Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2003 z dne 31. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2003 z dne 31. 1. 2003, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

432. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu s 17. členom zakona o volitvah v državni zbor postane poslanec za preostanek mandatne dobe namesto poslanca, ki mu je prenehal mandat
433. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanca v skladu s 14. členom zakona o poslancih
434. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu s 14. členom zakona o poslancih opravlja funkcijo poslanca namesto poslanca, ki opravlja funkcijo v vladi

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

436. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Hašemitski kraljevini Jordaniji

Odloki

435. Odlok o pomilostitvi

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

437. Uredba o prenehanju veljavnosti uredbe o ukrepih proti UNITA (Angola)
438. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o ukrepih proti Talibanom (Afganistan)
439. Uredba o ukrepih proti Eritreji in Etiopiji
440. Uredba o ukrepih proti Somaliji
441. Uredba o ukrepih proti Liberiji
442. Uredba o ukrepih proti Ruandi
443. Uredba o ukrepih proti Sierra Leone
444. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o ukrepih proti Iraku
493. Uredba o predčasni izpolnitvi obveznosti iz obveznice Republike Slovenije serije RS 151095I
494. Uredba o dopolnitvi uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot
495. Uredba o spremembah uredbe o podrobnejših pogojih in merilih za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture

Sklepi

496. Sklep o dopolnitvah sklepa o določitvi cestninskih cest in višine cestnine

MINISTRSTVA

445. Pravilnik o poročanju občin o prejemkih in izdatkih proračunov občin
446. Pravilnik o potrdilih in glavnih spričevalih za gozdni reprodukcijski material
447. Pravilnik o programu usposabljanja Vodja avtošole
448. Pravilnik o programu usposabljanja Učitelj/Učiteljica predpisov o varnosti cestnega prometa
449. Pravilnik o programu usposabljanja Voznik inštruktor/Voznica inštruktorica za motorno vozilo kategorije A oziroma B oziroma C oziroma D oziroma E
450. Pravilnik o izobraževalnem programu praktičnega dela usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil kategorije H
451. Pravilnik o kriterijih za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju zunanjih zadev
452. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
453. Pravilnik o vodenju evidence javne infrastrukture na področju kulture
454. Pravilnik o vodenju evidence javnih zavodov na področju kulture
455. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu na področju kulture
456. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu na področju kulture
457. Odredba o določitvi najnižjega dohodka kmečkega gospodarstva, ki je podlaga za vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje
458. Uskladitev zneskov družinskih prejemkov
459. Uskladitev zneska materialnih stroškov za rejenca in plačila dela rejniku
460. Odločba o dopolnitvi odločbe o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa klasične prašičje kuge

USTAVNO SODIŠČE

461. Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 304/2001 z dne 6. 11. 2001
462. Odločba o razveljavitvi sklepa vrhovnega sodišča št. VIII Ips 91/2000 z dne 13. 3. 2001
463. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 2. člena zakona o volitvah Predsednika Republike, 5. člena zakona o lokalnih volitvah, 7. člena zakona o volitvah v Državni zbor, 2. člena zakona o državnem svetu, 4. člena zakona o evidenci volilne pravice in 35. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi
464. Sklep o zavrženju in delni zavrnitvi pobude za oceno ustavnosti posameznih določb zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, o zavrženju pobude za oceno ustavnosti in zakonitosti posameznih določb pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja in o zavrženju pobude za oceno ustavnosti 1. člena zakona o upravnem sporu
465. Odločba o razveljavitvi 47. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi

BANKA SLOVENIJE

466. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o pogojih in načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino
467. Sklep o poročanju o poslih z vrednostnimi papirji

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

468. Poročilo o izidu predhodnega zakonodajnega referenduma v zvezi s predlogom zakona o preoblikovanju in privatizaciji javnega podjetja Slovenske železnice d.d.
469. Poročilo o izidu predhodnega zakonodajnega referenduma v zvezi s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

470. Pravilnik o spremembi pravilnika o določitvi cen za uporabo elektroenergetskih omrežij in kriterijih za upravičenost stroškov
471. Sklep o določitvi povprečnih stroškov priključevanja za nove uporabnike omrežja in za povečanje priključnih moči obstoječih uporabnikov

OBČINE

Beltinci

472. Odlok o spremembi odloka o oblikovanju volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Beltinci
473. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Beltinci
474. Sklep o imenovanju posebne Občinske volilne komisije občine Beltinci
475. Sklep o imenovanju komisije za pripravo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti

Brežice

476. Razpis nadomestnih volitev članov Sveta krajevne skupnosti Bizeljsko

Gornji Petrovci

477. Poročilo o izidu naknadnih volitev za člana Sveta krajevne skupnosti Šulinci, na območju Občine Gornji Petrovci

Ljubljana

479. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Loški Potok

478. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Loški Potok

Markovci

480. Sklep o imenovanju podžupana Občine Markovci
481. Sklep o višini najemnine za mrliško vežico
482. Sklep o določitvi cene za izvajanje zimske službe
483. Sklep o višini točke za izračun komunalne takse za leto 2003
484. Program priprave za lokacijski načrt za hitro cesto Hajdina-Ormož na območju Občine Markovci, odsek od meje z Občino Videm do regionalne ceste R 228 Spuhlja-Zavrč ter za spremembe in dopolnitve dela lokacijskega načrta za hitro cesto Hajdina-Ormož, odsek Markovci-Gorišnica, od mostu preko dovodnega kanala HE Formin, na cesti R 228 Spuhlja-Zavrč, do km 3,0

Rogatec

485. Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2003
486. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Rogatec za leto 2003
487. Pravilnik o spremembah pravilnika o financiranju športa v Občini Rogatec

Sveti Jurij ob Ščavnici

488. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Šalovci

489. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
490. Sklep o višini cene programov v otroških vrtcih v Občini Šalovci

Zreče

491. Odredba o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v Občinski upravi občine Zreče
492. Cenik daljinskega ogrevanja

POPRAVKI

1. Popravek cenika daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore v Občini Štore
2. Popravek programa priprave zazidalnega načrta K 24 Kamnik-Schlenk
3. Popravek poročila o izidu volitev župana in članov Občinskega sveta občine Kočevje
4. Popravek poročila o izidu volitev za župana Občine Radeče
5. Popravek pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
6. Popravek odloka o komunalnih taksah v Občini Tržič
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti