Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2004 z dne 6. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2004 z dne 6. 12. 2004

Kazalo

5588. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu UP 20 in UC 6 - Sežana zahod v Sežani, stran 15794.

Na podlagi 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.), 7. in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99, 3/01 in 40/03) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 8. 11. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu UP 20 in UC 6 – Sežana zahod v Sežani
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta UP 20 in UC 6 – Sežana zahod v Sežani (Uradni list RS, št. 38/98) in Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu UP 20 in UC 6 – Sežana zahod v Sežani (Uradne objave, št. 35/99 in 43/00), ki jih je pod št. U-117/2003 izdelal CEP Danilo Jež s.p., Sežana, maj 2004.
2. člen
Spremembe in dopolnitve iz prejšnjega člena vsebujejo tekstualni in grafični del.
1. Odlok
2. Obrazložitev sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta
3. Grafične priloge:
3.0. Obstoječa katastrska situacija –
načrt parcele – listi od 1-9            M 1:1000
3.1. Arhitektonska ureditvena situacija      M 1:1000
3.2. Geodetska zazidalna situacija         M 1:1000
3.3. Predvidena parcelacija            M 1:1000
3.4. Predvidena komunalna situacija        M 1:1000
3.5. Prometna situacija              M 1:1000
3.6. Zelene površine – hortikultura        M 1:1000
3. člen
Spremeni in dopolni se 4. člen v opisu za funkcionalno enoto A tako, da se glasi:
Funkcionalna enota A
(območje med Partizansko cesto, Kraško ulico, vzhodno mejo UN, železnico in ulico Nova 3)
– graditev notranje nove napajalne ulice in pripadajoče infrastrukture,
– ureditev parkirišča za kamione in sprejemnega objekta s sanitarijami na zahodnem delu,
– območje zasipa Kolovrečjega dola se predvidi urejena deponija inertnih odpadnih gradbenih materialov,
– območje nezasutega dela Kolovrečjega dola se predvidi kot rezervat in se aktivira po zasutju in stabilizaciji terena,
– graditev dva objekta ob ulici Nova 2.
4. člen
V 4. členu se opis za funkcionalno enoto C spremeni, tako da se glasi:
Funkcionalna enota C
(območje med Partizansko cesto, Kraško ulico, ulico Nova 1 in priključka Partizanske ceste na avtocesto)
– rekonstrukcija križišča med Partizansko cesto in Kraško ulico,
– dograditev obstoječih objektov podjetja Kraškega zidarja – Sežana za potrebe širitve proizvodno-skladiščnih programov in proizvodnje kovinskih izdelkov,
– ureditev parkirišč,
– gradnja bencinskega servisa ob Partizanski cesti,
– graditev dela ulice Nova 1 s parkirišči in vso pripadajočo infrastrukturo razširitev in delna nadzidava objekta Opel servisa,
– ureditev internega parkirišča za potrebe Opel servisa,
– nadvišanje garažnega dela objekta na parceli št. 6347 k.o. Sežana.
5. člen
V 4. členu se spremeni in dopolni opis za funkcionalno enoto D, ki se po novem glasi:
 
Funkcionalna enota D
(območje med Partizansko cesto, Cesto na Lenivec, ulico Nova 1 in Kraško cesto)
– graditev večjega števila objektov (proizvodno-obrtne-trgovske dejavnosti),
– rekonstrukcija in dograditev objekta Mitol in gradnja nove TP,
– graditev nadstreška pretakališča polimerizacije, prizidka obstoječi hali polimerizacije, prizidka obstoječega objekta filtracije s pretakališčem in objekta filtracije v območju podjetja Mitol – Sežana,
– graditev zaokrožene celote upravnega objekta Mitol, preureditev parkirišč na območju parkirišča za osebna vozila in kamionov,
– rušitev nadstrešnice na zahodni strani ob upravnem objektu Mitol,
– postavitev začasnega montažnega objekta na severo-zahodni strani območja Mitol,
– graditev dela ulice Nova 1 s parkirišči in vso pripadajočo infrastrukturo,
– graditev ulice Nova 2 kot interne servisna ceste.
 
Funkcionalna enota D1
(območje Inkubatorja, ki se nahaja znotraj območja funkcionalne enote D)
– graditev večjega števila objektov (proizvodno-obrtne-trgovske dejavnosti),
– rekonstrukcija in dograditev obstoječega kompleksa,
– graditev novega prizidka k obstoječemu objektu Inkubator in ureditev parkirišča za osebna vozila.
 
Funkcionalna enota D2
(območje Kraškega zidarja, ki se nahaja znotraj območja funkcionalne enote D)
– območje »Rezervat« izgubi oznako rezervat in se preimenuje v »funkcionalno enoto D2«,
– območje se predvidi za proizvodno-obrtne-trgovske-poslovne dejavnosti,
– graditev objektov: obrtno trgovskega objekta in objekta A,
– ureditev parkirišč in internih cest,
– dovoljena je rekonstrukcija in dograditev obstoječih objektov ter graditev novih demontažnih objektov,
– gradbena linija proti Cesti na Lenivec, tipologija strehe, kota praga, višina objekta in etažnost novih objektov se prilagajajo višinskim gabaritom obstoječih objektov.
6. člen
Dopolni se 4. člen za funkcionalno celoto E z novima alineama, ki se glasita:
 
Funkcionalna enota E
(območje med avtocesto, cesto za Vrhovlje in območjem podjetja »Bori«)
– graditev večjega števila objektov (proizvodno-obrtno-trgovske dejavnosti,
– ureditev odprtih servisnih, manipulativnih in skladiščnih površin,
– graditev ulice – povezave območja z cesto za Vrhovlje,
– v severnem vogalu parcele št. 12 se zgradi nova transformatorska postaja za potrebe objektov v enoti E,
– uskladi se izvedena parcelacija,
– uskladi se komunalna infrastruktura,
– spremeni se prometna rešitev obračališča,
– na parceli št.: 4212/151 v parkirišče za tovornjake z montažno napravo za hrambo in točenje goriva,
– na parcelah 4212/467, 4212/468 in 4294 k.o. Sežana se predvidi parkirišče za tovornjake.
7. člen
Dopolni se 4. člen za funkcionalno celoto F z novima alineama, ki se glasita:
 
Funkcionalna enota F
(območje podjetja »Bori«, cesto za Vrhovlje, ulico Nova 1 in Kraško ulico)
– območje se predvidi za industrijsko-proizvodno-obrtne dejavnosti,
– graditev večjega števila proizvodno-obrtnih objektov,
– ureditev odprtih servisnih, manipulativnih in skladiščnih površin,
– graditev ulice – povezave Kraške ulice do Vrhovljske ceste s pripadajočo infrastrukturo,
– predvidi se postavitev bazne postaje GSM telefonije v območju obstoječega dimnika podjetja »Bori«,
– na območju podjetja »Bori« se predvidi nova parcelacija, nova nadstrešnica ob obstoječem objektu, nov zaprt nadstrešek med proizvodnimi halama, pokrito skladišče dimenzij 50x15 m ter preuredi se parkirišče za zaposlene (54 parkirnin mest),
– na območju podjetja »Armeton« se na zahodni strani obstoječega proizvodnega objekta predvidi skladiščni prostor, na južni strani se predvidi nadstrešek nad skladiščem agregatov in graditev skladiščnega objekta na južni strani območja.
8. člen
Vsi pogoji komunalnega urejanja na območjih sprememb in dopolnitev UN UP20 in UC6 – Sežana zahod se v grafičnem delu prilagodijo novim zasnovam objektov.
9. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, se dopolni odlok o ureditvenem načrtu za območje UP20 in UC6 – Sežana zahod z novimi členi, na katere se nanašajo zgoraj navedene spremembe in dopolnitve.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.

AAA Zlata odličnost