Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2004 z dne 6. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2004 z dne 6. 12. 2004

Kazalo

5555. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sklepanju zakonske zveze, stran 15723.

Na podlagi drugega odstavka 28.a člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister, pristojen za družino, v soglasju z ministrom, pristojnim za upravo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sklepanju zakonske zveze
1. člen
V Pravilniku o sklepanju zakonske zveze (Uradni list RS, št. 71/03) se za prvim odstavkom 6. člena dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Prostori za sklepanje zakonskih zvez se določijo s sklepom načelnika upravne enote v soglasju z ministrom, pristojnim za upravo.
Namembnost uradnih prostorov, določenih za sklepanje zakonskih zvez, ki jih upravne enote ne bodo več uporabljale v ta namen, se ukine s sklepom načelnika upravne enote v soglasju z ministrom, pristojnim za upravo.«.
2. člen
V drugem odstavku 14. člena se črta beseda »izdanih«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Za urejenost na dan sklepanja zakonskih zvez pripada matičarju povračilo stroškov v pavšalnem znesku 500 točk. Sredstva zagotavlja upravna enota.«.
3. člen
Prvi odstavek 16. člena se spremeni, tako, da se glasi:
»Sklenitev zakonske zveze izven uradnih prostorov in izven časa, kot je določeno v 10. členu tega pravilnika, se izjemoma dovoli tudi iz drugih razlogov glede na možnosti posamezne upravne enote.«.
V prvem stavku drugega odstavka se besedilo »izven uradnih prostorov« nadomesti z besedilom »po prejšnjem odstavku,«.
V četrtem odstavku se besedilo »izven uradnih prostorov« nadomesti z besedilom »po prvem odstavku tega člena«.
4. člen
Prvi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izplačilo pooblaščeni osebi se opravi na podlagi podjemne pogodbe. Pooblaščena oseba je za sklenitev zakonske zveze upravičena do povračila stroškov v pavšalnem znesku 645 točk, za vsako naslednjo opravljeno sklenitev zakonske zveze na isti dan in na isti lokaciji pa v višini 130 točk.«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2005.
Št. 142-058/03
Ljubljana, dne 22. novembra 2004.
EVA 2003-2611-0063
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
 
Soglašam!
dr. Rado Bohinc l. r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost