Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2003 z dne 31. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2003 z dne 31. 1. 2003

Kazalo

491. Odredba o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v Občinski upravi občine Zreče, stran 1713.

Na podlagi 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98,70/00, 51/02) in 29. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02) izdajam
O D R E D B O
o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v Občinski upravi občine Zreče
1. člen
S to odredbo se določa začetek, konec, trajanje ter razporeditev delovnega časa in razporeditev uradnih ur v Občinski upravi občine Zreče.
2. člen
Delovni čas v občinski upravi se razdeli na pet delovnih dni v tednu, in sicer na ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek.
V primerih, ko to narekuje značaj nalog v občinski upravi ali način njihovega dela, lahko župan ali po njegovem pooblastilu tajnik občinske uprave za posamezno delovno mesto ali skupino zaposlenih, razporedi delovni čas tudi na soboto in nedeljo oziroma drugače kot je določeno v prvem odstavku 3. člena te odredbe.
3. člen
Delovni čas v Občinski upravi občine Zreče traja:
– v ponedeljek, torek in četrtek od 7. do 15. ure,
– v sredo od 7. do 17. ure,
– v petek od 7. do 13. ure.
4. člen
V sprejemni pisarni Občine Zreče so uradne ure:
– v ponedeljek, torek in četrtek od 7. do 15. ure,
– v sredo od 7. do 17. ure,
– v petek od 7. do 13. ure.
Uradne ure na sedežih krajevnih skupnosti so:
– KS Zreče vsak torek od 9. do 11. ure in vsako sredo od 14. do 16. ure v prostorih Krajevne skupnosti Zreče,
– KS Gorenje vsako sredo od 17. do 19. ure v prostorih Krajevne skupnosti Gorenje,
– KS Stranice vsako sredo od 15. do 17. ure v prostorih Krajevne skupnosti Stranice,
– KS Resnik vsak drugi torek v mesecu od 18. do 19. ure v prostorih Krajevne skupnosti Resnik,
– KS Skomarje vsako sredo od 17. do 18. ure v prostorih Krajevne skupnosti Skomarje,
– KS Dobrovlje vsako sredo od 18. do 19. ure v stanovanjski hiši na naslovu Dobrava 73.
5. člen
Župan Občine Zreče sprejema občane in druge stranke:
– v sredo od 14. do 17. ure.
Obisk pri županu se predhodno najavi v tajništvu občinske uprave.
6. člen
Ne glede na določbo 3. člena te odredbe se določi tudi obvezna prisotnost delavca v času uradnih ur občinske uprave.
Obvezna prisotnost delavca v času uradnih ur Občinske uprave občine Zreče je:
– v ponedeljek od 8. do 12. ure,
– v sredo od 13. do 17. ure,
– v četrtek od 8. do 12. ure.
Kolikor delavec, zaradi nujnih obveznosti, ne more biti prisoten na sedežu občine v času uradnih ur občinske uprave, mora tajnik občinske uprave delo organizirati tako, da je omogočeno nemoteno delo v občinski upravi.
7. člen
Delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), se sme odrediti pod pogoji, določenimi z zakonom.
Nadurno delo odredi župan s pismeno odredbo praviloma vnaprej. Če zaradi narave dela oziroma nujnosti naloge to ni možno, se lahko nadurno delo odredi ustno, pisno odredbo pa se izda naknadno, najkasneje do konca delovnega tedna po opravljenem nadurnem delu.
Nadurno delo lahko traja na teden največ 8 ur, maksimalno število nadur v posameznem mesecu je 20 ur oziroma na leto 180 ur.
Opravljeno nadurno delo se delavcu izplača pri mesečni plači, delavec pa lahko nadure izkoristi v obliki prostih ur oziroma celodnevne odsotnosti.
8. člen
Delavci evidentirajo prihod in odhod z dela ter odsotnosti med delovnim časom z vpisi v evidenčno knjigo, ki se nahaja v tajništvu občinske uprave ter na obrazcu evidenca o izostankih, dopustih, nadurah in udeležbah na sejah (v nadaljevanju: obrazec).
Konec meseca se obrazec odda v kadrovski službi. Obrazec pregleda tajnik občinske uprave, ki ga nato odda kadrovski službi oziroma v računovodstvo.
9. člen
Zadnji delovni dan pred prazniki oziroma dela prostem dnevu se delovni čas in uradne ure zaključijo ob 13. uri.
Delovni čas delavcev, ki se jim s tem delovni čas skrajša, predstojnik razporedi tako, da dosežejo poln delovni čas v istem tednu.
Upravni organi morajo o razporeditvi uradnih ur iz prvega odstavka tega člena pravočasno in na primeren način obvestiti stranke.
10. člen
Razporeditev delovnega časa in uradnih ur za stranke v Občini Zreče mora biti objavljena in na primeren način označena v poslovnih prostorih Občinske uprave občine Zreče.
11. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 080-05-01/2003-2
Zreče, dne 22. januarja 2003.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.