Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2003 z dne 31. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2003 z dne 31. 1. 2003

Kazalo

451. Pravilnik o kriterijih za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju zunanjih zadev, stran 1681.

Na podlagi petega odstavka 38. člena zakona o društvih (Uradni list RS, št. 60/95, 49/98 in 89/99) in 74. člena zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02) izdaja minister za zunanje zadeve
P R A V I L N I K
o kriterijih za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju zunanjih zadev
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta pravilnik določa kriterije za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju zunanjih zadev (v nadaljnjem besedilu: društvo v javnem interesu), postopek za podelitev in prenehanje takšnega statusa ter vpis v evidenco društev v javnem interesu.
2. člen
(1) O podelitvi statusa društva v javnem interesu odloča minister, pristojen za zunanje zadeve (v nadaljnjem besedilu: minister).
(2) Status društva v javnem interesu se podeli za dobo petih let.
II. KRITERIJI IN POGOJI ZA PODELITEV STATUSA DRUŠTVA V JAVNEM INTERESU
3. člen
Društvo, katerega namen ustanovitve in delovanja presega uresničevanje interesov njegovih članov in pomeni nepridobitno delovanje v javnem interesu na področju zunanjih zadev ter je od njegove ustanovitve preteklo najmanj 5 let, lahko vloži predlog za podelitev statusa društva v javnem interesu.
4. člen
Društvo deluje v javnem interesu na področju zunanjih zadev, če poleg kriterijev iz prejšnjega člena tega pravilnika hkrati izpolnjuje še naslednje pogoje:
– če je iz predloženega temeljnega akta društva razvidno, da društvo opravlja javnokoristno dejavnost na področju zunanjih zadev,
– opravlja javnokoristno dejavnost tudi za nečlane društva in širšo javnost,
– pretežni del svojih prihodkov namenja za delovanje v javno korist,
– je društvo ali njegov član prejemnik priznanj na lokalni, državni ali mednarodni ravni ali je delovanje društva priznano na drug način,
– če dejavnost ali naloge društva pretežno sodijo na področje zunanjih zadev,
– dopolnjuje in razvija vsebine, povezane z zunanjimi zadevami,
– omogoča pridobitev dodatnih strokovnih znanj za posameznike,
– razvija projekte in programe na področju zunanjih zadev,
– izdaja strokovne revije, periodiko ali knjižne publikacije.
5. člen
(1) Izpolnjevanje pogojev za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju zunanjih zadev, se preverja vsakih pet let.
(2) Društvo, ki želi obdržati status, mora Ministrstvu za zunanje zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) najkasneje šest mesecev pred iztekom petih let od podelitve statusa oziroma od zadnjega podaljšanja, vložiti predlog za podaljšanje veljavnosti dovoljenja.
(3) Predlogu mora predložiti poročilo o delu in o finančno-materialnem poslovanju v tem obdobju, če je društvo spremenilo temeljni akt, pa tudi spremenjeni temeljni akt.
III. POSTOPEK ZA PODELITEV STATUSA DRUŠTVU
6. člen
(1) Predlogu za podelitev statusa mora društvo priložiti:
– temeljni akt društva,
– odločbo o registraciji društva,
– poročilo o delu društva za zadnje koledarsko leto,
– delovni program društva za tekoče koledarsko leto,
– poročilo o finančno-materialnem poslovanju društva,
– zapisnik oziroma sklep najvišjega organa društva o vložitvi predloga za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu,
– utemeljitev predloga za pridobitev statusa.
(2) Minister vodi postopek in izda odločbo v skladu s predpisi, ki urejajo splošni upravni postopek.
IV. VPIS V EVIDENCO
7. člen
(1) Ministrstvo vodi evidenco društev, ki so pridobila status društev v javnem interesu.
(2) Podatki, vpisani v evidenco, so javni.
8. člen
(1) Vpis v evidenco se opravi po dokončnosti odločbe o podelitvi statusa društva v javnem interesu.
(2) V evidenco se vpišejo naslednji podatki:
1. zaporedna številka vpisa,
2. ime društva,
3. sedež društva (kraj, ulica in hišna številka),
4. številka in datum odločbe o podelitvi statusa,
5. številka in datum odločbe o izgubi statusa,
6. vzrok izgube statusa,
7. opombe.
(3) V evidenco se vpisujejo tudi spremembe podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena in datum sprememb.
V. PRENEHANJE STATUSA
9. člen
(1) Status društva v javnem interesu preneha:
– z iztekom roka, za katerega je bil status podeljen, če društvo ne vloži predloga za podaljšanje statusa,
– če je društvo prenehalo obstajati,
– če se ugotovi, da je društvo spremenilo temeljni akt oziroma svoje delovanje tako, da ne izpolnjuje več kriterijev iz 3. člena tega pravilnika ali pogojev iz 4. člena tega pravilnika,
– če društvo predloži zahtevo, da ne želi več imeti statusa društva v javnem interesu.
(2) O odvzemu statusa izda minister odločbo.
(3) Društvo se izbriše iz evidence, ko postane odločba o odvzemu statusa dokončna.
VI. KONČNA DOLOČBA
10. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 13/03-1310
Ljubljana, dne 20. januarja 2003.
dr. Dimitrij Rupel l. r.
Minister
za zunanje zadeve