Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2004 z dne 6. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2004 z dne 6. 12. 2004

Kazalo

5584. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2004, stran 15789.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, 61/01) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 17. seji dne 24. 11. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2004
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2004 (Uradni list RS, št. 5/04) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov              v SIT
Skupina/Podskupina kontov
   Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)         1.632,882.829
   Tekoči prihodki (70+71)             1.226,030.563
70  Davčni prihodki                 1.040,273.000
   700 Davki na dohodek in dobiček          690,085.000
   703 Davki na premoženje              241,777.000
   704 Domači davki na blago in storitve       108,411.000
71  Nedavčni prihodki                 185,757.563
   710 Udeležba na dobičku
     in dohodki od premoženja            88,919.696
   711 Takse in pristojbine              17,763.000
   712 Denarne kazni                   245.500
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev       210.162
   714 Drugi nedavčni prihodki             78,619.205
72  Kapitalski prihodki                 47,879.001
   720 Prihodki od prodaje
     osnovnih sredstev                28,900.904
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
     in neopredmetenih dolgoročnih
     sredstev                    18,978.097
73  Donacije                      11,000.000
   730 Prejete donacije iz domačih virov        11,000.000
74  Ttransferni prihodki                347,973.265
   740 Transferni prihodki iz drugih
     javnofinančnih institucij           347,973.265
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)           1.814,926.353
40  Tekoči odhodki                   426,824.061
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim       112,685.096
   401 Prispevki delodajalcev za socialno
     varnost                     18,294.679
   402 Izdatki za blago in storitve          271,618.360
   403 Plačila domačih obresti             8,725.926
   409 Rezerve                     15,500.000
41  Tekoči transferi                  607,061.686
   410 Subvencije                    7,000.000
   411 Transferi posameznikom
     in gospodinjstvom               124,087.480
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
     in ustanovam                  52,138.146
   413 Drugi tekoči domači transferi         423,836.060
42  Investicijski odhodki               534,878.604
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev       534,878.604
43  Investicijski transferi              246,162.002
   430 Investicijski transferi            246,162.002
III. Proračunski presežek (I.-II.)
   (Proračunski primanjkljaj)            -182,043.524
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
Skupina/Podskupina kontov
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
   Kapitalskih deležev (750+751+752)          1,634.101
75  Prejeta vračila danih posojil            1,634.101
   750 Prejeta vračila danih posojil          1,634.101
V.  Dana posojila in povečanje
   kapitalskih deležev (440+441+442)              –
VI.  Prejeta minus dana posojila
   in spremembe kapitalskih deležev           1,634.101
 
C)  Račun financiranja
Skupina/Podskupina kontov
VII. Zadolževanje (500)                      –
VIII. Odplačila dolga (550)                    –
IX.  Neto zadolževanje                      –
X.  Sprememba stanja sredstev na računu        -180,409.423
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-2/04-20
Ravne na Koroškem, dne 24. novembra 2004.
Župan
Občine Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost