Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2004 z dne 6. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2004 z dne 6. 12. 2004

Kazalo

5585. Odlok o priznanjih Občine Ravne na Koroškem, stran 15790.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) ter 6. in 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, 61/01) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 17. redni seji dne 24. 11. 2004 sprejel
O D L O K
o priznanjih Občine Ravne na Koroškem
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določijo vrste priznanj Občine Ravne na Koroškem ter postopki za njihovo podeljevanje.
2. člen
Občina podeljuje priznanja posameznikom ter podjetjem, organizacijam, skupnostim, društvom in skupinam ljudi za uspešno delo in za dejanja, ki imajo poseben pomen za občino, kot znak priznanja in zahvale ter z namenom, da z njimi spodbuja prizadevanja za uresničevanje napredka, večanje ugleda in uveljavljanja občine v širšem prostoru.
II. VRSTE PRIZNANJ
3. člen
Priznanja Občine Ravne na Koroškem so:
– Naziv častni občan Občine Ravne na Koroškem
– Domicil v Občini Ravne na Koroškem
– Nagrada Občine Ravne na Koroškem
– Plaketa Občine Ravne na Koroškem
– Velika plaketa Občine Ravne na Koroškem
– Prežihova plaketa
– Velika Prežihova plaketa
– Klančnikova plaketa
– Velika Klančnikova plaketa
– Listina o priznanju Občine Ravne na Koroškem.
III. DOLOČBE O POSAMEZNIH PRIZNANJIH
Častni občan
4. člen
Naziv častni občan Občine Ravne na Koroškem je najvišje priznanje, ki ga podeljuje občina posameznikom za posebno pomembno delo in za zasluge, ki predstavljajo izjemen prispevek k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine Ravne na Koroškem. Naziv častni občan Občine Ravne na Koroškem se podeli z umetniško izdelano listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je bilo priznanje podeljeno.
Občina Ravne na Koroškem ima hkrati največ tri častne občane.
Častni občani so redno vabljeni na slovesnosti in prireditve v organizaciji Občine Ravne na Koroškem in imajo med povabljenci posebno – častno mesto. Občina sproti spremlja njihove življenjske mejnike in sodeluje pri organizaciji jubilejnih prireditev v njihovo čast.
Domicil
5. člen
Podelitev domicila v Občini Ravne na Koroškem je priznanje, ki ga podeljuje občina podjetjem, organizacijam, skupnostim in društvom, ki imajo sedež izven Občine Ravne na Koroškem in katerih dolgoletno delo pomeni pomemben prispevek za razvoj in uveljavljanje občine. Občina lahko podeli domicilni status tudi posameznikom, ki imajo stalno bivališče izven Občine Ravne na Koroškem.
Domicil Občine Ravne na Koroškem se podeli z umetniško izdelano listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je bilo priznanje podeljeno.
Predstavniki organizacij in skupnosti ter posamezniki, ki jim je podeljen domicil oziroma domicilni status, so redno vabljeni na slovesnosti in prireditve v organizaciji Občine Ravne na Koroškem in imajo med povabljenci posebno – častno mesto. Občina sodeluje pri organizaciji prireditev ob jubilejih organizacij in skupnosti, ki jim je podeljen domicil. Občina prispeva za njihovo dejavnost del sredstev iz občinskega proračuna.
Nagrada Občine Ravne na Koroškem
6. člen
Nagrado Občine Ravne na Koroškem podeljuje občina posameznikom za življenjsko delo, za njihove pomembne dosežke in rezultate, ki predstavljajo trajen prispevek k razvoju občine in so pomembni za delo in življenje v njej ter za njen ugled. Nagrada znaša dve povprečni mesečni bruto plači na zaposleno osebo v Republiki Sloveniji po zadnjih objavljenih podatkih Zavoda RS za statistiko. Občina podeli v posameznem letu praviloma eno občinsko nagrado.
Poleg denarne nagrade prejme dobitnik umetniško izdelano listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je bila nagrada podeljena.
Plaketa Občine Ravne na Koroškem
7. člen
Plaketo Občine Ravne na Koroškem podeljuje občina posameznikom ter podjetjem, organizacijam, skupnostim, društvom in skupinam ljudi za njihove pomembne dosežke v preteklem letu ter za rezultate, ki predstavljajo prispevek k razvoju občine in so pomembni za njen ugled. Načeloma lahko občina v posameznem letu podeli največ tri plakete Občine Ravne na Koroškem.
Plaketo predstavlja umetniško izdelan grb občine na 4 mm medeninasti plošči pravokotne oblike, v velikosti 60 x 90 mm, z napisom: Plaketa Občine Ravne na Koroškem. Poleg plakete prejme dobitnik umetniško izdelano listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je bila plaketa podeljena.
Velika plaketa Občine Ravne na Koroškem
8. člen
Veliko plaketo Občine Ravne na Koroškem podeljuje občina posameznikom ter podjetjem, organizacijam, skupnostim, društvom in skupinam ljudi za dolgoletno dejavnost, ki predstavlja izjemen in trajen prispevek k razvoju občine in je pomembna za njen ugled. Načeloma lahko občina v posameznem letu podeli eno veliko plaketo Občine Ravne na Koroškem.
Veliko plaketo predstavlja umetniško izdelan grb občine na 6 mm medeninasti plošči pravokotne oblike, v velikosti 90 x 135 mm, z napisom: Velika plaketa Občine Ravne na Koroškem. Poleg plakete prejme dobitnik umetniško izdelano listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je bila plaketa podeljena.
Prežihova plaketa
9. člen
Prežihovo plaketo podeljuje občina posameznikom ter podjetjem, organizacijam, skupnostim, društvom in skupinam ljudi za izstopajoče kulturne dosežke v preteklem letu, pri čemer se upošteva profesionalno in ljubiteljsko udejstvovanje in vse zvrsti kulturnega delovanja. Načeloma lahko občina v posameznem letu podeli največ tri Prežihove plakete.
Prežihovo plaketo predstavlja stiliziran portret Prežihovega Voranca na 4 mm medeninasti plošči pravokotne oblike, v velikosti 60 x 90 mm, z napisom: Prežihova plaketa. Poleg plakete prejme dobitnik umetniško izdelano listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je bila plaketa podeljena.
Velika Prežihova plaketa
10. člen
Veliko Prežihovo plaketo podeljuje občina posameznikom za življenjsko delo na področju kulture ter podjetjem, organizacijam, skupnostim, društvom in skupinam ljudi za večletno vrhunsko kulturno udejstvovanje, ki se je s svojo kakovostjo in odmevnostjo vtkalo v družbeno in humanistično podobo občine ter prispevalo k ugledu občine v širši družbeni skupnosti. Načeloma lahko občina v posameznem letu podeli eno veliko Prežihovo plaketo.
Veliko Prežihovo plaketo predstavlja stiliziran portret Prežihovega Voranca na 6 mm medeninasti plošči pravokotne oblike, v velikosti 90 x 135 mm, z napisom: Velika Prežihova plaketa. Poleg plakete prejme dobitnik umetniško izdelano listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je bila plaketa podeljena.
Klančnikova plaketa
11. člen
Klančnikovo plaketo podeljuje občina posameznikom ter podjetjem, organizacijam, skupnostim, društvom in skupinam ljudi za izstopajoče športne dosežke v preteklem letu v vseh športnih panogah, v tekmovalnem, rekreativnem in organizacijskem smislu.
Klančnikovo plaketo predstavlja stiliziran portret Gregorja Klančnika na 4 mm medeninasti plošči pravokotne oblike, v velikosti 60 x 90 mm, z napisom: Klančnikova plaketa. Načeloma lahko občinski svet v posameznem letu podeli največ tri Klančnikove plakete. Poleg plakete prejme dobitnik umetniško izdelano listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je bila plaketa podeljena.
Velika Klančnikova plaketa
12. člen
Veliko Klančnikovo plaketo podeli občina posameznikom za življenjsko delo na področju športa ter podjetjem, organizacijam, skupnostim, društvom in skupinam ljudi za večletno vrhunsko športno delovanje, ki je s svojo kakovostjo in odmevnostjo vplivalo na razvoj športa in na ugled občine.
Veliko Klančnikovo plaketo predstavlja stiliziran portret Gregorja Klančnika na 6 mm medeninasti plošči pravokotne oblike, v velikosti 90 x 130 mm, z napisom: Velika Klančnikova plaketa. Načeloma lahko občinski svet v posameznem letu podeli eno veliko Klančnikovo plaketo. Poleg plakete prejme dobitnik umetniško izdelano listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je bila plaketa podeljena.
Listina o priznanju
13. člen
Listino o priznanju Občine Ravne na Koroškem podeli župan med letom posameznikom ter podjetjem, organizacijam, skupnostim, društvom in skupinam ljudi za dosežke in rezultate, ki so pomembni za ugled občine, ali za požrtvovalnost in človekoljubje, ki ga izkažejo s svojimi dejanji v posameznem letu. Na umetniško izdelani listini je besedilo o priznanju oziroma zahvali za dosežek ali dejanje, s katerim so si dobitniki prislužili priznanje.
IV. POSTOPKI ZA PODELITEV PRIZNANJ
14. člen
Priznanja Občine Ravne na Koroškem, razen listine o priznanju, podeli občina na osnovi sklepa, ki ga sprejme občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja. Pri delu komisije sodelujejo štirje zunanji sodelavci. Dva zunanja sodelavca predlagajo Zveza kulturnih društev ali druge organizacije s področja kulture v Občini Ravne na Koroškem, dva zunanja sodelavca pa predlagajo Zveza športnih društev ali druge organizacije s področja športa v Občini Ravne na Koroškem. Zunanje sodelavce komisije potrdi občinski svet za obdobje svojega mandata in sodelujejo izključno pri delu komisije, ki zadeva oblikovanje predlogov za občinska priznanja z njihovega področja dela.
Listino o priznanju Občine Ravne na Koroškem podeli župan neposredno na osnovi predloga komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja.
15. člen
Posameznega priznanja občine v posameznem letu ni treba podeliti, če tako odloči občinski svet na osnovi argumentirane utemeljitve komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja.
16. člen
Priznanja Občine Ravne na Koroškem lahko prejmejo tudi posamezniki in organizacije, ki nimajo stalnega bivališča oziroma sedeža v Občini Ravne na Koroškem in posamezniki in organizacije iz tujine, če so s svojim delom izjemno prispevali k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine Ravne na Koroškem.
V. SKUPNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Delo komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja v zvezi s postopki za sprejemanje odločitev o predlogih za podelitev priznanj, kriterije za podeljevanje in način podeljevanja, vročitev ter način vodenja evidence ureja poseben pravilnik, ki ga sprejme občinski svet in ki je priloga k temu odloku.
18. člen
Sredstva za izvajanje tega odloka se vsako leto zagotovijo v proračunu Občine Ravne na Koroškem.
19. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave. Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o priznanjih in nagradi Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 94/99).
Št. 032-03-1/98-11
Ravne na Koroškem, dne 24. novembra 2004.
Župan
Občine Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko, univ. dipl. inž. l.r.

AAA Zlata odličnost