Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2003 z dne 31. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2003 z dne 31. 1. 2003

Kazalo

446. Pravilnik o potrdilih in glavnih spričevalih za gozdni reprodukcijski material, stran 1673.

Na podlagi šestega odstavka 13. člena, šestega odstavka 14. člena in drugega odstavka 25. člena zakona o gozdnem reprodukcijskem materialu (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02 - popravek) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o potrdilih in glavnih spričevalih za gozdni reprodukcijski material
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa:
– vsebino in obliko potrdila o izvoru gozdnega reprodukcijskega materiala (v nadaljnjem besedilu: potrdilo);
– podrobnejšo vsebino in obliko glavnih spričeval o istovetnosti gozdnega reprodukcijskega materiala (v nadaljnjem besedilu: glavno spričevalo), pridobljenega iz posameznih tipov gozdnih semenskih objektov;
– postopek pridobitve glavnega spričevala;
– način vodenja zapisov v gozdnem semenskem objektu pridobljenega semenskega materiala, delov rastlin ali puljenk.
2. člen
(obrazec)
Obrazec iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, se:
– šteje za vlogo za pridobitev potrdila;
– uporablja za vodenje zapisov v gozdnem semenskem objektu pridobljenega semenskega materiala, delov rastlin ali puljenk;
– šteje za potrdilo, ki se izda dobavitelju.
3. člen
(postopek pridobitve glavnega spričevala)
Postopek pridobitve glavnega spričevala se začne s pisno vlogo dobavitelja za pridobitev potrdila, ki jo vloži pri Zavodu za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZGS).
Če dobavitelj ni lastnik gozdnega semenskega objekta in mu lastnik ni odstopil pravice do pridobivanja za določen ali nedoločen čas z notarsko overjeno pisno izjavo, mora dobavitelj vlogi iz prejšnjega odstavka priložiti tudi pisno izjavo lastnika, solastnikov oziroma njihovega pooblaščenca o odstopu pravice do enkratne pridobitve gozdnega reprodukcijskega materiala v gozdnem semenskem objektu.
ZGS pred začetkom pridobivanja gozdnega reprodukcijskega materiala preizkusi, ali:
– je vlogo vložila upravičena oseba,
– je dobavitelj vpisan v register dobaviteljev,
– se semenski objekt nahaja na seznamu gozdnih semenskih objektov v Republiki Sloveniji.
Če pogoji iz prejšnjega odstavka niso izpolnjeni, ZGS s sklepom zavrže vlogo.
Postopek za pridobitev glavnega spričevala za partijo, pridobljeno v semenski plantaži, starših družine, klonu ali klonski mešanici vodi Gozdarski inštitut Slovenije (v nadaljnjem besedilu: GIS), na način iz prvega, drugega, tretjega in prejšnjega odstavka tega člena.
4. člen
(potrdilo)
Po končanem pridobivanju gozdnega reprodukcijskega materiala izda ZGS potrdilo. Kopijo potrdila skupaj z vlogo za njegovo pridobitev nemudoma pošlje GIS.
ZGS vodi evidenco o izdanih potrdilih ter izdela letno poročilo o izdanih potrdilih, ki ga posreduje ministrstvu, pristojnemu za gozdarstvo.
5. člen
(glavno spričevalo)
Za gozdni reprodukcijski material, pridobljen v skupini semenjakov ali sestoju, se izda glavno spričevalo v obliki obrazca iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
Za gozdni reprodukcijski material, pridobljen v semenski plantaži ali starših družine, se izda glavno spričevalo v obliki obrazca iz priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
Za gozdni reprodukcijski material, pridobljen iz klonov ali klonske mešanice, se izda glavno spričevalo v obliki obrazca iz priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
6. člen
(izdaja glavnih spričeval)
Glavna spričevala GIS izdaja dobavitelju, ki je vpisan v register dobaviteljev, na podlagi podatkov iz potrdila ter podatkov iz seznama semenskih objektov.
Če GIS ugotovi, da pri pridobivanju gozdnega reprodukcijskega materiala, za katerega se vodi postopek izdaje glavnega spričevala:
– niso bile upoštevane z odločbo določene usmeritve za pridobivanje semenskega materiala, delov rastlin ali puljenk, ali
– niso bile upoštevane usmeritve za pridobivanje iz načrta gospodarjenja z gozdnim semenskim objektom, ali
– gozdni reprodukcijski material ni istoveten z odvzetimi vzorci,
izdajo glavnega spričevala z odločbo zavrne.
O pritožbi zoper odločbo iz prejšnjega odstavka odloča ministrstvo, pristojno za gozdarstvo.
Glavno spričevalo se izpolni v dveh izvodih, od katerih je prva stran izvoda izvirnik, ki ga prejme dobavitelj, druga stran pa kopija, ki jo obdrži GIS. Dobavitelju se lahko na njegovo pisno zahtevo izda tudi ena ali več kopij izvirnika. Vsaka od izdanih kopij mora vsebovati navedbo, da gre za kopijo, ki je enaka izvirniku.
V že podpisanem spričevalu se ne sme ničesar brisati, dodajati ali spreminjati.
GIS vodi evidenco izdanih spričeval in izdela letno poročilo o izdanih spričevalih, ki ga posreduje ministrstvu, pristojnemu za gozdarstvo.
7. člen
(glavno spričevalo za mešano partijo)
Če želi dobavitelj pridobiti glavno spričevalo za mešano partijo, mora predhodno pridobiti potrdilo gozdarskega inšpektorja o opravljenem nadzoru nad mešanjem gozdnega reprodukcijskega materiala.
Potrdilo o nadzoru nad mešanjem gozdnega reprodukcijskega materiala se izda v obliki obrazca iz priloge 5, ki je sestavni del tega pravilnika.
8. člen
(glavno spričevalo za zaloge)
Dobavitelju GIS izda glavno spričevalo za gozdni reprodukcijski material, pridelan pred 31. decembrom 2002 v skladu z zakonom o semenu in sadikah (Uradni list SRS, št. 42/73, 45/73 - popravek in 29/86), če je zaloge do 31. januarja 2003 sporočil ministrstvu, pristojnemu za gozdarstvo.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-04-10/2002-2
Ljubljana, dne 21. januarja 2003.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.