Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2004 z dne 10. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2004 z dne 10. 12. 2004

Kazalo

5666. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana mesta in občin Ljubljane za obdobje 1986-2000, za območje Občine Medvode in srednjeročnega družbenega plana Občine Ljubljana-Šiška za obdobje 1986-1990 za območje Občine Medvode, stran 15880.

Na podlagi drugega odstavka 171. in 23. člena zakona o urejanju prostora ZueP-1 (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 popr.) ter 17. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95, 47/95, 82/98) je Občinski svet občine Medvode na 8. redni seji dne 17. 6. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana mesta in občin Ljubljane za obdobje 1986–2000, za območje Občine Medvode in srednjeročnega družbenega plana Občine Ljubljana–Šiška za obdobje 1986-1990 za območje Občine Medvode
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana mesta in občin Ljubljane za obdobje 1986-2000, za območje Občine Medvode (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 23/97, 43/97, 88/98, 16/99, 24/99, 28/99, 50/01, 91/01 in 31/03) in srednjeročnega družbenega plana Občine Ljubljana–Šiška za obdobje 1986-1990, za območje Občine Medvode (Uradni list SRS, št. 45/86, 47/87, 2/88, 23/88, 27/88, 19/89, 20/89 in Uradni list RS, št. 45/90, 2/92, 49/92 in 37/96) (v nadaljevanju: dolgoročni plan Občine Medvode).
2. člen
Kartografski del dolgoročnega plana se nadomesti z novimi kartami, in sicer:
1. zasnova namenske rabe prostora v merilu 1:25000 (karta 01 kmetijstvo, karta 011 zasnova kmetijskih zemljišč, karta 02 zasnova gozdov, karta 10 zasnova namenske rabe);
2. zasnova poselitve in načini urejanja s PIA v merilu 1:25000
(karta 12 način urejanja s PIA);
3. zasnova vodnega gospodarstva v merilu 1:25000
(karta 05 - zasnova vodnega gospodarstva, karta 051 - vodni viri, karta 053 vodno gospodarske ureditve);
4. zasnova varstva naravnih vrednot v merilu 1:25000
(karta 04 - zasnova varstva naravne in kulturne dediščine in karta 041 zasnova varstva območij naravne dediščine);
5. zasnova varstva kulturne dediščine v merilu 1:25000
(karta 04 - zasnova varstva naravne in kulturne dediščine in karta 042 zasnova območij skupin objektov kulturne dediščine);
6. zasnova komunalnega gospodarstva in sanacij v merilu 1: 25.000
(karta 052 zasnova oskrbe z vodo, karta 06 zasnova sanacij,
karta 061 zasnova kanalizacijskega omrežja in naprav);
7. zasnova prometnega omrežja v merilu 1:25000 (karta 07 prometno omrežje, karta 071 cestno omrežje, karta 072 železniško omrežje);
8. zasnova energetskega omrežja v merilu 1:25.000
(karta 09 energetsko omrežje, karta 091 elektro-energetsko omrežje, karta 092 plinovodno omrežje);
9. zasnova rekreacije v merilu 1.25:000 (nova karta).
V kartografski dokumentaciji k dolgoročnemu planu se spremeni vsebina naslednjih kart v merilu 1:5000:
Kranj 50, Kamnik 41, Kamnik 42, Škofja Loka 9, Škofja Loka 10, Škofja Loka 18, Škofja Loka 19, Škofja Loka 20, Škofja Loka 28, Škofja Loka 29, Škofja Loka 30, Škofja Loka 38, Škofja Loka 39, Škofja Loka 40,
Ljubljana Sever 1, Ljubljana Sever 2, Ljubljana Sever 11, Ljubljana Sever 12, Ljubljana Sever 21, Ljubljana Sever 22, Ljubljana Sever 31.
3. člen
Za ureditveni območji Medvode in Smlednik se izdelata urbanistični zasnovi, ki bosta določili podrobnejšo namensko rabo in opremljenost prostora. Območji urbanističnih zasnov sta prikazani v grafičnem delu prana v merilu 1:25000 in bosta njegov sestavni del.
4. člen
V prostorskih sestavinah so posebej grafično prikazana območja namenske rabe prostora. Namenska raba je določena in prikazana za celotno območje občine. Namenska raba prostora je deljena na območja osnovne namenske rabe prostora, ki je po načelih pretežnosti, združljivosti in dopolnjevanja posameznih dejavnosti deljena na območja podrobnejše namenske rabe prostora.
Usmeritve za razporejanje dejavnosti so določene glede na planirano pretežno namembnost območij in površin. Usmeritve za dejavnosti so določene za:
– poselitvena območja,
– območja in površine, ki so namenjene gospodarski infrastrukturi,
– površine, ki niso namenjene poselitvi.
5. člen
Poselitvena območja so:
– območja stanovanj (S),
– območja proizvodnih dejavnosti (P),
– območja javne infrastrukture (D),
– mešana območja (M),
– območja športno rekreacijskih in zelenih površin (Z).
Območja gospodarske infrastrukture so:
– območja prometne infrastrukture (I),
– območja telekomunikacijske infrastrukture (T),
– območja energetske infrastrukture (E),
– območja komunalne in okoljske infrastrukture (O).
Območja krajine so:
– območja površinskih voda (V),
– območja mineralnih surovin (L),
– območja kmetijskih zemljišč (K),
– območja gozdov (G),
– območja za potrebe obrambe (OB),
– območja za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (N).
Osnovna območja varovanj in omejitev:
– vodovarstvena območja,
– območja ohranjanja narave,
– območja varstva gozdov,
– območja varstva najboljših kmetijskih zemljišč (K1),
– območja varstva kulturne dediščine,
– območja za raziskovanje mineralnih surovin (LR),
– ogrožena območja (P),
– varovalni in varstveni pasovi.
Podrobnejša namenska raba je določena v kartografskem delu plana na kartah v merilu 1:5000. Oznake so povzete po Pravilniku o pripravi prostorskih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov občin v digitalni obliki (Uradni list RS, št. 20/03) in povzete v legendi h kartografskem delu plana Občine Medvode.
6. člen
V območja in površine za poselitev se bodo usmerjale dejavnosti:
– območja za stanovanja (S) so namenjena bivanju s spremljajočimi dejavnostmi javne infrastrukture, storitvenih dejavnosti in trgovine,
– območja za stanovanja posebnega namena (SS) so namenjena bivanju posebnih skupin prebivalcev (npr. samski domovi, domovi za stare),
– območja počitniških hiš (SP) so namenjena občasnemu bivanju, počitku in oddihu,
– območja za stanovanja in kmetije (SK) so namenjena bivanju, kmetijam in spremljajočim dejavnostim javne infrastrukture, storitvenim dejavnostim in trgovini,
– območja proizvodnih dejavnosti (P) so namenjena proizvodnim in servisnim dejavnostim,
– območja javne infrastrukture (D) so namenjena za potrebe izvajanja vzgoje in izobraževanja, športa, zdravstva socialnega varstva, kulture, javne uprave in opravljanja verskih dejavnosti,
– območja za vzgojo in izobraževanje (D) so namenjena izobraževanju, znanstvenemu in raziskovalnemu delu,
– območja za šport (DS) so namenjena športnim dejavnostim in rekreaciji (pretežno v objektih),
– območja za zdravstvo (DZ) so namenjena zdravstvu, bolnišnični in zavodski oskrbi,
– območja za verske dejavnosti (DC) so namenjena opravljanju verskih dejavnosti,
– območja mešane rabe (M) so namenjena bivanju, trgovskim, proizvodnim in storitvenim dejavnostim,
– območja urbanih središč (MS) – centralno območje, so pretežno namenjena za trgovino, gostinstvo, storitve, kulturo, javno upravo in stanovanja,
– območja storitvenih, proizvodnih in trgovskih dejavnosti (MP) so namenjena za proizvodnjo, trgovino, storitve in za stanovanja,
– posebna območja (MB) so namenjena za trgovino in storitve,
– turistična območja z nastanitvijo (MT) so namenjena pretežno gostinskim nastanitvenim dejavnostim s spremljajočimi dejavnostmi gostinske storitve prehrane, trgovine in storitev,
– območja za šport, rekreacijo in zelene površine (Z) so namenjena za šport in rekreacijo na prostem in za urejene javne zelene površine,
– območja za šport in rekreacijo (ZS) so namenjena za šport in rekreacijo na prostem (pretežno brez objektov),
– parki (ZP) so območja urejenih javnih zelenih površin,
– pokopališča (ZK) so namenjena pokopavanju,
– območja razpršene gradnje (R).
7. člen
Površine, ki niso namenjene poselitvi, so:
1. površine kmetijskih zemljišč (K),
2. površine gozdov (G),
3. površine površinskih voda (V),
4. površine mineralnih surovin (LN),
5. površine mineralnih surovin – sanacija v kmetijske površine (LNk),
6. površine mineralnih surovin – sanacija v gozdne površine (LNg),
7. površine za potrebe obrambe (OB),
8. površine za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (N).
Na posameznih površinah ali njihovih delih, ki niso namenjene poselitvi, so kot prekrivajoča raba določena še območja za rekreacijo. V območjih prekrivajoče rabe se osnovna raba ne spreminja. Območja prekrivajoče rabe so grafično določena v namenski rabi površin.
8. člen
V tekstualnem delu, v poglavju 9. »Tabele«, se točka 9.6. »Načini urejanja območij s prostorsko izvedbenimi akti«, ki se nanaša na območje Občine Medvode, spremeni tako, da se glasi:
Usmeritve za načine urejanja prostora
Prostor Občine Medvode se ureja z prostorskimi izvedbenimi akti.
S prostorskimi ureditvenimi pogoji (PUP) se ureja celoten prostor občine, razen območij, ki se urejajo z veljavnimi prostorskimi izvedbenimi načrti (PIN).
S PUP se začasno urejajo tudi območja planiranih PIN, do njihove uveljavitve.
Po uveljavitvi tega odloka se morajo izdelati spremembe in dopolnitve PUP, ki bodo sledile njegovim rešitvam in določilom. Njihova izdelava naj temelji na sistemu meril in pogojev veljavnih PUP za območja občine in strokovnih podlagah izdelanih za ta plan. Odlok o PUP občine zajema celotno območje občine.
S prostorskimi izvedbenimi načrti se urejajo območja veljavnih zazidalnih, ureditvenih in lokacijskih načrtov ter območja, kjer je s tem planom določena izdelava lokacijskih načrtov.
S tem planom je določena izdelava lokacijskih načrtov za tista območja urejanja, kjer so pričakovani oziroma predvideni zahtevnejši in obsežnejši posegi in nova parcelacija zemljišč, kar zahteva načrtovanje in vključevanje javnosti.
Območja planiranih prostorskih izvedbenih načrtov:
----------------------------------------------------------
Ime         Naziv območja urejanja Način urejanja
----------------------------------------------------------
Medno        MT 9/2 – 1             LN
Pirniče ob šoli   DI 10/1               LN
Jeprca       PD 12/1               LN
Dragočajna     SE 13/4-2              LN
Spodnje Pirniče   SE 10/2-1              LN
Smlednik      MP 13/2               LN
Svetje       MS 9/3               LN
Žlebe        SE 15/12              LN
Žlebe        PD 15/1              LN.
----------------------------------------------------------
Pri načrtovanju novih območij poselitve je potrebno zagotoviti prometno navezavo na obstoječe prometnice in z obstoječimi poselitvenimi območji tako, da bo zagotovljena dobra in varna povezava obstoječega z novim, z sanacijo obstoječih prometnic oziroma prometnih razmer in tako, da se potrebe po mirujočem prometu zagotovijo v mejah nove poselitve.
Pred izdelavo lokacijskih načrtov je potrebno predhodno izdelati podrobnejše programske zasnove območij urejanja, s katerimi bodo določene urbanistično arhitektonske determinante zazidave in zasnova prometa ter komunalne ureditve in opredeljena podrobnejša namenska raba s programskimi izhodišči. Programske zasnove na predlog župana sprejme občinski svet.
Programske zasnove so obvezno izhodišče za pripravo programov priprave, aktov in podlaga za njihovo izdelavo.
Z lokacijskimi načrti se bodo urejale tudi prometne, infrastrukturne in vodnogospodarske ureditve. Območja teh načrtov grafično niso prikazana.
9. člen
V območju Občine Medvode ostajajo v veljavi prostorski izvedbeni akti, ki še niso izvedeni ali bi njihova ukinitev pred sprejetjem Prostorskega reda Občine Medvode pomenila pravno praznino pri urejanju posegov v ta območja. Za ta območja veljajo:
Odlok o ureditvenem načrtu za območje urejanja ŠR 9/1 Medvode (Uradni list SRS, št. 33/89 in Uradni list RS, št. 2/97);
Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanje ŠP 9/3-1 Color (Uradni list RS, št. 22/95);
Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠS 10/13 Brezovec (Uradni list RS, št. 14/00);
Odlok o lokacijskem načrtu rekonstrukcije križišča cesta R 1-211/212, km 1.780 (Uradni list RS, št. 91/01)
Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠS 12/1-1 Na klancu (Uradni list RS, št. 49/99).
10. člen
Ta odlok je na vpogled na:
– sedežu Občine Medvode,
– Upravni enoti Ljubljana, izpostava Šiška.
11. člen
Za posege v razširjena območja podrobnejše namenske rabe, ki so s tem planom določena kot nova stavbna poselitvena zemljišča se do uveljavitve sprememb in dopolnitev PUP za območje Občine Medvode uporabljajo merila in pogoji mejnih morfoloških enot veljavnih PUP.
Za nova območja razpršene gradnje in za razširjena območja razpršene gradnje se do uveljavitve sprememb in dopolnitev PUP za območje Občine Medvode uporabljajo merila in pogoji gradnje, kakor so določena v veljavnih PUP.
12. člen
Glede velikosti stavbnih zemljišč, določenih v tem planu so dopustna manjša odstopanja od grafično določenih meja – za določitev funkcionalnega zemljišča k obstoječemu objektu in za dozidavo k obstoječemu objektu, če ta ne presega 30% obstoječe zazidane površine objekta.
V območjih razpršene gradnje, ki se nahajajo v območjih razloženih naselij in samostojnih kmetij, je dopustna širitev kmetij – objekti za kmetijsko dejavnost ne glede na velikost in obliko stavbnega zemljišča določenega v tem planu. Širitev kmetije mora biti utemeljena z razvojnem programom, mnenjem kmetijske svetovalne službe in prikazom funkcionalne zasnove kmetije, kolikor ni drugih omejitev.
13. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 003-13/01-131
Medvode, dne 19. julija 2004.
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost