Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2004 z dne 6. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2004 z dne 6. 12. 2004

Kazalo

5595. Navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti, stran 15803.

Na podlagi prvega odstavka 125. člena Zakona o javnih naročilih – ZJN-1 (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04), Uredbo o skupnih osnovah za pripravo notranjega akta za oddajo javnih naročil male vrednosti (Uradni list RS, št. 84/04) in 30. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 44/99 in 27/01) izdajam dne 27. 8. 2004
N A V O D I L O
za oddajo javnih naročil male vrednosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
To navodilo se sprejema v skladu z določili Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04) (v nadaljnjem besedilu: ZJN-1), Uredbo o skupnih osnovah za pripravo notranjega akta za oddajo javnih naročil male vrednosti (Uradni list RS, št. 84/04) in določa obvezna ravnanja naročnika pri oddaji javnih naročil male vrednosti (v nadaljnjem besedilu: JNMV).
2. člen
Za javna naročila, katerih vrednost ne presega 2% vrednosti iz prvega odstavka 124. člena ZJN-1 se ne uporabljajo določbe tega navodila.
O teh naročilih se vodi le evidenca o njihovi oddaji, ki obsega navedbo predmeta in vrednost javnega naročila.
3. člen
Naročnik ne sme izbrati načina določitve vrednosti tako, da bi se zaradi nižje ocenjene vrednosti izognil uporabi določb tega navodila.
4. člen
Pri oddaji JNMV je potrebno zagotoviti tako ravnanje naročnika, da je poraba sredstev najbolj gospodarna, glede na namen, predmet in vrednost javnega naročila.
5. člen
Zainteresiranemu ponudniku mora biti omogočeno sodelovanje v postopku oddaje JNMV, ne glede na to, ali ga je naročnik povabil k oddaji ponudb ali ne.
Naročnik lahko omeji sodelovanje ponudnikov v postopku oddaje javnih naročil zgolj na podlagi v naprej opredeljenih pogojev.
Naročnik mora pri oddaji JNMV preveriti in upoštevati obstoj konkurence.
6. člen
V vseh postopkih oddaje JNMV imajo ponudniki pravico zahtevati informacijo o poteku in izidu postopka.
7. člen
Naročnik se bo s ponudniki pogajal v vseh primerih, ko v osnovnem postopku JNMV ne bo pridobil ustrezne ponudbe, razen v primeru, ko bo postopek ponovil.
8. člen
Odgovorna oseba za JNMV se določi za vsak postopek posebej, zagotovi pa zlasti:
– opredelitev predmeta JNMV
– določitev ocenjene vrednosti
– pravilnost izvedbe oddaje JNMV po določbah tega navodila.
II. ODDAJA JNMV PO ENOSTAVNEM POSTOPKU
9. člen
Oddaja JNMV po enostavnem postopku je možna do 10% vrednosti iz prvega odstavka 124. člena ZJN-1.
10. člen
Odgovorna oseba za JNMV je lahko referent za posamezno področje, direktor občinske uprave ali župan.
11. člen
Oddaja JNMV po enostavnem postopku se začne s predlogom za izdajo naročilnice.
V predlog za izdajo naročilnice (OBR: -_1_), ki jo podpiše odgovorna oseba naročnika, se vpiše:
– zaporedna številka JNMV,
– predmet JNMV,
– odgovorna oseba za JNMV, ki predlog pripravi in se sopodpiše,
– ocenjena vrednost JNMV brez davka na dodano vrednost in,
– opredelitev postavke – konta v proračunu ali finančnem načrtu, na kateri ima naročnik zagotovljena sredstva za izvedbo JNMV,
– način preverjanja cene ali izvedbe ocenjevanja v primeru uporabe merila ekonomsko najugodnejše ponudbe,
– imena in naslove ponudnikov, telefon, e-mail, pri katerih so se preverjala uporabljena merila,
– navedba izbranega ponudnika.
JNMV po enostavnem postopku se izvaja preko telefona na elektronski način lahko pa tudi pisno.
12. člen
Pri pripravi mora odgovorna oseba JNMV upoštevati osnovni pogoj, da mora biti ponudnik registriran in usposobljen za izvedbo del. Lahko se določijo še drugi pogoji, ki se navedejo v predlogu za izdajo naročilnice. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja z ustno izjavo in uradnim zaznamkom.
13. člen
Merila, ki se natančneje določijo v predlogu naročilnice so:
Cena ali
Ekonomsko najugodnejša ponudba, kjer se zopet upošteva:
– cena,
– čas izvedbe,
– reference,
– drugo.
14. člen
Javno naročanje po enostavnem postopku se oddaja z naročilnico.
Naročilnico podpiše odgovorna oseba naročnika
III. ODDAJA JNMV PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB
15. člen
Za oddajo JNMV po postopku zbiranja ponudb se upošteva ocenjena vrednost, ki presega 10% vrednost iz prvega odstavka 124. člena ZJN-1.
16. člen
Odgovorna oseba JNMV pri postopku zbiranja ponudb je direktor občinske uprave.
17. člen
Oddaja JNMV po postopku z zbiranjem ponudb se prične s sklepom za začetek postopka oddaje JNMV, ki mora vsebovati:
– zaporedno številko JNMV,
– predmet JNMV,
– odgovorno osebo za JNMV,
– ocenjeno vrednost JNMV brez davka na dodano vrednost in
– opredelitev postavke – konta v proračunu ali finančnem načrtu, na kateri ima naročnik zagotovljena sredstva za izvedbo JNMV,
– pogoje, če ti obstajajo,
– merila, ki se bodo upoštevala,
– rok za oddajo ponudb.
Sklep o začetku postopka JNMV podpiše odgovorna oseba naročnika.
18. člen
Merila, ki se natančneje določijo v sklepu so:
Cena ali
Ekonomsko najugodnejša ponudba, kjer se zopet upošteva:
– cena,
– čas izvedbe,
– reference,
– drugo.
19. člen
Ponudnike se telefonsko ali po faksu ali e-pošti ali pisno obvesti, da lahko oddajo ponudbe, katere morajo vsebovati vsaj naslednje podatke:
– popoln naslov, z vsemi možnimi kontakti in kontaktno osebo,
– identifikacijska številka SI,
– predmet javnega naročila,
– ceno javnega naročila z DDV in brez DDV,
– pisno izjavo, da izpolnjujejo pogoje po sklepu (če so pogoji v sklepu navedeni), s katerimi ga naročnik seznani.
Ponudbe se oddajo v zaprti kuverti z navedbo NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA (predmet ponudbe) do roka določenega s sklepom.
20. člen
Po preteku roka, določenega za oddajo ponudb, odgovorna oseba JNMV preveri, če prispele ponudbe ustrezajo vsem zahtevam naročnika in oceni ponudbe v skladu z določenimi merili.
Odpiranje ponudb ni javno.
21. člen
Po pregledu in ocenitvi ponudb mora odgovorna oseba za JNMV pripraviti pisno poročilo o predlogu oddaje JNMV, ki vsebuje:
– predmet JNMV,
– ime izbranega ponudnika (predlog) in razloge za njegovo izbiro,
– imena zavrnjenih ponudnikov (predlog) in razloge za zavrnitev.
Odgovorna oseba JNMV mora poročilo podpisati.
Poročilo o predlogu oddaje JNMV, odgovorna oseba naročnika prouči in odloči o oddaji.
22. člen
Naročnik pred sklenitvijo pogodbe pisno obvesti ponudnike o svoji odločitvi in jo na zahtevo obrazloži.
Obvestilo o oddaji JNMV podpiše odgovorna oseba naročnika.
23. člen
Za oddajo JNMV po postopku zbiranja ponudb se sklene pogodba, ki jo medsebojno vsebinsko uskladita naročnik in ponudnik. Uskladitve ne smejo biti v smislu manjših ugodnosti, kot jih je ponudil ponudnik v ocenjeni ponudbi.
IV. VODENJE DOKUMENTACIJE O ODDAJI JNMV
24. člen
Naročnik mora voditi dokumentacijo o oddaji JNMV, če vrednost naročila presega 2% od vrednosti iz prvega odstavka 124. člena ZJN-1.
25. člen
Vsi dokumenti, ki so posledica izvajanja tega navodila morajo biti originalno vloženi v dokumentacijo JNMV. V dokumentacijo se vložijo tudi uradni zaznamki, ki morajo biti izdelani v postopku za vse telefonske stike preverjanja in ostale stike. Prav tako se priložijo drugi dokumenti, ki so kakorkoli pomembni za postopek ali odločitev naročnika.
Dokumentacija se lahko vodi tudi v elektronski obliki, če se izvaja oddaja JNMV na elektronski način.
26. člen
Dokumentacija mora obsegati najmanj:
ZA ENOSTAVEN POSTOPEK JNMV
– predlog za izdajo naročilnice,
– kopijo naročilnice.
 
ZA POSTOPEK JNMV Z ZBIRANJEM PONUDB
– sklep o začetku postopka,
– ponudbe in predračune,
– obvestilo o oddaji JNMV,
– poročilo o oddaji JNMV,
– kopijo pogodbe.
27. člen
Vpogled v notranji akt je omogočen vsakomur.
28. člen
To navodilo začne veljati z dnem podpisa navodila.
Tabor, dne 27. avgusta 2004.
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l. r.

AAA Zlata odličnost