Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2004 z dne 10. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2004 z dne 10. 12. 2004

Kazalo

5655. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Komen, stran 15870.

Na podlagi določil 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) in 16. člena Statuta Občine Komen župan Občine Komen sprejema
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Komen
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev (PUP) za območje Občine Komen
Zadnja sprememba PUP je bila izvršena v letu 1995 in ne ustreza več današnjim potrebam izdaje lokacijskih informacij za gradnjo na območju Občine Komen. Spremembe in dopolnitve so potrebne zaradi:
– spremembe namenske rabe prostora in drugih prostorskih uskladitev z spremembami in dopolnitvami prostorskega plana Občine Komen;
– uskladitve z veljavno prostorsko zakonodajo;
– kartografskega prikaza prostorskega akta v digitalni obliki;
– dopolnitve meril in pogojev za gradnjo in varovanje prostora.
2. Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev PUP
Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev PUP je ZUreP-1.
Osnova za pripravo sprememb in dopolnitev PUP za območje Občine Komen je Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju Občine Komen (Uradni list RS, št. 28/95) in Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Sežana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Sežana za obdobje 1986-1990 za območje Komen – dopolnjen 2004 (Uradni list RS, št. 103/04).
3. Program sprememb in dopolnitev PUP in območje obravnave
Predmet določitve podrobnejše namenske rabe PUP so:
– določitev podrobnejše namenske rabe, na osnovi prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Komen ter zakonodaje;
– opredelitev urejevalnih enot v poselitvenih območjih naselij ter določitev splošnih in podrobnejših meril za gradnjo v urejevalnih enotah;
– opredelitev meril in pogojev glede varovanja prostora.
Grafični del prostorskih ureditvenih pogojev bo izdelan v digitalni obliki, v skladu s Pravilnikom o pripravi prostorskih planov občin v digitalni obliki.
4. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev PUP
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave sprememb in dopolnitev PUP podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu akta pa mnenje, so:
1. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Koper, izpostava Sežana
2. Ministrstvo za obrambo Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Postojna
3. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Ljubljana
4. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za upravljanje z vodami – Območna pisarna Koper
5. Ministrstvo za promet, Direkcija za ceste Koper
6. Ministrstvo za promet, Javna agencija za železniški promet Maribor
7. Ministrstvo za notranje zadeve – policija, Policijska uprava Koper
8. Ministrstvo za gospodarstvo, Direkcija za rudna bogastva
9. Zavod za varstvo narave Slovenije, Območna enota Nova Gorica
10. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Nova Gorica
11. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Sežana
12. Kraški vodovod, Sežana
13. Komunalno stanovanjsko podjetje, Sežana
14. Elektro Primorska, PE Gorica
15. Telekom Slovenije, PE Sežana
16. ELES, Ljubljana
17. Geoplin d.o.o
18. Občina Komen
19. Druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi, organizacije in skupnosti, kolikor bi se v postopku priprave prostorskega akta izkazalo, da so potrebni.
5. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Za izdelavo prostorskega akta se uporabijo strokovne podlage za poselitev, ter ostale strokovne podlage, ki so bile izdelane za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana Občine Komen, ter se jih po potrebi dopolni.
Dopolnitve obstoječih strokovnih podlag in nove strokovne podlage, ki bi jih bilo potrebno izdelati na podlagi zahtev nosilcev urejanja, kolikor izdelava oziroma dopolnitev ni v pristojnosti nosilcev urejanja, bo naročila in njihovo izdelavo financirala Občina Komen.
6. Roki izdelave sprememb in dopolnitev PUP
+-----+--------------------------+-----------+-----------+-------------+
|   |             |      |      |       |
|   |aktivnosti        |začetek  |konec   |izvajalci  |
+-----+--------------------------+-----------+-----------+-------------+
|1  |Zbor prostorske      |november  |november  |Pripravljavec|
|   |konference in izdelava  |2004    |2004    |       |
|   |programa priprave     |      |      |       |
|   |sprememb in dopolnitev  |      |      |       |
|   |PUP            |      |      |       |
+-----+--------------------------+-----------+-----------+-------------+
|2  |Objava programa priprave |december  |december  |Pripravljavec|
|   |v Uradni list RS     |2004    |2004    |       |
+-----+--------------------------+-----------+-----------+-------------+
|3  |Pridobitev smernic s   |december  |december  |Pripravljavec|
|   |strani pristojnih     |2004    |2004    |       |
|   |nosilcev urejanja     |      |      |       |
|   |prostora         |      |      |       |
+-----+--------------------------+-----------+-----------+-------------+
|4  |Izdelava strokovnih    |december  |januar   |Izdelovalec |
|   |podlag          |2004    |2004    |       |
+-----+--------------------------+-----------+-----------+-------------+
|5  |Priprava predloga     |januar   |februar  |Izdelovalec |
|   |sprememb in dopolnitev  |2004    |2005    |       |
|   |PUP            |      |      |       |
+-----+--------------------------+-----------+-----------+-------------+
|6  |Zbor 2. prostorske    |februar  |februar  |Pripravljavec|
|   |konference        |2005    |2005    |       |
+-----+--------------------------+-----------+-----------+-------------+
|7  |Javna razgrnitev in javna |marec   |april   |Pripravljavec|
|   |obravnava predloga    |2005    |2005    |       |
|   |sprememb in dopolnitev  |      |      |       |
|   |PUP            |      |      |       |
+-----+--------------------------+-----------+-----------+-------------+
|8  |Dopolnitev predloga    |april   |maj    |Izdelovalec |
|   |sprememb in dopolnitev  |2005    |2005    |       |
|   |PUP s stališči do pripomb |      |      |       |
|   |in predlogov, danih v   |      |      |       |
|   |času javne razgrnitve   |      |      |       |
+-----+--------------------------+-----------+-----------+-------------+
|9  |Pridobitev mnenj k    |maj    |junij   |Pripravljavec|
|   |dopolnjenemu predlogu   |2005    |2005    |       |
|   |sprememb in dopolnitev  |      |      |       |
|   |PUP s strani pristojnih  |      |      |       |
|   |nosilcev urejanja     |      |      |       |
|   |prostora         |      |      |       |
+-----+--------------------------+-----------+-----------+-------------+
|10  |Uskladitev dopolnjenega  |junij   |junij   |Izdelovalec |
|   |predloga sprememb in   |2005    |2005    |       |
|   |dopolnitev PUP      |      |      |       |
+-----+--------------------------+-----------+-----------+-------------+
|11  |Sprejem sprememb in    |julij   |julij   |Občinski svet|
|   |dopolnitev PUP – občinski |2005    |2005    |       |
|   |svet           |      |      |       |
+-----+--------------------------+-----------+-----------+-------------+
|12  |Objava odloka o      |julij   |julij   |Pripravljavec|
|   |spremembah in dopolnitvah |2005    |2005    |       |
|   |PUP            |      |      |       |
+-----+--------------------------+-----------+-----------+-------------+
7. Navedba in način pridobitve geodetskih podlag
Spremembe in dopolnitve PUP bodo prikazane na digitalnem katastrskem načrtu (DKN).
Druge podlage, ki se bodo uporabljale pri izdelavi so še temeljni topografski načrti (TTN) v merilu 1:5000 in digitalni ortofoto načrti (DOF) v merilih 1:5000 in 1:1000. Vse podlage se pridobi iz uradnih prostorskih zbirk podatkov Geodetske uprave RS.
8. Obveznosti financiranja priprave lokacijskega načrta
Občina Komen zagotovi vsa sredstva za izdelavo strokovnih podlag ter za izdelavo prostorskega akta.
9. Veljavnost programa priprave
Te spremembe in dopolnitve programa priprave začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-07/04-5
Komen, dne 1. decembra 2004.
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l. r.

AAA Zlata odličnost