici Občine Šmartno pri Litiji
5593. Odlok o opravljanju pokopališke in pogrebne dejavnosti na območju Občine Šmartno pri Litiji
5594. Sklep o ceni priključne takse na sistem za oskrbo s pitno vodo Liberga - Jelša - Kostrevnica

Tabor

5595. Navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti

Videm

5596. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Videm
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti