Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2004 z dne 6. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2004 z dne 6. 12. 2004

Kazalo

5566. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2004 in 2005, stran 15748.

Na podlagi določil Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98 in 59/99) in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00) ter 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99, 115/00) je Občinski svet občine Brezovica na 17. redni seji dne 24. 11. 2004 na predlog župana sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2004 in 2005
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2004 (Uradni list RS, št 26/04) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
Občinski proračun se določa v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------------------------
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupina / podskupina kontov         Rebalans I. 2004  Rebalans I. 2005
                         v 1000 SIT     v 1000 SIT
-------------------------------------------------------------------------------
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)       1,108.996     1,018.864
   Tekoči prihodki (70+71)            991.593      944.909
70  Davčni prihodki                859.366      827.330
   700 Davki na dohodek in dobiček        727.712      714.659
   703 Davki na premoženje            93.563       70.525
   704 Domači davki na blago in storitve     38.091       42.146
   707 Drugi davki                   –         –
71  Nedavčni prihodki               132.227      117.579
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od
      premoženja                 20.352       21.220
   711 Takse in pristojbine            3.863       4.020
   712 Denarne kazni                 535        557
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev    9.050       9.412
   714 Drugi nedavčni prihodki          98.427       82.370
72  Kapitalski prihodki               41.584         –
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev   20.484         –
   721 Prihodki od prodaje zalog            –         –
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   nematerialnega premoženja            21.100         –
73     Prejete donacije               240         –
   730 Prejete donacije iz domačih virov       240         –
   731 Prejete donacije iz tujine           –         –
74  Transferni prihodki               75.579       73.955
   740 Transferni prihodki iz drugih
      javnofinančnih institucij         75.579       73.955
 
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)         1,206.137     1,018.864
40  Tekoči odhodki                 260.936      270.056
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     40.799       45.587
   401 Prispevki delodajalcev za
      socialno varnost              7.260       7.528
   402 Izdatki za blago in storitve       211.377      214.341
   403 Plačila domačih obresti             –         –
   409 Rezerve                   1.500       2.600
41  Tekoči transferi                448.726      462.443
   410 Subvencije                 19.990       20.789
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom  57.726       56.811
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in
      ustanovam                 35.265       32.376
   413 Drugi tekoči domači transferi       335.745      352.467
   414 Tekoči transfer v tujino            –         –
42  Investicijski odhodki             412.891      238.867
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    412.891      238.867
43  Investicijski transferi             83.584       47.498
   430 Investicijski transferi          83.584       47.498
 
III. Proračunski presežek / primanjkljaj (I-II)   -97.141         –
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
Skupina / podskupina kontov          Proračun 2004   Proračun 2005
IV.  Prejeta vračila danih posojil in
   prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)      –         –
75  Prejeta vračila danih posojil            –         –
   750 Prejeta vračila danih posojil          –         –
   751 Prodaja kapitalskih deležev           –         –
   752 Kupnine iz naslova privatizacije        –         –
V.  Dana posojila in povečanje
   kapitalskih deležev (440+441+442)          –         –
44  Dana posojila in povečanje
   kapitalskih deležev                 –         –
   440 Dana posojila                  –         –
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb     –         –
   442 Poraba sredstev kupnin iz
   naslova privatizacije                –         –
VI.  Prejeta minus dana posojila in
   spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)        –         –
 
-------------------------------------------------------------------------------
C)  Račun financiranja
Skupina / podskupina kontov          Proračun 2004   Proračun 2005
-------------------------------------------------------------------------------
VII. Zadolževanje (500)                  –         –
50  Zadolževanje                     –         –
   500 Domače zadolževanje               –         –
VIII. Odplačila dolga (550)                –         –
55  Odplačila dolga                   –         –
   550 Odplačila domačega dolga            –         –
IX.  Sprememba stanja sredstev na
   računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       -97.141         –
X.  Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)       97.141         –
XI.  Neto financiranje (VI.+X.)           97.141         –
-------------------------------------------------------------------------------
Pregled prihodkov in odhodkov občinskega proračuna in njihova prerazporeditev je zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in računu finančnih terjatev in naložb.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 37/2004
Brezovica, dne 25. novembra 2004.
Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l. r.

AAA Zlata odličnost