Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2003 z dne 31. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2003 z dne 31. 1. 2003

Kazalo

478. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Loški Potok, stran 1703.

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in 16. člena statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 117/00) je Občinski svet občine Loški Potok na seji dne 15. 1. 2003 sprejel
O D L O K
o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Loški Potok
1. člen
S tem odlokom se določajo upravičenci, način in postopki ter pogoji vračanj vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Loški Potok.
2. člen
Upravičenci do vračila sorazmernih deležev so fizične in pravne osebe z območja Občine Loški Potok, ki so prek takratnih krajevnih skupnosti ali takratnih občin Kočevje ali Ribnica od leta 1974 do 1. 1. 1995 združevali sredstva in delo za izgradnjo telekomunikacijskega omrežja.
3. člen
Za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje imenuje župan v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka posebno komisijo.
4. člen
Komisija pripravi seznam upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežja na osnovi evidenc in podatkov iz arhivov bivših krajevnih skupnosti ali drugih pravnih in fizičnih oseb.
5. člen
Seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci se objavi na krajevno običajen način v rokih, ki jih določa zakon.
6. člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada upravičencu, se ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjenih pogodb, ob upoštevanju določb zakona o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.
7. člen
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje je sklenjena pogodba upravičenca ali druga veljavna listina, iz katere je jasno razvidno, da gre za vlagatelja v izgradnjo telekomunikacijskega omrežja.
Občina vrača deleže upravičencem pod pogoji in v rokih, ki jih določa zakon.
8. člen
Če posamezni upravičenec ni oseba iz 2. člena tega odloka, mora komisiji predložiti dokaz o pravnem nasledstvu.
V primeru, da kot pravni naslednik upravičenca nastopa dvoje ali več oseb, morajo dediči enega izmed sebe pooblastiti, da jih bo zastopal v postopku. Skupno pisno pooblastilo je potrebno izročiti komisiji.
9. člen
Za zadeve, ki jih ta odlok ne opredeljuje, se uporabljajo neposredno določbe zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.
10. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 345/03-1
Loški Potok, dne 15. januarja 2003.
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak, inž. l. r.