Številka 130
Uradni list RS, št. 130/2004 z dne 3. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 130/2004 z dne 3. 12. 2004, Kazalo


MINISTRSTVA

5407. Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja
5408. Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine
5409. Pravilnik o obvestilu za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja in pokojnine
5410. Pravilnik o obrazcih obvestil o znižani stopnji akontacije dohodnine ter o načinu predložitve obrazcev davčnemu organu
5411. Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost
5412. Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja
5413. Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz zaposlitve iz drugega pogodbenega razmerja zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov
5414. Pravilnik o obrazcu priglasitve uveljavljanja odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi kapitala zakoncu ali otroku
5415. Pravilnik o obrazcih obvestil o znižani stopnji akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in obrazcih obvestil o uveljavljanju posebne osebne olajšave
5416. Pravilnik o vsebini, pogojih in omejitvah za izvedbo elektronske dražbe v postopkih oddaje javnih naročil
5417. Pravilnik o določanju primerljivih tržnih cen
5418. Pravilnik o obrazcih vlog za uveljavljanje oprostitev od katastrskega dohodka, za uveljavljanje znižanj katastrskega dohodka in za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost
5419. Pravilnik o obrazcu obvestila o uveljavljanju davčne osnove po 73. členu ZDoh-1 od obresti od dolgoročno vezanih denarnih sredstev in dolgoročnega varčevanja pri bankah in hranilnicah
5420. Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za osebe, ki dosegajo dohodek z opravljanjem dejavnosti
5421. Pravilnik o priznani obrestni meri
5422. Pravilnik o priznavanju škode in znižanju katastrskega dohodka zaradi naravnih nesreč na kmetijskih in gozdnih zemljiščih
5423. Pravilnik o obrazcu zahtevka za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov
5424. Pravilnik o pogojih za oprostitev plačila dohodnine od prejemkov iz medsosedske pomoči med kmetijskimi gospodarstvi v okviru strojnih krožkov
5425. Pravilnik o izračunavanju, objavi, pošiljanju in upoštevanju deležev rasti vrednosti premoženja kvalificiranega vzajemnega sklada pri izračunavanju davčne osnove od dohodka iz 3. točke drugega odstavka 81. člena ZDoh-1
5426. Pravilnik o pomoči za oskrbo učencev v izobraževalnih ustanovah z mlekom in nekaterimi mlečnimi proizvodi
5427. Pravilnik za izvajanje dobre kmetijske prakse pri gnojenju
5428. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči
5429. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uniformah Slovenske vojske
5430. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o elektronskem dostopu do podatkov, vpisanih v sodni register
5431. Sklep o veljavnosti pete izdaje Evropske farmakopeje
5432. Sklep o izdaji 6. dopolnila k Slovenskemu dodatku k Evropski farmakopeji

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5433. Pravilnik o obračunu bruto nadomestil plač med začasno zadržanostjo od dela v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja in o načinu vlaganja zahtevkov delodajalcev za povračilo izplačanih nadomestil

OBČINE

Beltinci

5434. Odlok o spremembi proračuna Občine Beltinci za leto 2004

Brežice

5435. Sklep o ukinitvi javnega dobra v območju LN za odsek AC Krška vas - Obrežje
5436. Pravilnik o zagotavljanju sredstev za ohranjanje in vzdrževanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena, ki niso v lasti Občine Brežice, lokalne javne infrastrukture in drugih nujnih programov na področju kulture

Dobrna

5437. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka Zazidalnega načrta Dobrna
5438. Sklep o povišanju cen programov v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Dobrna (Vrtec Dobrna)

Gornji Petrovci

5439. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Gornji Petrovci za leto 2005

Ivančna Gorica

5440. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2004

Kamnik

5541. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Kamnik

Križevci

5542. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2004
5543. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega zavoda na področju vzgojno-izobraževalne dejavnosti v Občini Križevci
5544. Pravilnik o sofinanciranju programov v ljubiteljski kulturi v Občini Križevci
5545. Spremembe in dopolnitve pravilnikao merilih za sofinanciranje in izvajanje letnega programa športa v Občini Križevci
5546. Sklep o višini ekonomske cene Vrtca Križevci za leto 2005

Trebnje

5547. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2004

Veržej

5548. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2004
5549. Odlok o prenehanju veljavnosti Pravilnika o oddaji javnih naročil male vrednosti
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti