Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2004 z dne 6. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2004 z dne 6. 12. 2004

Kazalo

5573. Sklep o merilih za določanje plač direktorjev javnih podjetij, stran 15781.

Na podlagi desetega odstavka 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 obv. razl., 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00 in 51/02) in 10. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) je Občinski svet občine Jesenice na 21. seji, dne 25. 11. 2004, sprejel
S K L E P
o merilih za določanje plač direktorjev javnih podjetij
I
S tem sklepom se določajo merila za določanje plač direktorjev javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Jesenice (v nadaljevanju: občina), če z zakonom ni določeno drugače.
II
Plača obsega osnovno plačo in dodatek za delovno dobo.
Višino osnovne plače direktorja na podlagi meril, določenih v tem sklepu, določi nadzorni svet javnega podjetja. Pogodbo o zaposlitvi direktorja sklene v imenu delodajalca predsednik nadzornega sveta javnega podjetja, ki mora pred podpisom pogodbe o zaposlitvi pridobiti mnenje župana o njeni ustreznosti. Predlogu za podajo mnenja mora priložiti podatke, ki so osnova za določitev osnovne plače direktorja.
Na podlagi meril določene osnovne plače direktorjev lahko dosegajo najmanj 50 % in največ 90 % plače župana, brez dodatka za delovno dobo.
Dodatek za delovno dobo se določi v višini, določeni s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti.
III
Pri določanju osnovne plače direktorjev javnih podjetij se upoštevajo naslednja merila, ki so vrednotena v odstotku plače župana:
1. velikost javnega podjetja, z največ 70 %, in sicer ob upoštevanju naslednjih meril
– povprečno število zaposlenih v javnem podjetju v zadnjem poslovnem letu, z največ 20 %
– čisti prihodki od prodaje v zadnjem poslovnem letu, z največ 20 %
– vrednost aktive javnega podjetja ob koncu poslovnega leta, z največ 30 %
2. pomen javnega podjetja, z največ 20 %.
V okviru kriterija pomen javnega podjetja se upošteva zlasti vrsta in narava nalog, ki jih opravlja javno podjetje, specifičnost dela v javnem podjetju ter posebna znanja, ki se zahtevajo za opravljanje funkcije direktorja.
IV
Merila iz prejšnje točke se vrednotijo v odstotku plače župana, in sicer:
1. povprečno število zaposlenih v javnem podjetju v zadnjem poslovnem letu:
– do 50 zaposlenih – 10 %
– 51 do vključno 100 zaposlenih – 15 %
– 101 in več zaposlenih – 20 %
2. čisti prihodki od prodaje v zadnjem poslovnem letu
– do vključno 500,000.000 SIT – 10 %
– nad 500,000.000 SIT do vključno 1.500,000.000 SIT 15 %
– nad 1.500,000.000 SIT – 20%
3. vrednost aktive javnega podjetja ob koncu poslovnega leta
– do vključno 1.000,000.000 SIT – 10%
– nad 1.000,000.000 SIT do vključno 2.000,000.000 SIT – 15%
– nad 2.000,000.000 SIT do vključno 3.000,000.000 – 20%
– nad 3.000,000.000 SIT do vključno 4.000,000.000 – 25%
– nad 4.000,000.000 SIT – 30%
4. pomen javnega podjetja
4.1. vrsta in narava nalog, ki jih podjetje opravlja
– podjetje opravlja do pet dejavnosti, ki so opredeljene kot javne službe v četrtem členu Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 33/95) – 5%
– podjetje opravlja pet ali več dejavnosti, ki so opredeljene kot javne službe v četrtem členu Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 33/95) – 10%
4.2. znanja, ki se zahtevajo za opravljanje funkcije direktorja
– višja izobrazba in dodatna usposobljenost za opravljanje poslovodne funkcije – 5%
– visoka izobrazba in dodatna usposobljenost za opravljanje poslovodne funkcije – 10%.
V
Delodajalec lahko izplača direktorju nagrado za uspešnost poslovanja, ki se lahko izplača enkrat letno po sprejemu letnega poročila, in sicer največ v višini ene povprečne plače direktorja v preteklem letu, po predhodnem soglasju župana.
Direktorju se lahko izplača nagrada za uspešnost poslovanja, če so v letu, za katerega se izplačuje nagrada, izpolnjeni naslednji pogoji:
1. letni program dela oziroma letni gospodarski načrt javnega podjetja je izpolnjen v celoti,
2. poslovanje javnega podjetja je bilo pozitivno; v primeru da je javno podjetje poslovalo z izgubo, je izplačilo delne nagrade za uspešnost možno le v primeru, da je izguba nastala iz objektivnih razlogov,
3. javno podjetje je povečalo delež dohodka, ki je bil pridobljen na trgu.
Obrazložen predlog za izdajo soglasja iz prvega odstavka te točke za delodajalca poda nadzorni svet javnega podjetja, ki mora predhodno preveriti ali so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka. Pri določanju višine nagrade za uspešnost poslovanja nadzorni svet upošteva izpolnjevanje programa dejavnosti glede na obseg in pričakovano kvaliteto, gospodarnost poslovanja, stroške poslovanja kot posledico izboljšanja organizacije dela, izvedene naložbe v razvoj dejavnosti in delovno obremenitev direktorja.
VI
V primeru, da javno podjetje posluje z izgubo, se plača direktorja, določena v skladu s prejšnjimi točkami, zniža največ do 15 %. Sklep o znižanju osnovne plače sprejme nadzorni svet javnega podjetja po sprejemu letnega poročila in pri tem upošteva vzrok in višino izkazane izgube javnega podjetja. Tako znižana plača se izplačuje do sprejema naslednjega letnega poročila oziroma do sprejema sanacijskega programa.
Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja, če je izguba nastala iz objektivnih razlogov ali če gre za prestrukturiranje ali sanacijo javnega podjetja.
VII
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 141-1/2004
Jesenice, dne 25. novembra 2004.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost