Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2003 z dne 31. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2003 z dne 31. 1. 2003

Kazalo

444. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o ukrepih proti Iraku, stran 1661.

Na podlagi 2. člena zakona o omejevalnih ukrepih (Uradni list RS, št. 35/01 in 59/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o ukrepih proti Iraku
1. člen
V uredbi o ukrepih proti Iraku (Uradni list RS, št. 79/01) se za 9. členom doda nov 9.a člen, ki se glasi:
“9.a člen
(1) Fizične in pravne osebe morajo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, v petih dneh po uveljavitvi te uredbe pisno obvestiti o vseh ukrepih, ki so jih izvedle na podlagi prvega odstavka 2. člena, prvega odstavka 3. člena, prvega in tretjega odstavka 5. člena, 6. člena ter prvega odstavka 7. člena te uredbe, vključno s podatki o stanju denarnih sredstev ali drugega finančnega premoženja iraške vlade in pravnih oseb s sedežem v Iraku.
(2) Fizične in pravne osebe morajo ministrstvu, pristojnemu za zunanje zadeve, sporočiti podatke o poskusu storitve dejanj iz prvega odstavka 2. člena, prvega odstavka 3. člena, prvega in tretjega odstavka 5. člena, 6. člena ter prvega odstavka 7. člena te uredbe v roku 48 ur od takrat, ko ugotovijo te podatke.”
2. člen
(1) V 10. členu določeni zneski denarnih kazni se nadomestijo, in sicer:
– v drugem odstavku znesek od 300.000 do 1,500.000 tolarjev z 10.000 do 500.000 tolarjev;
– v tretjem odstavku znesek od 1,500.000 do 10,000.000 tolarjev z 25.000 do 5,000.000 tolarjev;
– v četrtem odstavku znesek 100.000 do 450.000 tolarjev z 10.000 do 150.000 tolarjev.
(2) V drugem odstavku 10. člena se “katero koli od dejanj” nadomesti s “prekršek”.
(3) V četrtem odstavku 10. člena se “fizična oseba” nadomesti s “posameznik”.”
3. člen
(1) V 11. členu določeni zneski denarnih kazni se nadomestijo, in sicer:
– v prvem odstavku znesek od 5,000.000 do 30,000.000 tolarjev z 100.000 10,000.000 tolarjev;
– v drugem odstavku znesek od 300.000 do 1,500.000 tolarjev z 10.000 do 500.000 tolarjev;
– v tretjem odstavku znesek od 1,500.000 do 10,000.000 tolarjev z 25.000 do 5,000.000 tolarjev;
– v četrtem odstavku znesek 100.000 do 450.000 tolarjev z 10.000 do 150.000 tolarjev.
(2) V drugem odstavku 11. člena se “katero koli od dejanj” nadomesti s “prekršek”.
(3) Tretji odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Z denarno kaznijo od 25.000 do 5,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.”
(4) V četrtem odstavku 11. člena se “fizična oseba” nadomesti s “posameznik”.
4. člen
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
“11.a člen
(1) Z denarno kaznijo od 100.000 do 10,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ministrstvu, pristojnemu za zunanje zadeve, ne sporoči predpisanih podatkov ali jih ne sporoči v določenih rokih (9.a člen te uredbe).
(2) Z denarno kaznijo od 10.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
(3) Z denarno kaznijo od 25.000 do 5,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z denarno kaznijo od 10.000 do 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.”
5. člen
V 12. členu določen znesek denarne kazni 150.000 tolarjev se nadomesti z 25.000 tolarjev.
6. člen
(1) V 14. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“(1) Nadzor nad izvajanjem določb te uredbe opravljajo pristojni inšpekcijski in carinski organi, policija in Ministrstvo za obrambo.”
(2) V 14. členu uredbe se doda tretji odstavek, ki se glasi:
“(3) O ugotovljenih kršitvah določb te uredbe organi iz prvega odstavka tega člena nemudoma obvestijo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.”
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 907-05/2001-6
Ljubljana, dne 23. januarja 2003.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik