Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2004 z dne 6. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2004 z dne 6. 12. 2004

Kazalo

5563. Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica, stran 15742.

Na podlagi 2. in 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 40. in 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 64/01, 108/02, 34/03 in 79/03) in 16. člena Statuta Občine Borovnica je Občinski svet občine Borovnica na 17. redni seji dne 18. 11. 2004 sprejel
O D L O K
o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se Javnemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu »Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica«, vpisanemu v sodnem registru pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno številko 1/00979/00, priključi dejavnost sedanjega vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Borovnica (v nadaljevanju: zavod).
Ustanovitelj zavoda je Občina Borovnica.
Ustanoviteljske pravice in dolžnosti izvršuje občinski svet.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Ime zavoda je: Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica.
Skrajšano ime je: Osnovna šola Borovnica.
Sedež zavoda je: 1353 Borovnica
Naslov zavoda je: Paplerjeva ulica 15, 1353 Borovnica
Zavod ima enoto vrtca z imenom:
Enota Vrtec Borovnica, ki deluje na naslovu: Paplerjeva ulica 5, 1353 Borovnica
Svet zavoda lahko po predhodnem soglasju ustanovitelja odloči, da se dejavnost vrtca izvaja v okviru zavoda, in ni organizirano v enoti ter enoto vrtca ukine, če so za to podani predpisani pogoji.
3. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in pravnem prometu, ki jih določata zakon in ta odlok.
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren z vsem premoženjem, s katerim razpolaga in s sredstvi, ki so v pravnem prometu.
2. Pečat zavoda
4. člen
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je zapisano: Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica, Borovnica.
Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena.
Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike, premera 35 mm, ki ima v sredini grb Republike Slovenije, na zuna­njem obodu je zapisano: Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica, Borovnica, pod tem pa je napisano: Enota Vrtec Borovnica.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem pomenu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom, učencem, varovancem oziroma njihovim staršem.
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.
Pečat iz tretjega odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem pomenu za žigosanje aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja izključno v imenu enote vrtec.
Enota Vrtec Borovnica sme uporabljati pečat iz prejšnjega odstavka v skladu z namenom, določenim v prejšnjem odstavku, in v skladu s pooblastili, ki jih ima pedagoški vodja vrtca (oziroma pomočnik ravnatelja za področje dela vrtca).
5. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi ravnatelj.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
6. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik, ki ga določi ravnatelj. Pomočnik ravnatelja ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko za zastopanje in predstavljanje zavoda v posameznih primerih pooblasti druge osebe.
7. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so poobla­ščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
Finančne dokumente podpisuje eden izmed podpisnikov zavoda z deponiranimi podpisi pri Upravi za javna naročila, ki jih določi ravnatelj.
Finančni obračun se vodi v zavodu ločeno za osnovno šolo in enoto vrtca. S pravili zavoda se podrobneje uredijo vprašanja ločenega finančnega obračuna, zlasti način razdelitve skupnih stroškov poslovanja.
4. Območja zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih in vzgojno-varstvenih potreb
8. člen
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega naselja celotne Občine Borovnica ter naselja Pokojišče, Padež, Zavrh.
III. DEJAVNOST ZAVODA
9. člen
Dejavnost zavoda je:
– M/80.102 – osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M/80.101 – dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje,
– M/80.422 – drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.,
– H/55.510 – dejavnost menz,
– O/92.511 – dejavnost knjižnic,
– O/92.610 – obratovanje športnih objektov,
– K/74.120 – računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
– K/70.200 – dajanje lastnih nepremičnin v najem.
Zavod opravlja tudi organizacijo kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev, ter izobraževanje odraslih.
Zavod izvaja javnoveljavni program osnovnošolskega izobraževanja za šolske in program za predšolske otroke, ki ga sprejme Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje.
Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
10. člen
Zavod izvaja program osnovnošolskega izobraževanja od prvega do devetega razreda obvezne osnovne šole.
Zavod izvaja dejavnost vrtcev za predšolske otroke v starosti od 11. meseca do vstopa v osnovno šolo.
Zavod izdaja spričevala o uspehu, ki štejejo kot javne listine.
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spreminjati pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki se smejo opravljati v okviru registriranih dejavnosti in jih zavod opravlja v manjšem obsegu ter z njimi dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno-varstvenega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registrirnih dejavnosti.
11. člen
Vrtec lahko glede na trajanje izvaja naslednje programe:
– dnevne programe, ki trajajo od šest do devet ur in se lahko izvajajo dopoldne, popoldne, celodnevno ali izmenično,
– poldnevne programe, ki trajajo od štiri do šest ur in se lahko izvajajo dopoldne, popoldne ali izmenično.
Dnevni in poldnevni programi so namenjeni otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo in obsegajo vzgojo, varstvo in prehrano otrok.
12. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA
13. člen
Organi zavoda:
1. svet zavoda,
2. ravnatelj,
3. strokovni organi,
4. svet staršev šole,
5. svet staršev vrtca.
Zavod ima lahko tudi druge delovne organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenova­nje določi s pravili.
1. Svet zavoda
14. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje enajst članov in ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov.
15. člen
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov oziroma občanov.
Predstavnike delavcev se voli izmed delavcev šole in vrtca, in sicer tri predstavnike šole ter dva predstavnika vrtca. Predstavnike delavcev izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok.
Predstavnike staršev volijo starši na svetih staršev, in sicer svet staršev šole dva predstavnika in svet staršev vrtca enega predstavnika.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok (učencev oziroma varovancev) v zavodu.
16. člen
Pristojnosti sveta zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja zavoda (v soglasju z ministrom, pristojnim za šolstvo in po predhodnem mnenju ustanovitelja in učiteljskega ter vzgojiteljskega zbora),
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema finančni načrt in letno bilanco,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski ali učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev ali skupnost učencev,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda za katere ni pooblaščen ravnatelj zavoda,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– razpisuje delovno mesto ravnatelja zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev, če gre za potrebo po odpovedi večjemu številu delavcev iz poslovnega razloga v skladu z zakonom o delovnih razmerjih,
– imenuje predstavnike zavoda v druge asociacije,
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju zavoda v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
– opravlja druge naloge, za katere je pooblaščen s predpisi ali splošnimi akti zavoda.
Volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
17. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo izmed delavcev osnovne šole in delavcev enote vrtca.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana in njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu zavoda in mora imeti aktivno volilno pravico. Sklep o razpisu volitev se javno objavi v zavodu na oglasni deski šole in vrtca.
Volilni komisijo se imenuje za dobo štirih let.
18. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta imajo delavci z aktivno volilno pravico:
– če je v zavodu zaposlenih dvajset do petdeset delavcev – najmanj trije delavci,
– če je v zavodu zaposlenih več kot petdeset delavcev najmanj 10% delavcev,
– reprezentativni sindikat v zavodu.
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda se predložijo volilni komisiji najkasneje 21 dni po dnevu razpisa volitev. Predlogi morajo biti pisni, podpisani morajo biti vsi predlagatelji, priložena morajo biti pisna soglasja h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov. Kandidati morajo imeti pasivno volilno pravico.
19. člen
Glasovanje na voliščih vodi volilna komisija.
Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Glasovnica se oblikuje tako, da se na njej ločeno navedejo imena kandidatov za predstavnike delavcev osnovne šole in kandidate za predstavnika delavcev vrtca, in sicer po abecednem vrstnem redu priimkov. Pod navedbo kandidatov se ločeno navede koliko kandidatov se voli za predstavnike delavcev osnovne šole in koliko za predstavnike delavcev vrtca. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred osebnimi imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati. Vsi delavci zavoda volijo vse predstavnike delavcev.
Neveljavna je glasovnica, ki je neizpolnjena, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volilca in če je volilec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
20. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, postane član sveta tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik. Volilna komisija sestavi poročilo o rezultatih volitev in ga objavi na oglasni deski osnovne šole in vrtca v roku 5 dni od dneva izvedbe volitev.
b) Razrešitev predstavnikov delavcev v svetu zavoda
21. člen
Postopek za razrešitev predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev osnovne šole če gre za predstavnika delavcev osnovne šole oziroma najmanj 10% delavcev vrtca, če gre za predstavnika delavcev vrtca, in sicer delavcev z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
Zahteva za razrešitev mora vsebovati navedbo razlogov za razrešitev. Priloženi ji morajo biti podpisi delavcev, ki predlagajo razrešitev.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki najprej preveri formalno pravilnosti zahteve, ne da bi presojala razloge za razrešitev. Če volilna komisija zaradi formalnih pomanjkljivosti ne zavrne zahteve za razrešitev, v roku 30 dni razpiše glasovanje o razrešitvi predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je razrešen, če je za razrešitev glasovala več kot polovica delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o razrešitvi.
Za izvedbo glasovanja o razrešitvi predstavnika delavcev zavoda se smiselno uporabljajo določbe odloka in zakona za volitve predstavnikov delavcev.
22. člen
Dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov, se za volitve in razrešitev predstavnikov delavcev v svet zavoda v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, uporabljajo določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju podjetij.
2. Ravnatelj
23. člen
Ravnatelj opravlja funkcijo pedagoškega vodje in poslovodnega organa zavoda.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela. Je poslovodni organ zavoda in pedagoški vodja osnovne šole.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport. Mandat ravnatelja traja pet let.
Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega zbora, vzgojiteljskega zbora in mnenje ustanovitelja. Učiteljski in vzgojiteljski zbor o mnenju glasujeta tajno.
24. člen
Pristojnosti ravnatelja
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj. Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
– je odgovoren za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev,
– vodi delo vzgojiteljskega in učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike, prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev oziroma učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,
– odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu vrtca oziroma šole in o spremembah pravic in obveznosti učencev,
– spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
– zastopa in predstavlja vrtec oziroma šolo in je odgovoren za zakonitost dela,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
Pomočnik ravnatelja
25. člen
Zavod ima pomočnika ravnatelja v osnovni šoli in pomočnika ravnatelja v enoti vrtec.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj.
Pomočnik ravnatelja se imenuje na podlagi javnega razpisa, razen če ravnatelj imenuje pomočnika izmed strokovnih delavcev v zavodu.
Ravnatelj mora pomočnika ravnatelja, ki ga razreši, seznaniti z razlogi za razrešite. Pred razrešitvijo mora ravnatelj z razlogi za razrešitev seznaniti učiteljski oziroma vzgojiteljski zbor.
a) Pomočnik ravnatelja za pomoč pri vodenju vrtca
26. člen
Pomočnik ravnatelja v enoti vrtca opravlja naslednje naloge:
– pedagoške naloge,
– organizira in vodi delo enote vrtca,
– predlaga ravnatelju program razvoja enote vrtca,
– predlaga nadstandardne programe,
– skrbi za sodelovanje vrtca z okoljem,
– obvešča starše o delu enote vrtca,
– druge naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
Za dosego polne delovne obveznosti opravi pomočnik ravnatelja v vrtcu z 8 oddelki 15 ur dela z otroki oziroma 20 ur svetovalnega dela na teden oziroma obveznost v skladu z normativi.
Za vsak oddelek več se mu obveznost zmanjša za 1,5 ure dela z otroki oziroma za 2 uri svetovalnega dela na teden.
Za vsak oddelek manj se mu obveznost poveča za 1,8 ure dela z otroki oziroma za 2,5 uri svetovalnega dela na teden.
Če se število oddelkov zmanjša na 5 oddelkov, enota vrtca nima pomočnika ravnatelja. Vodja enote je lahko vzgojitelj ali svetovalni delavec ali pomočnik ravnatelja osnovna šola.
Delovne obveznosti pomočnika ravnatelja v vrtcu so opredeljene v pogodbi o zaposlitvi. Delo z otroki v oddelku oziroma svetovalno delo lahko nadomesti tudi ustrezni obseg dela v okviru šolskega programa, kar se opredeli v pogodbi o zaposlitvi.
b) Pomočnik ravnatelja za pomoč pri vodenju osnovne šole
27. člen
V skladu z normativi lahko ravnatelj imenuje tudi pomočnika ravnatelja v osnovni šoli.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga z vsemi pooblastili nadomešča med njegovo odsotnostjo.
3. Strokovni organi
28. člen
Strokovni organi v zavodu so:
a) V šoli: učiteljski in oddelčno učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi učiteljev;
b) V vrtcu: vzgojiteljski zbor, strokovni aktivi vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev.
Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci osnovne šole, vzgojiteljski zbor pa strokovni delavci vrtca.
Strokovne aktive osnovne šole sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij.
Strokovni aktiv v enoti vrtca sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev.
29. člen
Učiteljski oziroma vzgojiteljski zbor ima naslednja pooblastila:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih v zvezi z delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in varstva in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,
– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
30. člen
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni sodelavci, ki opravljajo vzgojno izobraževalno delo v posameznem oddelku. Obravnava problematiko v oddelku, oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistimi, ki težje napredujejo, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
31. člen
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira učne in vzgojne rezultate oddelka, skrbi za reševa­nje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
32. člen
Strokovni aktivi osnovne šole obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnega območja, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
Strokovni aktivi v vrtcu obravnavajo vzgojno delo, dajejo vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela, obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene v letnem načrtu.
4. Svet staršev
33. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev šole in svet staršev vrtca. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic staršev za šolo opravi ravnatelj, za vrtec pa pomočnik ravnatelja, pristojen za vodenje vrtca.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o letnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja o vzgojno-izobraževalni oziroma vzgojno varstveni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike v svet zavoda in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
5. Svetovalna služba
34. člen
Zavod v skladu z normativi in standardi organizira svetovalno službo, ki svetuje učencem, otrokom in staršem ter sodeluje z učitelji, vzgojitelji in vodstvom zavoda pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela in poklicno svetuje.
Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna služba povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje.
6. Knjižnica
35. člen
Zavod ima knjižnico.
Knjižnica zbira knjižno gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu oziroma predšolske vzgoje v vrtcu.
Zavod ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje določi minister.
Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo plačati prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, zagotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih določi minister.
V. ZAPOSLENI V ZAVODU
36. člen
Vzgojno-izobraževalno, vzgojno-varstveno in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo učitelji, vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).
Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno in vzgojno-varstveno delo v skladu z zakonom in javnoveljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem strokovno avtonomni.
Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.
Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri strokovnem izpitu. Pri učiteljih in vzgojiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob prvi namestitvi.
Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce, v primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi minister potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga spremljajoča dela opravljajo delavci, določeni s splošnim aktom o sistemizaciji delovnih mest zavoda.
Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo, določeno s splošnim aktom o sistemizaciji delovnih mest zavoda.
37. člen
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v zavodu se objavijo na podlagi splošnega akta zavoda o sistemizaciji delovnih mest.
Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj v soglasju s šolsko upravo na območju katere ima zavod svoj sedež, za vrtec in nadstandardne programe v šoli pa v soglasju z ustanoviteljem.
Število in vrsto sistemiziranih delovnih mest za posamezno šolsko leto pred vsakim začetkom šolskega leta potrdi pristojno ministrstvo za šolstvo oziroma za vrtec in nadstandardne programe v osnovni šoli župan.
Zavod si mora pred objavo prostega delovnega mesta za osnovno šolo pridobiti soglasje ministra, za vrtec pa soglasje ustanovitelja.
Zavod mora o vsakem prostem delovnem mestu za strokovnega delavca v vrtcu pred objavo prostega delovnega mesta obvestiti ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
38. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka ter sredstva in premoženje vrtca s katerimi je do sprejema tega odloka razpolagal Vzgojno-varstveni zavod Borovnica, ki je opredeljeno v bilanci vrtca za leto 2004.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnino ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
39. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna in iz proračuna občine – ustanoviteljice, lahko pa tudi iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju dejavnosti zavoda pri opravljanju javne službe, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krije ustanovitelj oziroma država.
40. člen
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri, določenimi z zakonom.
Zavod lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega razreda, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zvišanje standarda pouka in podobno.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevka staršev, donacij in iz drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda. Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda.
Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejeme pravila.
VII. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
41. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.
VIII. NADZOR
42. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
43. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije, za kontrolo nad namensko porabo sredstev ustanovitelja pa je pristojen občinski nadzorni odbor.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj.
IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
44. člen
Zavod lahko svojo notranjo organizacijo in delo ter druga vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanja zavoda uredi s pravili zavoda.
Zavod lahko druge zadeve, za katere tako določajo predpisi, uredi tudi s splošnimi akti zavoda.
Pravila in druge splošne akte zavoda sprejme svet zavoda, če za njihov sprejem ni pristojen ravnatelj zavoda.
Pravila in splošni akti zavoda ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
45. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica (Uradni list RS, št. 71/96) in Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda »Vzgojno varstveni zavod Borovnica« (Uradni list RS, št. 71/96) in Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda »Vzgojno varstveni zavod Borovnica« (Uradni list RS, št. 59/01).
Z dnem uveljavitve tega odloka se »Vrtec Borovnica«, vpisan v sodnem registru pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno številko 1/29027/00 spoji z zavodom »Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica«, vpisanem v sodnem registru pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno številko 1/00979/00.
Zavod »Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica« je pravni naslednik zavoda »Vrtec Borovnica«.
46. člen
Ravnatelj, ki je bil imenovan za zavod »Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica« izvaja svoje naloge do poteka mandata.
Ravnateljici Vrtca Borovnica, z dnem 31. 12. 2004 preneha mandat.
Volitve v svet zavoda v skladu s tem odlokom se morajo izvesti najkasneje v roku dveh mesecev od uveljavitve tega odloka.
Predstavniki Občine Borovnica v svetu zavoda OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica nadaljujejo svoje delo v svetu zavoda OŠ in Vrtca dr. Ivana Korošca Borovnica, do izteka mandata.
47. člen
Ravnatelj zavoda poda najkasneje v roku 1 meseca od uveljavitve tega odloka:
– predlog za vpis dopolnitve dejavnosti zavoda v sodnem registru,
– predlog za izbris javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Vrtec Borovnica« iz sodnega registra,
– predlog vpisa zavoda »Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica« v register zavodov za predšolsko vzgojo, ki ga za vrtce vodi ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog iz prejšnjega odstavka in drugih nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi organizacijo dela v skladu s tem odlokom.
48. člen
Z uveljavitvijo tega odloka zavod prevzame vse delavce »Vrtca Borovnica«.
Ravnatelj je v skladu z zakonskimi roki dolžan izvesti vse postopke in aktivnosti za ureditev prevzema delavcev in njihove zaposlitve v zavodu »Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica«.
Ravnatelj v skladu s predpisi za področje delovnih razmerij in ob upoštevanju standardov in normativov zagotovi prevzetim delavcem iz »Vrtca Borovnica« vse pravice v skladu s pogodbami o zaposlitvi, ki so jih sklenili v Vrtcu Borovnica oziroma v skladu z zakonom.
Za »Vrtec Borovnica« se najkasneje v roku 60 dni od uveljavitve tega odloka pripravi bilanca premoženja, s katerim je upravljal zavod do dneva uveljavitve tega odloka. Bilanca izkazuje sredstva, ki jih v upravljanje prevzame zavod »Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica«.
Letno poročilo za Vrtec Borovnica in letno poročilo za Osnovno šolo dr. Ivana Korošca Borovnica za leto 2004 potrdi Svet zavoda Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica.
49. člen
Ta odlok začne veljati s 1. 1. 2005 in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 066/3-17/3-283/04
Borovnica, dne 18. novembra 2004.
Župan
Občine Borovnica
Alojz Močnik l. r.

AAA Zlata odličnost