Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2004 z dne 6. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2004 z dne 6. 12. 2004

Kazalo

5570. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Dornava za leto 2004, stran 15751.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Dornava (Uradni list RS, št. 47/99), spremembe in dopolnitve statuta (Uradni Vestnik Občine Dornava št. 2/00 in 1/03) je Občinski svet občine Dornava na 19. seji dne 24. 11. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine Dornava za leto 2004
1. člen
V odloku o proračunu Občine Dornava za leto 2004 (Uradni list RS, št. 8/04) se spremeni 2. člen odloka tako, da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov         v tisoč tolarjev
Skupina /Podskupina kontov            Proračun leta 2004
l.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)            273.942
   Tekoči prihodki (70+71)                124.862
70  Davčni prihodki                    111.142
   700 Davki na dohodek in dobiček             85.927
   703 Davki na premoženje                 12.032
   704 Domači davki na blago in storitve          13.183
   706 Drugi davki                       –
71  Nedavčni prihodki                    13.720
   710 Udeležba na dobičku
     in dohodki od premoženja               7.151
   711 Takse in pristojbine                 1.114
   712 Denarne kazni                      65
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev          –
   714 Drugi nedavčni prihodki               5.390
72  Kapitalski prihodki                    436
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
   721 Prihodki od prodaje zalog
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
     in nematerial. premoženja               436
73  Prejete donacije
   730 Prejete donacije iz domačih virov
   731 Prejete donacije iz tujine
74  Transferni prihodki                  148.644
   740 Transferni prihodki iz drugih
   Javnofinančnih institucij               148.644
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)              353.653
40  Tekoči odhodki                     82.984
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim          16.138
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost      3.827
   402 Izdatki za blago in storitve            63.019
   403 Plačila domačih obresti                 –
   404 Rezerve                         –
41  Tekoči transferi                    91.607
   410 Subvencije                      3.300
   411 Transferi posameznikom
     in gospodinjstvom                  39.054
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
     in ustanovam                    13.561
   413 Drugi tekoči domači transferi            35.692
   414 Tekoči transferi v tujino
42  Investicijski odhodki                 159.780
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev         159.780
43  Investicijski transferi                 19.282
   430 Investicijski transferi               19.282
III. Proračunski presežek (I.-lI.)
   (proračunski primanjkljaj)               –79.711
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
Skupina/Podkupina kontov             Proračun leta 2004
IV.  Prejeta vračila danih posojil
   in prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)
75  Prejeta vračila danih posojil
   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih
   deležev (440+441+442)
44  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe
   kapitalskih deležev (IV.-V.)
 
C)  Račun financiranja
Skupina/Podkupina kontov             Proračun leta 2004
VII. Zadolževanje (500)
50  Zadolževanje
   500 Domače zadolževanje
VIII. Odplačila dolga (550)
55  Odplačila dolga
   550 Odplačila domačega dolga
IX.  Sprememba stanja sredstev na računu
   (I.+IV+VII.-II.-V.-VIII.)               –79.711
X.  Neto zadolževanje (VII.-VIII.)
XI.  Neto financiranje (VI.+X.-IX.)             79.711
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-01-504/04
Dornava, dne 25. novembra 2004.
Župan
Občine Dornava
Franc Šegula, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost