Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2004 z dne 6. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2004 z dne 6. 12. 2004

Kazalo

5591. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2004, stran 15799.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99, 16/99, 56/99, 70/00, 51/02), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 59/99, 61/99, 67/99 in 89/99) Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03) je Občinski svet občine Šmartno pri Litiji na 16. redni seji dne 25. 11. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2004
1. člen
2. člen Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2004 (Uradni list RS, št. 26/04 in 34/04) se spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov
 
-----------------------------------------------------------------------
Konto   Splošni del proračuna         Proračun 2004 (v SIT)
      Občine Šmartno pri Litiji
      za leto 2004
-----------------------------------------------------------------------
 
   I.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)           605.337
      Tekoči prihodki (70+71)               261.729
70  Davčni prihodki (700+703+704+706)             242.324
   700  Davki na dohodek in dobiček             210.864
   703  Davki na premoženje                  11.281
   704  Domači davki na blago in storitve           20.179
   706  Drugi davki                        –
71  Nedavčni prihodki (710+711+712+713+714)           19.405
   710  Udeležba na dobičku
      in dohodki od premoženja               11.428
   711  Takse in pristojbine                  1.730
   712  Denarne kazni                      245
   713  Prihodki od prodaje blaga in storitev           –
   714  Drugi nedavčni prihodki                6.002
72     Kapitalski prihodki (720+721+722)           64.287
   720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev         64.287
   722  Prihodki od prodaje zemljišč
      in neopredmetenih dolgoročnih sredstev           –
73     Prejete donacije (730+731)                 –
   730  Prejete donacije iz domačih virov             –
   731  Prejete donacije iz tujine                 –
74  Transferni prihodki (740)                 279.321
   740  Transferni prihodki
      iz drugih javnofinančnih institucij         279.321
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43)                602.686
40  Tekoči odhodki (400+401+402+403+409)            122.945
   400  Plače in drugi izdatki zaposlenim           21.019
   401  Prispevki delodajalcev za socialno varnost       6.100
   402  Izdatki za blago in storitve             89.766
   403  Plačila domačih obresti                2.660
   409  Rezerve                        3.400
41  Tekoči transferi (410+411+412+413+414)           241.574
   410  Subvencije                       5.437
   411  Transferi posameznikom
      in gospodinjstvom                  144.961
   412  Transferi neprofitnim organizacijam
      in ustanovam                     20.437
   413  Drugi tekoči domači transferi             70.739
   414  Tekoči transferi v tujino                 –
42  Investicijski odhodki (420)                 27.013
   420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev          27.013
43  Investicijski transferi (430)               211.155
   430  Investicijski transferi               195.413
   431  Investicijski transf. pravnim in
   fizičnim osebam                       15.742
   III. Proračunski presežek (primanjkljaj)
      (I.–II.) (Skupaj prihodki minus
      skupaj odhodki)                    2.650
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
75  IV.  Prejeta vračila danih posojil
      in prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)        –
   750  Prejeta vračila danih posojil               –
   751  Prodaja kapitalskih deležev                –
   752  Kupnine iz naslova privatizacije              –
44  V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih
      deležev (440+441+442+443)                 –
440    Dana posojila                       –
441    Povečanje kapitalskih deležev in naložb          –
442    Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije      –
443    Povečanje namenskega premoženja
      v javnih skladih in drugih pravnih osebah
      javnega prava, ki imajo premoženje
      v svoji lasti                       –
   VI.  Prejeta minus dana posojila
      in spremembe kapitalskih deležev (IV.–V.)         –
 
C)  Račun financiranja
50  VII. Zadolževanje (500)                  29.790
   500  Domače zadolževanje                  29.790
   5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah          29.790
   5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah      –
   5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih     –
   5004 Sredstva, pridobljena z izdajo
      vrednostnih papirjev na domačem trgu            –
55  VIII. Odplačila dolga (550)                 32.440
   550  Odplačila domačega dolga               32.440
   5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam          29.790
   5502 Odplačila kreditov drugim finančnim
      institucijam                        –
   5503 Odplačila kreditov drugim domačim
      kreditodajalcem                    2.650
   5504 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev,
      izdanih na domačem trgu                  –
   IX.  Povečanje (zmanjšanje) sredstev
      na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)           –
   X.  Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX=-III.)      -2.650
   XI.  Stanje sredstev na računih ob koncu
      preteklega leta                     756
Struktura posebnega dela proračuna in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 400-17/2004
Šmartno pri Litiji, dne 25. novembra 2004 .
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l. r.

AAA Zlata odličnost