Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2004 z dne 6. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2004 z dne 6. 12. 2004

Kazalo

5552. Pravilnik o veterinarskih pogojih za trgovanje s semenom domačega goveda na teritoriju Evropske unije in uvoz iz tretjih držav, stran 15710.

Na podlagi tretjega odstavka 37. člena, tretjega odstavka 38. člena in drugega odstavka 39. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG in 62/04 – odl. US) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o veterinarskih pogojih za trgovanje s semenom domačega goveda na teritoriju Evropske unije
in uvoz iz tretjih držav
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa pogoje za trgovanje z globoko zamrznjenim semenom domačega goveda na teritoriju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) in uvoz iz tretjih držav ter veterinarski inšpekcijski nadzor v skladu z Direktivo Sveta št. 88/407/EGS, z dne 14. junija 1988, o zahtevah za zdravstveno varstvo živali, ki veljajo za trgovino med državami članicami Evropske skupnosti in za uvoz globoko zamrznjenega semena domačih živali iz vrst govedi (UL L 194, z dne 22. julija 1988, str. 10-23) z vsemi spremembami.
(2) Ta pravilnik ne vpliva na zootehniške predpise glede organiziranja umetnega osemenjevanja in distribucije semena v Republiki Sloveniji.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. veterinarski pregled je katerikoli pregled oziroma administrativna formalnost po tem pravilniku, ki je namenjen zaščiti zdravja živali oziroma ljudi;
2. veterinar osemenjevalnega središča je veterinar veterinarske ambulante osemenjevalnega središča, ki je odgovoren za delo ter stalno kontrolo v skladu s tem pravilnikom;
3. osemenjevalno središče je uradno odobren in nadzorovan obrat, v katerem se zbira in pridobiva seme za umetno osemenjevanje domačega goveda;
4. center za skladiščenje in distribucijo semena (v nadaljnjem besedilu: center) je uradno odobren in nadzorovan obrat, v katerem se skladišči seme za uporabo pri umetnem osemenjevanju domačega goveda;
5. uradna odobritev je postopek, v katerem Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS) ugotovi izpolnjevanje pogojev iz tega pravilnika;
6. številka odobritve je številka osemenjevalnega središča oziroma centra, ki mu jo dodeli VURS v postopku uradne odobritve;
7. pooblaščeni laboratorij je laboratorij, za katerega VURS ugotovi, da izpolnjuje pogoje za opravljanje preiskav iz tega pravilnika v skladu s pravilnikom, ki ureja pogoje, ki jih morajo izpolnjevati Nacionalni veterinarski inštitut in pooblaščeni laboratoriji;
8. seme je pripravljen oziroma razredčen ejakulat domačega goveda (v nadaljnjem besedilu: plemenjak) v sveži ali konzervirani obliki;
9. pridobivanje semena pomeni količino semena, ki se kadar koli odvzame plemenjaku;
10. serija semena so osemenjevalne doze, pripravljene iz ejakulata istega plemenjaka, pridobljene istega dne;
11. distribucija je kakršenkoli premik oziroma prevoz semena med osemenjevalnimi središči, centri ter izvajalci osemenjevanja;
12. pošiljka semena je ena ali več serij semena, za katero je izdano eno veterinarsko spričevalo;
13. država pridobivanja semena je država, v kateri se seme pridobiva, skladišči in se z njim trguje.
II. POGOJI ZA TRGOVANJE V EU
3. člen
(splošni pogoji)
(1) VURS mora zagotoviti, da se za trgovanje na teritoriju EU odpremlja le seme, ki izpolnjuje naslednje splošne pogoje:
– njegovo zbiranje in pridobivanje (v nadaljnjem besedilu: pridobivanje) oziroma skladiščenje se opravlja pod pogoji iz drugega odstavka tega člena;
– pridobiva se od plemenjaka, katerega zdravstveni status je v skladu s Prilogo B, ki je sestavni del tega pravilnika;
– pridobiva, skladišči in prevaža se v skladu s Prilogama A in C, ki sta sestavni del tega pravilnika;
– ob distribuciji iz Republike Slovenije v namembno državo ga mora spremljati veterinarsko spričevalo, ki je v skladu s 5. členom tega pravilnika.
(2) V Republiko Slovenijo lahko vstopa seme iz druge države članice EU, v kateri se izvaja cepljenje proti slinavki in parkljevki. Če je seme pridobljeno od plemenjaka, ki je bil cepljen proti slinavki in parkljevki v roku do 12 mesecev pred pridobivanjem semena, se mora 5% vsake serije semena (najmanj pet slamic) preiskati na prisotnost oziroma izolacijo virusa slinavke in parkljevke v pooblaščenem laboratoriju. Če je rezultat pozitiven, se zavrne vstop takega semena.
4. člen
(uradna odobritev)
(1) Osemenjevalno središče mora za trgovanje na teritoriju EU izpolnjevati pogoje iz I. poglavja Priloge A, center za iz II. Poglavja Priloge A tega pravilnika.
(2) Postopek uradne odobritve se izvaja v skladu s pravilnikom, ki ureja pogoje za odobritev in nadzor osemenjevalnih središč za pridobivanje, skladiščenje in promet z živalskim semenom.
(3) Če odobreno osemenjevalno središče ali center ne izpolnjujeta več pogojev iz tega pravilnika, uradni veterinar naloži odpravo nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti, za to določi ustrezen rok in za to obdobje prepove trgovanje. Če obrat nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti v odrejenem roku ne odpravi, VURS razveljavi odločbo o odobritvi.
(4) VURS vodi postopek za uvrstitev uradno odobrenih osemenjevalnih središč in centrov na seznam Evropske komisije za trgovanje s semenom na teritoriju EU. VURS posreduje drugim državam članicam in Evropski komisiji seznam osemenjevalnih središč v Republiki Sloveniji, ki so pridobila številko odobritve in jih obvešča o vsakem preklicu odobritve, odvisno od vrste kršitve določb tega pravilnika.
5. člen
(veterinarsko spričevalo za trgovanje na teritoriju EU)
(1) Za trgovanje s semenom na teritoriju EU mora pošiljko med prevozom do namembnega kraja spremljati veterinarsko spričevalo v skladu s prilogo D2 Odločbe Evropske komisije št. 2004/101/ES o spremembi Priloge D k Direktivi 88/407/EGS v zvezi z veterinarskim spričevalom, ki se uporablja za trgovanje s semenom domačega goveda v Skupnosti (UL L 30, z dne 4. februarja 2004, str. 15-21) ki ga podpiše uradni veterinar za inšpekcijski nadzor (v nadaljnjem besedilu: uradni veterinar).
(2) Veterinarsko spričevalo mora:
– biti izpolnjeno na dan odpreme pošiljke v namembno državo članico EU;
– biti izpolnjeno v uradnem jeziku Republike Slovenije in v uradnem jeziku oziroma jezikih namembne države članice;
– spremljati pošiljko v izvirniku ali kopiji, ki jo overi uradni veterinar;
– zagotoviti, da seme izpolnjuje vse predpisane pogoje iz tega pravilnika;
– veljati pet dni;
– biti izpolnjeno za enega samega prejemnika.
6. člen
(prepoved vstopa pošiljk)
(1) Uradni veterinar prepove vstop pošiljke semena iz druge države članice EU, če pri dokumentacijskem pregledu ugotovi, da seme ne izpolnjuje pogojev iz 3. člena tega pravilnika.
(2) V primeru suma, da je pošiljka semena okužena ali naknadno kontaminirana s patogenimi mikroorganizmi, uradni veterinar izvede vse potrebne ukrepe glede na kužno bolezen, vključno s skladiščenjem pošiljke v karantenske prostore.
(3) Na zahtevo pošiljatelja ali njegovega zastopnika se omogoči vračilo pošiljke, če to ni v nasprotju s predpisi o zdravstvenem varstvu živali.
(4) Če uradni veterinar prepove vstop pošiljke semena iz katerega od razlogov iz prvega ali drugega odstavka tega člena, in če država izvora semena v 30 dneh ne odobri vračila semena, VURS odredi njegovo uničenje s postopkom sterilizacije ali denaturiranja na stroške pošiljatelja.
III. UVOZ IZ TRETJIH DRŽAV
7. člen
(seznam držav)
Uvoz semena je dovoljen le iz tistih tretjih držav oziroma delov tretjih držav, ki so vključene v seznam Evropske komisije, določen z odločbo Evropske komisije št. 2004/639/ES o pogojih glede zdravstvenega stanja živali in izdajanju veterinarskih spričeval za uvoz semena domačega goveda iz tretjih držav (UL L 292, z dne 6. septembra 2004, str. 21-30).
8. člen
(seznam osemenjevalnih središč in centrov)
(1) Uvoz iz držav oziroma delov tretjih držav iz prejšnjega člena je dovoljen le iz osemenjevalnih središč in centrov, ki so vključeni v seznam Evropske komisije, objavljen v Uradnem listu EU.
(2) VURS sporoči Evropski komisiji osebna imena in elektronske naslove odgovornih oseb na glavnem uradu VURS za sprejemanje obvestil od Evropske komisije o novih oziroma posodobljenih seznamih osemenjevalnih središč in centrov, ki jih tretje države posredujejo Evropski komisiji.
(3) VURS lahko v 20 delovnih dneh od prejema obvestila iz prejšnjega odstavka pisno ugovarja novemu oziroma posodobljenemu seznamu.
9. člen
(pogoji)
(1) Seme sme biti pridobljeno le od plemenjakov, ki vsaj šest mesecev neposredno pred zbiranjem semena bivajo na ozemlju tretje države s seznama iz 7. člena tega pravilnika.
(2) Ne glede na določbe 7. člena tega pravilnika in prejšnjega odstavka uvoz semena ni dovoljen, če seme ne izpolnjuje pogojev glede zdravstvenega stanja plemenjakov iz tega pravilnika.
(3) Za odobritev vstopa plemenjakov iz tretjih držav v osemenjevalna središča se kot referenčna osnova za določanje pogojev iz prejšnjega odstavka glede bovine tuberkuleze in bruceloze uporabljajo standardi iz Priloge IV Pravilnika o kužnih boleznih živali (Uradni list RS, št. 54/02, 63/03 in 28/04; v nadaljnjem besedilu: pravilnik, ki ureja kužne bolezni).
(4) Glede slinavke in parkljevke veljajo določbe drugega odstavka 3. člena tega pravilnika.
10. člen
(veterinarsko spričevalo za tretje države)
(1) Seme mora ob uvozu pošiljke spremljati veterinarsko spričevalo, ki ga izda uradni veterinar tretje države izvoznice. Veterinarsko spričevalo mora:
– biti izpolnjeno na dan odpreme pošiljke v namembno državo članico EU;
– biti izpolnjeno v uradnem jeziku Republike Slovenije in v uradnem jeziku ali jezikih namembne države članice;
– spremljati pošiljko v izvirniku ali kopiji, ki jo overi uradni veterinar;
– zagotoviti, da seme izpolnjuje vse predpisane pogoje iz tega pravilnika;
– veljati pet dni;
– biti izpolnjeno za enega samega prejemnika.
(2) Obrazec veterinarskega spričevala za uvoz semena iz tretjih držav je določen z odločbo Evropske komisije iz 7. člena tega pravilnika in dosegljiv na spletni strani VURS.
11. člen
(pregledi)
Glede organizacije veterinarskih pregledov, sledljivosti in varnostnih ukrepov se uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja veterinarske preglede proizvodov pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav.
12. člen
(nadzor nad uvozom)
Nadzor nad uvozom semena iz tretjih držav izvajajo uradni veterinarji na mejni veterinarski postaji v skladu s pravilnikom, ki ureja veterinarske preglede proizvodov pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav.
IV. NADZOR V OSEMENJEVALNIH SREDIŠČIH IN CENTRIH
13. člen
(pregledi)
Glede pregledov na izvoru, organizacije veterinarskih pregledov, sledljivosti, pregledov v namembni državi članici EU in varnostnih ukrepov se uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja veterinarske preglede živali in živalskih proizvodov na teritoriju EU.
14. člen
(izvedenci EU)
(1) Sestavni del uradnega veterinarskega nadzora so tudi veterinarski pregledi na kraju samem, ki jih opravljajo veterinarski izvedenci s pooblastilom Evropske komisije v sodelovanju z VURS z namenom preverjanja pogojev, ki so potrebni za zagotovitev enotne uporabe zakonodaje EU.
(2) VURS mora omogočiti vso potrebno pomoč veterinarskim izvedencem iz prejšnjega odstavka pri izvajanju njihovih nalog in sprejeti potrebne ukrepe glede na ugotovitve teh pregledov.
(3) Pogostost inšpekcijskih pregledov na kraju samem, splošni program pregledov, vodenje in stroški inšpekcijskega postopka so predpisani v Odločbi Evropske komisije 98/139/ES o določitvi pogostosti inšpekcijskih pregledov na kraju samem, splošnem programu pregledov in vodenju inšpekcijskega postopka (UL L 38, z dne 12. februarja 1998, str. 10-13).
15. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika izvajajo v odobrenih osemenjevalnih središčih in centrih uradni veterinarji za inšpekcijski nadzor najmanj dvakrat letno.
V. KONČNE DOLOČBE
16. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o rutinskih diagnostičnih preiskavah in načinu zdravljenja bikov v odobrenih osemenjevalnih središčih (Uradni list RS, št. 36/04).
17. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se glede goved prenehajo uporabljati:
– 1. do 4. člen, 8. do 15., 17. člen, 22. do 24. člen in 28. do 32. člen Pravilnika o zdravstveni ustreznosti in sistematičnih preiskavah plemenskih živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov (Uradni list RS, št. 49/97, 24/99, 42/99, 59/99, 42/00, 7/01, 18/02 – ZŽiv, 94/03, 5/04 in 36/04);
– priloga 1 (potrdilo o zdravstveni ustreznosti bikovega semena) Pravilnika o pogojih, pod katerimi se lahko daje živalsko seme v promet (Uradni list RS, št. 71/00).
18. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2005.
Št. 323-534/2004
Ljubljana, dne 11. novembra 2004.
EVA 2004-2311-0392
dr. Milan Pogačnik l. r.6
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost