Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2004 z dne 6. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2004 z dne 6. 12. 2004

Kazalo

5586. Pravilnik o postopkih in kriterijih za podeljevanje priznanj Občine Ravne na Koroškem, stran 15792.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list, RS, št. 72/93) ter 6. in 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, 61/01) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 17. redni seji dne 24. 11. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o postopkih in kriterijih za podeljevanje priznanj Občine Ravne na Koroškem
1. člen
Ta pravilnik določa delo Komisije za mandatna vpraša­nja, volitve, imenovanja in priznanja Občine Ravne na Koroškem v zvezi s postopki za sprejemanje odločitev o predlogih za podelitev priznanj, kriterije za podeljevanje in način podeljevanja, vročitev ter način vodenja evidence o podeljenih priznanjih Občine Ravne na Koroškem.
Javni razpis
2. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Občine Ravne na Koroškem (v nadaljevanju: komisija) objavi enkrat letno javni razpis, s katerim pozove predlagatelje, da podajo predloge za podelitev priznanj Občine Ravne na Koroškem za posamezno leto. Javni razpis se objavi na krajevno običajen način najmanj 45 dni pred podelitvijo priznanj.
Javni razpis mora vsebovati:
– vrsto razpisanih priznanj,
– osnovne kriterije za podelitev priznanj,
– zahtevano dokumentacijo k predlogu,
– rok za vložitev predlogov,
– naslov, na katerega je treba poslati predloge.
Predlagatelji so lahko politične stranke, podjetja, zavodi, druge organizacije in skupnosti, društva, skupine ljudi in posamezniki.
Za isto osebo ali organizacijo lahko predlagatelj v posameznem letu poda predlog le za eno od razpisanih občinskih priznanj. Predlagatelj zase ne more vložiti predloga za podelitev priznanja Občine Ravne na Koroškem.
3. člen
Predloge za podelitev naziva častni občan in za podelitev domicila oziroma domicilnega statusa v Občini Ravne na Koroškem zbira komisija skozi vse leto, brez javnega razpisa, morebiten dokončen predlog za podelitev pa poda komisija občinskemu svetu hkrati s predlogom za podelitev ostalih priznanj. Listina o priznanju Občine Ravne na Koroškem se podeljuje priložnostno, brez javnega razpisa.
Določitev predlogov za podelitev priznanj
4. člen
Priznanja Občine Ravne na Koroškem, razen listine o priznanju, podeli občina na osnovi sklepa, ki ga sprejme občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja. Pri delu komisije sodelujejo štirje zunanji sodelavci. Dva zunanja sodelavca predlagajo Zveza kulturnih društev ali druge organizacije s področja kulture v Občini Ravne na Koroškem, dva zunanja sodelavca pa predlagajo Zveza športnih društev ali druge organizacije s področja športa v Občini Ravne na Koroškem. Zunanje sodelavce komisije potrdi občinski svet za obdobje svojega mandata in sodelujejo izključno pri delu komisije, ki zadeva oblikovanje predlogov za občinska priznanja z njihovega področja dela.
Listino o priznanju Občine Ravne na Koroškem podeli župan neposredno na osnovi predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja.
5. člen
Komisija obravnava predloge za podelitev priznanj, ki so prispeli v skladu z razpisnimi pogoji. Predloge, ki so prispeli izven razpisnega roka, komisija ne obravnava in predlagatelja z ustrezno razlago napoti na naslednji razpis.
6. člen
Če komisija ugotovi, da ima prispeli predlog formalne pomanjkljivosti, ki so bistvenega pomena za odločanje komisije, opozori predlagatelja, da jih odpravi v osemdnevnem roku. Komisija nato obravnava vse prispele predloge na osnovi razpisa in vse morebitne predloge, ki so prispeli med letom za podelitev naziva častni občan in za podelitev domicila oziroma domicilnega statusa v Občini Ravne na Koroškem. Po obravnavi vseh predlogov sprejme komisija sklep o predlogu občinskemu svetu za podelitev priznanj.
7. člen
O predlogih, ki v postopku obravnave niso bili sprejeti, komisija pisno obvesti predlagatelje teh predlogov. Člani komisije, zunanji sodelavci in strokovni delavci, ki so sodelovali pri obravnavi predlogov za podelitev občinskih priznanj, ne smejo dajati informacij o predlagateljih in o vloženih predlogih. Predlagatelji in njihovi predlogi se predstavijo na seji občinskega sveta ob odločanju o predlogu komisije za podelitev občinskih priznanj.
Kriteriji za podelitev priznanj
8. člen
Pri obravnavi posameznega predloga upošteva komisija določila iz Odloka o priznanjih Občine Ravne na Koroškem, z oceno, ali gre za delo oziroma za dejanja, ki imajo poseben pomen za občino in pomembno prispevajo k razvoju, večanju ugleda in uveljavljanju občine v širšem prostoru. Zlasti v primerih, ko je podanih več predlogov kot je število razpisanih priznanj, določi komisija njihovo pomembnost po naslednjih kriterijih:
1. Posamezniku se lahko podeli priznanje za življenjsko delo, če je bil vsaj dve desetletji pomembno vpet v dogajanja in dejavnosti v občini, ki so bistveno vplivala na njen razvoj, ali je v tem časovnem obdobju s svojimi vrhunskimi rezultati prispeval pomemben delež k ugledu občine. Pomemben delež k ugledu občine predstavljajo tudi državna in regijska priznanja ter priznanja mednarodnih institucij, ki jih je posameznik prejel za uspehe na svojem področju dela.
2. Posameznikom ter podjetjem, organizacijam, skupnostim, društvom in skupinam ljudi se lahko podeli priznanje za večletno dejavnost, če so s svojim delom in udejstvovanjem vsaj deset let pomembno vplivali na razvoj občine ali so v tem časovnem obdobju zaradi svojih vrhunskih rezultatov prispevali pomemben delež k njenemu ugledu. Pomemben delež k ugledu občine predstavljajo tudi državna in regijska priznanja ter priznanja mednarodnih institucij, ki jih posameznik ali organizacija prejme za uspehe na svojem področju dela.
3. Posameznikom ter podjetjem, organizacijam, skupnostim, društvom in skupinam ljudi se lahko podeli priznanje za pomembne dosežke v preteklem letu, če so s svojim delom ali z doseženim rezultatom pomembno prispevali k uveljavljanju in ugledu občine. Pomemben delež k ugledu občine predstavljajo tudi državna in regijska priznanja ter priznanja mednarodnih institucij, ki jih posameznik ali organizacija prejme za uspehe na svojem področju dela.
4. Prispevek k razvoju občine se točkuje po naslednjih merilih:
– nadpovprečen prispevek k razvoju        4 – 6 točk
– izjemen prispevek k razvoju          7 – 10 točk
5. Prispevek k ugledu občine se točkuje po naslednjih merilih:
– promocija občine v regiji in v državi     4 – 6 točk
– promocija občine v tujini           7 – 10 točk
Dosežki, ki promovirajo občino v državi, regiji ali v tujini, morajo biti pisno priznani s strani pristojnih organov regije, slovenske ali tuje države.
6. Posamezni uspehi, rezultati in dosežki med letom se točkujejo po naslednjih merilih:
– rezultat oziroma dosežek ima pomen
  za regijo in za državo            4 – 6 točk
– rezultat oziroma dosežek
  ima mednarodni pomen             7 – 10 točk
7. Objava članka o rezultatu oziroma dosežku se točkuje po naslednjih merilih:
– objava v nacionalnih sredstvih obveščanja   1 – 4 točke
– objava v strokovni literaturi         4 – 6 točk
9. člen
Za podelitev naziva častnega občana in domicila oziroma domicilnega statusa mora predlog zadostiti kriterijem iz 1. oziroma 2. točke 8. člena in pri točkovanju na osnovi meril iz 4. in 5. točke 8. člena tega pravilnika doseči najmanj 16 točk.
Za podelitev nagrade Občine Ravne na Koroškem mora predlog zadostiti kriterijem iz 1. točke 8. člena in pri točkova­nju na osnovi meril iz 4. in 5. točke 8. člena tega pravilnika doseči najmanj 14 točk.
Za podelitev velike plakete Občine Ravne na Koroškem mora predlog zadostiti kriterijem iz 2. točke 8. člena in pri točkovanju na osnovi meril iz 4. in 5. točke 8. člena tega pravilnika doseči najmanj 12 točk.
Za podelitev velike Prežihove in velike Klančnikove plakete mora predlog za posameznika zadostiti kriterijem iz 1. točke, za podjetja, organizacije, skupnosti, društva in skupine ljudi pa kriterijem iz 2. točke 8. člena ter pri točkovanju na osnovi meril iz 4. in 5. točke 8. člena tega pravilnika doseči najmanj 12 točk.
Za podelitev plakete Občine Ravne na Koroškem mora predlog zadostiti kriterijem iz 3. točke 8. člena in pri točkova­nju na osnovi meril iz 6. in 7. točke 8. člena tega pravilnika doseči najmanj 10 točk.
Podelitev priznanj
10. člen
Priznanja Občine Ravne na Koroškem podeljuje občinski svet praviloma na svečan način ob občinskem prazniku. Prežihova priznanja se lahko podelijo tudi na slovesnosti ob slovenskem kulturnem prazniku ali na občinski prireditvi v spomin Prežihovemu Vorancu, Klančnikova priznanja pa na slovesnostih ob pomembnih športnih dogodkih. Priznanja Občine Ravne na Koroškem vroča župan.
Listino o priznanju lahko podeli župan kadarkoli med letom. Če je priznanje predlagano za požrtvovalnost, hrabrost ali človekoljubje, ga župan podeli takoj, ko je to mogoče.
11. člen
Za isti dosežek lahko prejme posameznik ali organizacija priznanje le enkrat. Prav tako posamezniku ali organizaciji ni mogoče podeliti priznanja v dveh zaporednih letih, ne glede na vrsto priznanja. V primeru, da je priznanje podeljeno za isti dosežek več prejemnikom, prejme vsak od njih listino oziroma plaketo.
Posameznega priznanja občine v posameznem letu ni treba podeliti, če tako odloči občinski svet na osnovi argumentirane utemeljitve Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja.
Vodenje evidence
12. člen
O podeljenih priznanjih Občine Ravne na Koroškem vodi županstvo občine kronološko evidenco v posebnih vpisnikih, ki jih hrani tajništvo občine. Evidenca vsebuje podatke o predlogih ter podatke o podeljenih priznanjih za posamezno koledarsko leto.
V evidenco podeljenih priznanj Občine Ravne na Koroškem se vpišejo podatki:
– o predlagateljih,
– o dobitnikih priznanj (ime in priimek oziroma naziv organizacije, naslov) in
– o vrstah priznanj, ki so bila podeljena.
Končna določba
13. člen
Ta pravilnik je priloga k Odloku o priznanjih Občine Ravne na Koroškem in se uporablja od dneva sprejema na občinskem svetu. Pravilnik se objavi v Uradnem listu RS, z njegovo uveljavitvijo pa prenehata veljati III. in IV. poglavje Poslovnika o delu Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Občine Ravne na Koroškem.
Št. 032-03-1/98-11
Ravne na Koroškem, dne 24. novembra 2004.
Župan
Občine Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost