Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2003 z dne 31. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2003 z dne 31. 1. 2003

Kazalo

454. Pravilnik o vodenju evidence javnih zavodov na področju kulture, stran 1683.

Na podlagi 30. člena zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) ministrica za kulturo izdaja
P R A V I L N I K
o vodenju evidence javnih zavodov na področju kulture
1. člen
Ta pravilnik podrobneje določa podatke, ki se vpisujejo v evidenco javnih zavodov na področju kulture, vsebino in način vodenja evidence ter vpis in izpis iz te evidence.
2. člen
Evidenco vodi ministrstvo, pristojno za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo).
Ministrstvo vodi evidenco v obliki računalniške baze podatkov, katere sestavni del je zbirka listin iz 6. člena tega pravilnika.
3. člen
V evidenco se vpisujejo javni zavodi na področju kulture (v nadaljevanju: zavodi), ki jih ustanovi država, lokalna skupnost ali druge osebe javnega prava, na podlagi obvestila ustanovitelja ali pristojnega organa zavoda.
4. člen
V evidenco se vpišejo naslednji podatki:
– datum in zaporedna številka vpisa
– ime in sedež zavoda, telefonska številka, elektronski naslov, naslov spletne strani,
– naziv in sedež ustanovitelja,
– podatki o registraciji zavoda,
– datum, številka akta o ustanovitvi zavoda,
– področje kulturne dejavnosti v skladu s 4. členom zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo in območje delovanja,
– imena pooblaščenih oseb za zastopanje,
– datum prenehanja,
– datum izbrisa.
V evidenco se vpisujejo tudi vse spremembe podatkov, ki so potrebni za vpis v evidenco zavodov.
5. člen
Obvestilu za vpis v evidenco je potrebno priložiti:
– kopijo ustanovitvenega akta zavoda
– izpis iz sodnega registra.
6. člen
Ustanovitelj oziroma pristojna oseba mora obvestiti ministrstvo o spremembah podatkov, ki se vpisujejo v evidenco, najkasneje v roku 15 dni od nastale spremembe.
Obvestilu o spremembah morajo biti priložene listine, na podlagi katerih so spremembe nastale.
7. člen
Zavod se izbriše iz evidence:
– če je izbrisan iz sodnega registra,
– v primeru statusnega preoblikovanja v osebo zasebnega prava.
8. člen
Ustanovitelj ali pristojni organ zavoda, ki je vpisan v sodni register, mora podatke iz 4. člena tega pravilnika sporočiti ministrstvu v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega pravilnika.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 028-5/2003
Ljubljana, dne 24. januarja 2003.
Andreja Rihter l. r.
Ministrica
za kulturo