Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2004 z dne 6. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2004 z dne 6. 12. 2004

Kazalo

5579. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Mirna Peč, stran 15784.

Na podlagi 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 100/00 in odl. US, Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 59/99) in 15. člena statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99, 52/01, 40/03, 48/03) je Občinski svet občine Mirna Peč na 19. redni seji dne 23. 11. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o vrednotenju športnih programov
v Občini Mirna Peč
1. člen
V pravilniku o vrednotenju športnih programov v Občini Mirna Peč (Uradni list RS, št. 48/03) se naslov pravilnika zamenja z naslovom “Pravilnik o postopkih in merilih sofinanciranja letnega programa športa v Občini Mirna Peč”.
2. člen
V 2. členu pravilnika se besedilo “sprejetih programskih nalog” zamenja z besedilom “sprejetega letnega programa športa”.
3. člen
Naslov drugega poglavja “II. VSEBINSKE DOLOČBE” se zamenja z naslovom “II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA”.
4. člen
V 3. členu se za tretjo alineo postavi vejica in doda nova četrta alinea, ki se glasi:
“– zveze športnih društev”.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa občine.”
5. člen
V 4. členu se v četrti alinei besedilo “kot to določa zakon o društvih” zamenja z besedilom “kolikor so organizirani v skladu z zakonom o društvih”.
6. člen
Za drugim poglavjem se pred 5. členom doda naslov novega tretjega poglavja, ki se glasi:
“III. LETNI PROGRAM ŠPORTA”.
7. člen
V 5. členu pravilnika se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
“Izvajanje občinskega programa športa se določi z letnim programom športa, ki ga sprejme Občinski svet občine Mirna Peč. Letni program športa določa programe športa, ki se sofinancirajo v tekočem proračunskem letu, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje in obseg sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu za posamezne programe.”
Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek, v prvi alinei pa se za besedo “mladine” doda “ter študentov”.
V istem odstavku se za drugo alineo dodata nova tretja in četrta alinea, ki se glasita:
“– kakovostni in vrhunski šport,
– šport invalidov,”
Dosedanja tretja in četrta alinea postaneta peta in šesta alinea.
Za novo šesto alineo se dodajo nove sedma, osma in deveta alinea, ki se glasijo:
“– znanstvena in razvojno-raziskovalna dejavnost, meritve, analize in svetovanje,
– založniška in propagandna dejavnost,
– informacijski sistem na področju športa,”
Dosedanja peta alinea postane deseta alinea, doseda­nja šesta alinea pa postane enajsta alinea in se ji pred piko doda “in športne zveze”.
8. člen
Za tretjim poglavjem se pred 6. členom doda nov naslov poglavja “IV. NAČIN IN POSTOPEK ZA VREDNOTENJE IN RAZDELITEV SREDSTEV ZA PROGRAME ŠPORTA”.
9. člen
V 6. členu pravilnika se v drugem stavku vejica in besedilo za besedo župan črtajo.
V istem členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: “Naloge strokovne komisije so:
– pregled popolnosti prispelih prijav na razpis in vodenje zapisnika o odpiranju,
– vrednotenje prijavljenih športnih programov v skladu z določili tega pravilnika,
– priprava poročila in predloga o sofinanciranju programov županu,
– spremljanje izvajanja programov v skladu z določili tega pravilnika,
– priprava predlogov, ukrepov in sankcij v skladu z določili V. poglavja pravilnika,
– izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.
Administrativne naloge za odbor opravlja občinska uprava.”
10. člen
Doda se nov 7. člen, ki se glasi:
“Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika,
– programe, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi in projekti,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– razpisne roke,
– rok, v katerem bodo prijavljeni na razpis obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas in osebo pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom od dneva objave javnega razpisa. Pripravljena mora biti ločeno za posamezne vsebine športnih programov, kot je opredeljeno v drugem odstavku 5. člena tega pravilnika, in na način, ki bo omogočil zbiranje vseh potrebnih podatkov za vrednotenje programov.
Razpisni rok ne sme biti krajši od 30 dni in daljši od 45 dni.”
11. člen
Dosedanji 7. člen postane 8. člen, doda pa se mu nov prvi odstavek, ki se glasi:
“Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa v roku 8 dni od odpiranja vlog, pisno pozove tiste vlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od prejetja obvestila. Nepopolne vloge, ki jih po zgoraj omenjenem roku vlagatelj ne dopolni, se s sklepom župana zavržejo. Spisek zavrženih vlog se priloži k obravnavi ostalih vlog.”
Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek, v drugem stavku pa se za besedo “odloči” vstavi “s sklepom”.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, lahko vloži zahtevek za preveritev utemeljenosti sklepa o izboru oziroma pritožbo, v roku 8 dni od prejema sklepa, na naslov občine. V zahtevku za preveritev mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo.
Občina je dolžna pritožbo obravnavati, preveriti njene navedbe in v roku 15 dni ponovno odločiti s sklepom o izboru. S sklepom lahko spremeni svojo prejšnjo odločitev.
Sklep o izboru izvajalca je s tem dokončen.”
12. člen
Dosedanji 8. člen postane 9. člen, dosedanji 9. člen pa postane 10. člen. Za 10. členom se doda novo poglavje s pripadajočimi členi:
“V. SPREMLJANJE NAMENSKE PORABE SREDSTEV IN KONTROLA IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
11. člen
Izvajalci programov so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu s tem pravilnikom in le za namene, kot so jim bili opredeljeni v pogodbi in občinsko upravo sproti obveščati o realizaciji programov. Občina Mirna Peč lahko od izvajalcev programov zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenih projektov in programov ter kadarkoli preveri namensko porabo sredstev.
12. člen
Kolikor Občina Mirna Peč ugotovi nenamensko porabo sredstev s strani izvajalca, se financiranje ali sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.
13. člen
V primeru, da se po pregledu ali analizi letnih poročil ali izvedenega nadzora na mestu izvajanja programa ugotovi, da se programi niso izvajali, kot so bili prijavljeni na razpis in opredeljeni v pogodbi, se izvajalcu teh programov ustrezno zmanjšajo ali ukinejo sredstva, zagotovljena v pogodbi.
V primeru, da komisija na osnovi podanega letnega poročila ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti izvajalcev športnih programov, se neupravičeno pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem proračunskem obdobju. Če izvajalec v naslednjem proračunskem obdobju ne izvaja več programov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, je prejeta sredstva vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi dolžan vrniti v občinski proračun.
14. člen
Če izvajalec do roka, navedenega v pogodbi, ne odda letnega poročila, se smatra, da programov ni izvajal in je dolžan vsa prejeta sredstva, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.”
Dosedanje III. poglavje postane VI. poglavje, dosedanji 10. člen pa postane 15. člen.
13. člen
V prilogi pravilnika se v naslovu besedilo “ŠPORTNIH PROGRAMOV” zamenja z besedilom “LETNIH PROGRAMOV ŠPORTA”.
Pred prvim poglavjem pa se doda uvod, ki se glasi:
“Sistem vrednotenja športnih programov izhaja iz razdelitve športnih panog oziroma programov v naslednje štiri skupine:
– 1. skupina: izvajalci programov v individualnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne zveze za naslov državnega prvaka,
– 2. skupina: izvajalci programov v kolektivnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez za naslov ekipnega državnega prvaka,
– 3. skupina: izvajalci različnih športno-rekreativnih programov,
– 4. skupina: izvajalci miselnih iger.
Izvajalce športnih programov razvrščamo v razrede glede na kazalce kakovosti in kazalce razširjenosti, in sicer v štiri razrede.
Kazalec kakovosti je opredeljen z razvrstitvijo izvajalcev športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovost in vrhunski šport ter izvajalcev kakovostnega in vrhunskega športa v naslednje razrede:
– 1. razred: izvajalec mora imeti organizirano vadbo v vsaj štirih zaporednih starostnih stopnjah in mora redno nastopati na uradnih državnih tekmovanjih panožnih nacionalnih športnih zvez v vsaj dveh starostnih stopnjah – korekcijski faktor 1,3,
– 2. razred: izvajalec mora imeti organizirano vadbo v vsaj treh zaporednih starostnih stopnjah in mora redno nastopati na uradnih državnih tekmovanjih panožnih nacionalnih športnih zvez v vsaj eni starostni stopnji – korekcijski faktor 1,
– 3. razred: izvajalec mora imeti organizirano vadbo v vsaj dveh starostnih stopnjah in mora redno nastopati na uradnih tekmovanjih nacionalnih športnih zvez v vsaj eni starostni stopnji – korekcijski faktor 0,8,
– 4. razred: izvajalec mora imeti organizirano vadbo v vsaj dveh starostnih stopnjah in mora redno nastopati na uradnih tekmovanjih panožnih športnih zvez vsaj na področnem nivoju v vsaj eni starostni stopnji – korekcijski faktor 0,7.
Korekcijski faktor se upošteva pri končni določitvi točk.
Kazalec razširjenosti je opredeljen z razvrstitvijo izvajalcev športnih programov (društva) v naslednje razrede:
– 1. razred: izvajalec ima vsaj 80 članov s plačano članarino oziroma registriranih igralcev,
– 2. razred: izvajalec ima vsaj 50, a manj kot 80 članov s plačano članarino oziroma registriranih igralcev,
– 3. razred: izvajalec ima vsaj 20, a manj kot 50 članov s plačano članarino oziroma registriranih igralcev,
– 4. razred: izvajalec ima manj kot 20 članov s plačano članarino oziroma registriranih igralcev.
Izvajalec dobi za obseg programa bonus točke. “
14. člen
V 1. točki se v naslovu poglavja za besedo “mladine” doda “ter študentov”, v prvem odstavku pa se za zadnjo alineo postavi podpičje in doda nova alinea:
“– v starosti od 20 do 24 let 80-urni programi redne vadbe.”
V prvem odstavku točke 1.1. se za prvim stavkom doda besedilo, ki se glasi:
“Iz občinskega proračuna se sofinancirajo naslednji programi: Zlati sonček, Naučimo se plavati, Ciciban planinec, športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci. Sofinancira se propagandno gradivo, strokovni kader, najem 60 ur objekta.”
Pod točko 1.2. se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
“Iz občinskega proračuna se sofinancirajo naslednji programi: Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati, drugi 80 urni programi. Sofinancira se propagandno gradivo, organizacijo in izpeljavo občinskih šolskih prvenstev, strokovni kader, najem objekta.” Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek.
Za točko 1.2. se dodajo nove točke 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., ki se glasijo:
“1.3. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Iz proračuna lokalne skupnosti, se lahko sofinancira najem objekta in strokovni kader za izvedbo do 80-urnih programov na skupino za največ 10 otrok.
1.4. Interesna športna vzgoja mladine
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od 15 do 20 let starosti, ki se prostovoljno vključijo v športne do 80-urne programe za skupine z največ 20 mladimi. Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira najem objekta in strokovni kader.
1.5. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami, ki so stari od 15 do 20 let je namenjena ustrezni skrbi za njihovo vključevanje v vsakdanje življenje. Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira najem objekta in strokovni kader za do 80-urne programe na skupino z največ 10 in najmanj 5 mladimi.
1.6. Interesna športna dejavnost študentov
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira najem objekta in strokovni kader za do 80-urne programe.“
15. člen
Za 1. točko se doda nova 2. točka s pripadajočimi podtočkami in se glasi:
“2. KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT OTROK IN MLADINE
Izvajalci teh programov, ki jih lahko imenujemo “panožne športne šole”, morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za strokovno izpeljavo programov, ki jih določi nacionalna panožna športna zveza v dogovoru z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport ter Olimpijskem komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez.
2.1. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
V te programe se lahko vključujejo otroci, ki imajo ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki.
Programi so lahko razdeljeni v tri skupine:
– A) Cicibani, cicibanke – do max. 240-urni programi,
– B) Mlajši dečki, mlajše deklice – do max. 400-urni programi,
– C) Starejši dečki, starejše deklice – do max. 800-urni programi.
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira objekt, strokovni kader, materialne stroške programa, meritve in spremljanje treniranosti, nezgodno zavarovanje.
2.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivi z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. Programi so lahko razdeljeni v dve skupini:
– A) Kadeti, kadetinje – do max. 1100-urni programi,
– B) Mladinci, mladinke – do max. 1100-urni programi.
Pri najemu objekta in strokovnem kadru se upošteva naslednja velikost skupin:
– v individualnih športih šteje skupina najmanj 6 vadečih,
– v kolektivnih športih šteje skupina najmanj 12 vadečih.
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira najem objekta, strokovni kader, bonus točke za kategorizirane športnike.“
16. člen
Dosedanja 2. točka postane 3. točka, besedilo prvega odstavka pa se zamenja z besedilom:
“Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira najem objekta za do 80-urne programe vadbe na skupino, ki šteje 20 članov in članic, v različnih športnih panogah. Za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let, pa se lahko sofinancira tudi strokovni kader.”
17. člen
Za 3. točko se dodajo nove 4., 5., 6., 7. točka, ki se glasijo:
“4. KAKOVOSTNI ŠPORT
V kakovosten šport sodijo priprave in tekmovanja ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa, jih pa program športne rekreacije ne zadovoljuje in so pomemben dejavnik razvoja športa v lokalni skupnosti.
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira najem objekta za do 320 ur programa ter dodatna sredstva za kategorizirane športnike. Velikost skupin je opredeljena v točki 2.2.
5. VRHUNSKI ŠPORT
V vrhunski šport sodijo priprave in tekmovanja športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda.
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira najem objekta za do 320 ur programa in dodatna sredstva za kategorizirane športnike. Velikost skupine je opredeljena v točki 2.2.
6. ŠPORT INVALIDOV
Programi za invalide so namenjeni ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravja, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju mladih, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom. Iz proračuna lokalne skupnosti, se lahko sofinancira najem objekta in strokovni kader za do 80-urne programe na skupino z največ 10 in najmanj 5 invalidi.”
7. ŠPORTNE NAGRADE
Športne nagrade se dodelijo športnikom s stalnim prebivališčem v Občini Mirna Peč, ki so si pridobili status kategoriziranega športnika po kategorizaciji, ki jo pripravlja Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez. Nagrade se izplačajo v enkratnem letnem znesku, višino nagrade posameznega razreda pa določi Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti.
18. člen
Dosedanja 3. točka postane 8. točka, za njo pa se dodajo nove 9., 10. in 11. točka, ki se glasijo:
9. ZNANSTVENO IN RAZVOJNO-RAZISKOVALNA DEJAVNOST, ANALIZE IN SVETOVANJA
Namen te dejavnosti je izvajanje temeljnih, uporabnih in razvojnih raziskav s področja športa ter prenašanje izsledkov v prakso. Projekte, ki jih sofinancira ministrstvo, pristojno za znanost in tehnologijo, se lahko sofinancira iz proračuna lokalne skupnosti in države, če te raziskave zagotavljajo ustrezen prenos znanstvenih spoznanj v prakso, oziroma če je zagotovljen sorazmerni delež drugih financerjev in prenos znanstvenih izsledkov v prakso.
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko zagotovi razlika, ki jo za posamezne naloge iz tega področja ne zagotavlja država.
10. ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST
Lokalna skupnost lahko sofinancira dejavnost izdajanja strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij ter propagandno gradivo na temo športnih dejavnosti do 50% stroškov.
11. INFORMACIJSKI SISTEM NA PODROČJU ŠPORTA
Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa, športnih objektov, financiranja športa in športnih programov ter razvide, ki so določeni z zakonom o športu.
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo programi izdelave informacijskih baz za potrebe lokalne skupnosti in tehnologije.”
Dosedanja 4. točka postane 12. točka, 5. točka postane 13. točka.
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-79/04
Mirna Peč, dne 25. novembra 2004.
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l. r.

AAA Zlata odličnost