Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2003 z dne 31. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2003 z dne 31. 1. 2003

Kazalo

485. Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2003, stran 1709.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 70. člena statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 35/99, 55/01) je Občinski svet občine Rogatec na 3. redni seji dne 23. 1. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Rogatec za leto 2003
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Rogatec za leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
-----------------------------------------------------------------
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         v tisoč tolarjev
Skupina/podskupina kontov           Proračun leta 2003
-----------------------------------------------------------------
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)           510.376
  TEKOČI PRIHODKI (70+71)                252.432
70 DAVČNI PRIHODKI                    148.316
  700 Davki na dohodek in dobiček            101.431
  703 Davki na premoženje                26.992
  704 Domači davki na blago in storitve         19.893
  706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI                   104.116
  710 Udeležba na dobičku in dohodki od
  premoženja                       26.066
  711 Takse in pristojbine                2.529
  712 Denarne kazni                     44
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev         400
  714 Drugi nedavčni prihodki              75.077
72 KAPITALSKI PRIHODKI                  12.352
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev        2.352
  721 Prihodki od prodaje zalog
  722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega
  premoženja                       10.000
73 PREJETE DONACIJE                     420
  730 Prejete donacije iz domačih virov           420
  731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI                  245.172
  740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
  institucij                      245.172
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)             517.171
40 TEKOČI ODHODKI                     87.215
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim         28.138
  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost     3.314
  402 Izdatki za blago in storitve            51.263
  403 Plačila domačih obresti               2.500
  409 Rezerve                       2.000
41 TEKOČI TRANSFERI                   167.822
  410 Subvencije                     3.500
  411 ransferi posameznikom in
  gospodinjstvom                     24.487
  412 Transferi neprofitnim organizacijam
  in ustanovam                      18.752
  413 Drugi tekoči domači transferi           121.083
  414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI                 233.900
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev        233.900
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                28.234
  430 Investicijski transferi              28.234
III. PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI
   PRIMANJKLJAJ)                     –6.795
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)                –
C)  RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50  ZADOLŽEVANJE
   500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                 3.000
55  ODPLAČILA DOLGA                    3.000
   550 Odplačila domačega dolga             3.000
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)              –9.795
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)          6.795
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)              6.795
-----------------------------------------------------------------
Splošni del proračuna, sestavljen po ekonomski klasifikaciji:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
B) Račun finančnih terjatev in naložb
C) Račun financiranja
in po funkcionalni klasifikaciji: po področjih proračunske porabe; posebni del proračuna – področja proračunske porabe po kontih oziroma podkontih ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan v mesecu juliju in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2003 in njegovi realizaciji.
4. člen
Proračunske rezerve se v letu 2003 oblikujejo v višini 2,000.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 100.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
5. člen
Župan lahko dolžniku do višine 30.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
6. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2003 lahko zadolži do višine 0 tolarjev.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Rogatec, v letu 2003 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 tolarjev.
7. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se lahko v letu 2003 zadolžijo in izdajo poroštva drugim fizičnim in pravnim osebam do skupne višine 0 tolarjev.
5. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
8. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Rogatec v letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-4/2003
Rogatec, dne 23. januarja 2003.
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič, univ. dipl. inž. l. r.