Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2004 z dne 6. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2004 z dne 6. 12. 2004

Kazalo

5553. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Poljanska dolina (2003-2012), stran 15721.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Poljanska dolina (2003–2012)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Poljanska dolina (2003–2012), št. 06-12/03 z dne 28. junija 2004, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2003 do 31. decembra 2012 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Poljanska dolina, ki meri 4.417,40 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Kočevje, v občinah Kočevje in Črnomelj, oziroma v katastr­skih občinah Knežja Lipa, Čeplje, Predgrad, Dol, Spodnji Log in Dolenja Podgora.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Poljanska dolina je z dnem 1. januarjem 2003 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 3.452,7 ha, od katere je:
– 3.094,24 ha večnamenskih gozdov, 2,43 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni, in 356,03 varovalnih gozdov;
– 1.247,27 ha državnih gozdov, 64,38 ha občinskih gozdov, 2.120,41 ha zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb in 20,64 ha zasebnih gozdov v lasti pravnih oseb;
B) lesna zaloga: 227,6 m3/ha, od tega 49,5 m3/ha iglavcev in 178,1 m3/ha listavcev;
C) tekoči letni prirastek: 6,02 m3/ha, od tega 1,34 m3/ha iglavcev in 4,68 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Poljanska dolina (2003–2012) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Kočevje, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Poljanska dolina določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 2.168,71 ha,
– ekološke funkcije na površini 828,6 ha ter
– socialne funkcije na površini 2,17 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Poljanska dolina (2003–2012) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Poljanska dolina za obdobje od 1. januarja 2003 do 31. decembra 2012 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 121.000 m3, od tega 30.780 m3 iglavcev in 90.220 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 862,44 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 97,49 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita z ograjo v dolžini 29.400 m ter s premazom na površini 128,55 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred boleznimi in žuželkami, v obsegu 700 delovnih dni,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje travinj na površini 113,2 ha, vzdrževanje vodnih površin v obsegu 98 delovnih dni ter druga podobna dela v obsegu 491,5 delovnih dni,
– gradnja gozdnih cest v dolžini 2,3 km,
– gradnja gozdnih vlak v dolžini 12,91 km.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Poljanska dolina (2003–2012) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Poljanska dolina v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2012 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Poljanska dolina (2003–2012).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Poljanska dolina (2003–2012) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Kočevje, Rožna ulica 39, Kočevje, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Rog, Rožna ulica 39, Kočevje, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Poljanska dolina (2003–2012).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-06-9/2001/8
Ljubljana, dne 29. novembra 2004.
EVA 2003-2311-0130
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
dr. Milan Pogačnik

AAA Zlata odličnost