Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2004 z dne 6. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2004 z dne 6. 12. 2004

Kazalo

5593. Odlok o opravljanju pokopališke in pogrebne dejavnosti na območju Občine Šmartno pri Litiji, stran 15800.

Na podlagi 12. in 25. člena zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, 33/85 in Uradni list RS, št. 26/90) in 7. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03 in 106/03) je Občinski svet občine Šmartno pri Litiji na 16. redni seji dne 25. 11. 2004 sprejel
O D L O K
o opravljanju pokopališke in pogrebne dejavnosti na območju Občine Šmartno pri Litiji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa predmet in pogoji izvajanja dejavnosti na področju urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti na območju Občine Šmartno pri Litiji (v nadaljevanju: občina). Določajo se pravice in obveznosti uporabnikov in izvajalcev storitev, financiranje, nadzor nad izvajanjem ter drugo, v zvezi z opravljanjem te dejavnosti.
2. člen
(1) Urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost se izvaja v skladu z zakonom, tem odlokom, odlokom Občine Šmartno pri Litiji, ki določa pokopališki red in pogrebne svečanosti in tehničnimi pravili pristojnih organov Republike Slovenije.
(2) Dejavnost, ki je predmet tega odloka se v Občini Šmartno pri Litiji lahko opravlja na podlagi podelitve koncesije in se v tem primeru ta odlok šteje za koncesijski akt, ki določa pravice in obveznosti koncesionarja in ostalo v zvezi z opravljanjem dejavnosti, ki je predmet tega odloka, na podlagi podeljene koncesije.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena, se lahko dejavnost, ki je predmet tega odloka, opravlja v okviru režijskega obrata in se v tem primeru smiselno uporabljajo določbe tega odloka.
(4) Dejavnost, ki je predmet tega odloka, se lahko opravlja v okviru režijskega obrata oziroma s podelitvijo koncesije na celotnem območju Občine Šmartno pri Litiji ali ločeno po posameznih območjih.
(5) Dejavnost, ki je predmet tega odloka, se lahko opravlja tudi na drug z zakonom predpisan način. Odločitev o načinu opravljanja dejavnosti sprejme občinski svet s sklepom.
3. člen
Dejavnost se opravlja na celotnem območju občine.
4. člen
(1) Upravljanje zajema naslednje dejavnosti:
1. vzdrževanje in urejanje pokopališč;
2. opravljanje drugih pokopaliških storitev;
3. opravljanje pogrebne dejavnosti.
(2) Občina kot koncendent lahko podeli koncesijo nerazdelno za vse dejavnosti iz prejšnjega ostavka tega člena oziroma se lahko za opravljanje pogrebne dejavnosti podeli samostojna koncesija.
(3) Upravljavec pokopališča je lahko koncesionar, ki opravlja dejavnost iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena.
5. člen
Vzdrževanje in urejanje pokopališč obsega predvsem:
– prekopi in opustitve grobov;
– urejanje in vzdrževanje poti;
– urejanje in košnja zelenic;
– urejanje in vzdrževanje žive meje;
– čiščenje in odstranjevanje odpadkov in snega;
– vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah;
– razdelitev na posamezne zvrsti grobov.
6. člen
Druge pokopališke storitve se praviloma izvajajo na pokopališču in obsegajo predvsem:
– izvajanje pogrebnih svečanosti;
– prva ureditev groba;
– zagotovitev uporabe mrliške vežice;
– izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov;
– izvajanje dežurne pokopališke službe;
– vodenje evidence najemnikov grobov, digitalnega katastra grobov in katastra komunalnih naprav na pokopališču;
– druge pokopališke storitve, glede na krajevne potrebe in običaje.
7. člen
Pogrebne dejavnosti se praviloma izvajajo izven pokopališča in obsegajo predvsem:
– urejanje dokumentacije;
– prevoz pokojnika;
– ureditev pokojnika;
– izvajanje dežurne pogrebne službe.
II. POOBLASTILA UPRAVLJAVCA IN POGOJI
ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI
9. člen
Upravljavec ima v okviru izvajanja dejavnosti naslednja pooblastila:
– izključno pravico opravljanja dejavnosti, ki je predmet tega odloka oziroma za katero je pridobil koncesijo, na celotnem območju Občine Šmartno pri Litiji;
– pooblastilo v okviru opravljanja pokopališke dejavnosti, za izdajo soglasja za pokop in postavitev nagrobnega spomenika;
– pooblastilo v okviru opravljanja pokopališke dejavnosti, za sklepanje najemnih pogodb z najemniki grobov, v imenu in za račun občine;
– druga pooblastila v skladu z zakonom in tem odlokom ter odlokom, ki ureja pokopališki red, pogrebne svečanosti in urejanje pokopališč.
10. člen
(1) Upravljavec izvaja svojo dejavnost pod naslednjimi pogoji:
– da pri izvajanju dejavnosti spoštuje sprejete predpise;
– da opravlja koncesijo v svojem imenu in za svoj račun, na podlagi pooblastil tega odloka in koncesijske pogodbe;
– da prodaja svoje storitve v skladu s ceno svojih storitev;
– da na zahtevo koncedenta oziroma pristojnega organa omogoča strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad zakonitostjo dela;
– da dosledno upošteva tehnične, sanitarne, oskrbovalne, stroškovne, organizacijske in druge standarde ter normative za izvajanje dejavnosti, ki je predmet tega odloka;
– da zagotovi zadostno število usposobljenih kadrov za izvajanje storitev oziroma dejavnosti, ki je predmet tega odloka;
– da zagotovi zadosten obseg tehničnih sredstev za izvajanje storitev oziroma dejavnosti, ki je predmet tega odloka;
– da pri opravljanju dejavnosti spoštuje krajevne običaje;
– da zagotavlja storitve vsem pod enakimi pogoji, neprekinjeno in kvalitetno;
– da uporablja pokopališča in pokopališke objekte in naprave le za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega odloka;
– da zagotovi Občini Šmartno pri Litiji strokovno pomoč pri načrtovanju oziroma oblikovanju programov razvoja dejavnosti, ki je predmet tega odloka.
IV. TRAJANJE KONCESIJE
11. člen
(1) Koncesija se podeli za dobo petih let.
(2) Koncesija prične veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
12. člen
Koncesionar je dolžan pričeti z izvajanjem dejavnosti, ki je predmet koncesije z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
V. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
13. člen
(1) Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe;
– z odvzemom koncesije;
– z odkupom koncesije;
– s prevzemom.
(2) Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha na načine določene v prvem odstavku tega člena, skladno z določbami zakona o gospodarskih javnih službah.
VI. FINANCIRANJE
14. člen
(1) Storitve, ki jih opravi upravljavec na zahtevo posameznega uporabnika, upravljavec zaračunava neposredno uporabniku.
(2) Plačilo storitev upravljavca, ki so splošnega pomena za zagotavljanje dejavnosti, ki je predmet tega odloka na območju Občine Šmartno pri Litiji in niso storitve iz prvega odstavka tega člena, se sredstva zagotavljajo iz:
– najemnin za grobove in mrliške vežice;
– drugih virov.
15. člen
(1) Najemnino za grobove zaračunava upravljavec letno in o tem vodi evidenco, ki jo mora predočiti upravi Občine Šmartno pri Litiji na njeno zahtevo.
(2) Višino najemnine določi Občinski svet občine Šmartno pri Litiji, na predlog uprave Občine Šmartno pri Litiji.
(3) Cene pogrebnih in drugih storitev po tem odloku, določa izvajalec del s soglasjem uprave Občine Šmartno pri Litiji oziroma v primeru koncesije v soglasju z občinskim svetom občine.
(4) Najem groba ne more trajati manj kot 25 let.
16. člen
Preostanek najemnin, po poplačilu storitev upravljavca, se zbira v proračunu Občine Šmartno pri Litiji in se uporablja za financiranje storitev na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti in urejanja oziroma vzdrževanja in širitev tistega pokopališča, na območju katerega so bila zbrana.
VII. NADZOR NAD IZVAJANJEM UPRAVLJANJA POKOPALIŠČ
17. člen
(1) Nadzor nad opravljanjem dejavnosti, ki je predmet tega odloka opravlja pristojna inšpekcija Republike Slovenije.
(2) Nadzor nad izvajanjem dejavnosti, ki je predmet tega odloka vršijo v okviru svojih pristojnosti tudi uprava Občine Šmartno pri Litiji ter svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin Občine Šmartno pri Litiji, kolikor se za njeno opravljanje podeli koncesija.
VIII. IZBOR KONCESIONARJA
18. člen
Koncesionarja izbere Občina Šmartno pri Litiji na podlagi javnega razpisa.
IX. UPORABNIKI
19. člen
Uporabniki storitev imajo naslednje pravice in obveznosti:
– pravico do uporabe storitev pod pogoji, določenimi z zakonom, tem odlokom, odlokom Občine Šmartno pri Litiji, ki določa pokopališki red, pogrebne svečanosti in urejanje pokopališč ter drugimi predpisi;
– pravico do pritožbe na pristojne organe;
– pravico zahtevati vsako storitev upravljavca;
– obveznost uporabe storitev upravljavca;
– obveznost plačila uporabe objektov;
– obveznost plačila storitev upravljavca;
– obveznost spoštovanja strokovno tehničnih navodil upravljavca in drugih predpisov v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet tega odloka.
X. DRUGE DOLOČBE
20. člen
(1) Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijsko dejavnost tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesionirane dejavnosti v nepredvidljivih okoliščinah.
21. člen
(1) Upravljavec je uporabnikom storitev ali drugim osebam odgovoren za škodo, ki jo je sam ali njegovi zaposleni, zakrivil pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem dejavnosti, ki je predmet tega odloka.
(2) Občina Šmartno pri Litiji ne odgovarja za škodo, ki jo koncesionar ali njegovi zaposleni zakrivijo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem koncesijske dejavnosti.
22. člen
(1) Koncesionar lahko prenese koncesijo na drugega koncesionarja le s soglasjem koncedenta.
(2) Koncesionar mora v primeru delnega opravljanja koncesionirane dejavnosti na osnovi pogodbe s podizvajalcem, v razmerju do koncendenta in uporabnikov nastopati v svojem imenu.
23. člen
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo, ki jo v imenu in za račun koncedenta podpiše župan Občine Šmartno pri Litiji.
24. člen
(1) Pokopališča so razdeljena na naslednje zvrsti grobov:
– enojni grobovi, dvojni grobovi, otroški grobovi, grobnice (klasični grobovi),
– žarni grobovi,
– grobišča,
– prostor za anonimne pokope,
– prostor za raztrositev pepela.
(2) Graditev novih grobnic na pokopališčih ni dovoljena.
(3) Velikost grobov, širino glavne dostopne poti, poti med vrstami grobov in poti med grobovi mora biti prilagojena tehnologiji okopavanja in ne sme presegati naslednjih normativov:
– širina glavne dostopne poti: maks. 1,50 m,
– širina poti med vrstami grobov: maks. 1,20 m,
– širina poti med grobovi: maks. 0,30 m,
– globina groba: min. 1,80 m,
– enojni grob: širina 0,80 do 1,00 m, dolžina 2,60 m,
– dvojni grob: širina 1,60 do 2,00 m, dolžina 2,60 m,
– žarni grob: širina 0,70 do 1,00 m, dolžina 0,70 do 1,20 m, globina do 0,70,
– otroški grob: širina 0,70 do 1 m, dolžina 1 do 1,50 m.
(4) Če se žara shrani v enojni, dvojni, trojni ali otroški grob, se tak grob ne smatra kot žarni grob.
(5) Grobišča so prostori za skupen pokop večjega števila pokojnikov ob morebitnih elementarnih in drugih nesrečah, v izrednih ali vojnih razmerah ter skupna grobišča.
(6) Za skupna grobišča ter grobišča posebnega pomena za občino skrbi občina sama.
(7) Pokopi na skupnih grobiščih se opravijo na osnovi pristojnega organa za notranje zadeve.
(8) V primeru več zaporednih pokopov se jama poglobi tako, da znaša plast zemlje najmanj 1,50 m. Upravljalec pokopališča pa v skladu z zakonom o pokopališki in pogrebni dejavnosti, določi še druge primere, v katerih se mora jama poglobiti.
25. člen
Najemniki grobov so pri oblikovanju in postavljanju nagrobnih obeležij dolžni upoštevati naslednje mere:
– Klasični grobovi: globina do 1,5 m, širina do 1 m,
– Klasični dvojni grobovi: globina do 1,5 m, širina do 1,5 m,
– Klasični otroški grobovi: globina do 1,5 m, širina do 0,5 m,
– Vrstni grobovi: globina do 0,8 m, širina do 0,5 m,
– Žarni grobovi: globina do 1 m, širina do 0,80 m.
XI. PREHODNA DOLOČBA
26. člen
Do odločitev o načinu izvajanja dejavnosti, ki je predmet tega odloka, to dejavnost opravlja občinska uprava v okviru svojih pristojnosti oziroma jo le-ta deloma ali v celoti začasno prepusti za to usposobljeni osebi s pogodbo.
27. člen
Določila tega odloka, ki se nanašajo na izmere grobov se za obstoječe grobove ne uporabljajo.
Pravila o redu na pokopališčih, načinu opravljanja pogrebnih svečanostih in urejanju pokopališč se uredijo s posebnim odlokom.
28. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se na območju Občine Šmartno pri Litiji preneha uporabljati Odlok o pokopališkem redu in javnih pogrebnih svečanostih na območju Občine Litija (Uradni list RS, št. 24/92).
XII. KONČNA DOLOČBA
29. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 353-12/2004
Šmartno pri Litiji, dne 25. novembra 2004.
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l. r.

AAA Zlata odličnost