Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2003 z dne 31. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2003 z dne 31. 1. 2003

Kazalo

484. Program priprave za lokacijski načrt za hitro cesto Hajdina-Ormož na območju Občine Markovci, odsek od meje z Občino Videm do regionalne ceste R 228 Spuhlja-Zavrč ter za spremembe in dopolnitve dela lokacijskega načrta za hitro cesto Hajdina-Ormož, odsek Markovci-Gorišnica, od mostu preko dovodnega kanala HE Formin, na cesti R 228 Spuhlja-Zavrč, do km 3,0, stran 1705.

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97, 9/01) in 16. člena statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99, 110/00 in 76/02) je Občinski svet občine Markovci na 2. redni seji dne 13. 12. 2002 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
za lokacijski načrt za hitro cesto Hajdina-Ormož na območju Občine Markovci, odsek od meje z Občino Videm do regionalne ceste R 228 Spuhlja–Zavrč ter za spremembe in dopolnitve dela lokacijskega načrta za hitro cesto Hajdina–Ormož, odsek Markovci–Gorišnica, od mostu preko dovodnega kanala HE Formin, na cesti R 228 Spuhlja–Zavrč, do km 3,0
1. člen
(uvodne določbe)
(1) Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Markovci (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 25/86, 28/86, 12/87, 28/90, 32/90, 25/91, 12/93, 16/94, Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/97) določa, za odsek hitre ceste Hajdina-Ormož na območju Občine Markovci, način urejanja s prostorskim izvedbenim aktom – lokacijskim načrtom.
(2) Za hitro cesto Hajdina-Ormož na območju Občine Markovci, odsek od meje z Občino Videm do mostu preko dovodnega kanala HE Formin, na cesti R 228 Spuhlja–Zavrč, se pripravi lokacijski načrt.
(3) Prostorski izvedbeni akt se spremeni oziroma dopolni po postopku, ki je predpisan za njegov sprejem. Z odlokom o lokacijskem načrtu za hitro cesto Hajdina–Ormož, odsek Markovci–Gorišnica (Tednik, Ptuj–Uradni vestnik, št. 11/00) so določeni prostorski pogoji za realizacijo te planske odločitve.
(4) Za del trase odseka Markovci–Gorišnica, potekajoče od mostu preko dovodnega kanala HE Formin, na cesti R 228 Spuhlja–Zavrč, do km 3,0, se pripravijo spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta.
(5) Za pripravo lokacijskega načrta iz drugega odstavka tega člena in za pripravo sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta iz četrtega odstavka tega člena se v nadaljevanju tega programa priprave uporablja izraz: lokacijski načrt.
2. člen
(vsebina programa priprave)
S tem programom se podrobneje določijo:
– izhodišča za pripravo lokacijskega načrta,
– območje lokacijskega načrta,
– posebne strokovne podlage in gradiva, ki jih je potrebno izdelati ali pridobiti,
– obvezna vsebina tekstualnega in grafičnega dela lokacijskega načrta ter vsebina odloka,
– subjekti, ki sodelujejo v postopku priprave lokacijskega načrta,
– organi, organizacije in skupnosti, ki morajo pred začetkom priprave lokacijskega načrta podati pogoje in usmeritve za njegovo pripravo in ki se v postopku sprejemanja akta vključijo v pridobitev pogojev, soglasij in mnenj,
– potek priprave in roki,
– obveznosti v zvezi s financiranjem lokacijskega načrta.
3. člen
(izhodišča za pripravo lokacijskega načrta)
(1) Zemljišče, za katerega je predvidena izdelava lokacijskega načrta, je v lasti večih, tako zasebnih kot pravnih oseb. Realizacija lokacijskega načrta bo predvidoma fazna, s tem, da mora biti vsaka posamezna faza izvedena kot funkcionalno zaključena celota.
(2) Lokacijski načrt mora biti pripravljen skladno z določili zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97, 9/01) ter po navodilih o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
(3) Pri pripravi lokacijskega načrta je potrebno upoštevati:
– idejne projekte cest in mostu preko reke Drave;
– prostorske sestavine družbenega plana za območje Občine Ptuj za obdobje 1986-1990 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 25/86, 28/86, 12/87, 32/90, 25/91, 12/93, 16/94) ter odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 1986-1990 za območje Mestne občine Ptuj, dopolnjenega v letu 1996 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/97);
– podatke o naravni danosti prostora;
– podatke o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah;
– veljavne urbanistične rešitve sosednjih območij.
4. člen
(območje lokacijskega načrta)
(1) Območje celotnega lokacijskega načrta leži ob južnem in jugovzhodnem delu naselja Markovci, na obeh bregovih reke Drave ter vedno na jugovzhodni strani dovodnega kanala za HE Formin. Zajema traso hitre ceste Hajdina–Ormož na območju Občine Markovci, in sicer:
– odsek, potekajoč od meje z Občino Videm do mostu, ki preči dovodni kanal HE Formin, na regionalni cesti R 228 Spuhlja–Zavrč, v dolžini približno 1.450 m, z vsemi pripadajočimi ureditvami prostora;
– del odseka Markovci–Gorišnica, potekajočega od mostu preko dovodnega kanala HE Formin, na cesti R 228 Spuhlja–Zavrč, do km 3,0 (oznaka, ki je povzeta po veljavnem lokacijskem načrtu); v dolžini približno 1.600 m, z vsemi pripadajočimi ureditvami prostora.
(2) Parcele ali deli parcel ležijo v katastrskih občinah Markovci, Nova vas pri Markovcih in Bukovci.
5. člen
(posebne strokovne podlage in gradiva)
Pred izdelavo osnutka lokacijskega načrta bo investitor izdelal oziroma pridobil posebne strokovne podlage in gradiva:
– geodetsko topografski načrt, izdelan v M 1:1.000, reambuliran in potrjen na Geodetski upravi RS, ki vključuje podatke o komunalnih vodih ter morebitne druge geodetske podloge, izdelane v skladu s pravilnikom o vsebini geodetskih podlog za pripravo prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 17/85),
– katastrski načrt z vrisanim območjem obdelave lokacijskega načrta, v M 1:1.000 ali 1:2.880;
– posebne strokovne podlage, zlasti;
– idejno rešitev prostorsko-urbanistične zasnove pozidave z razporeditvijo objektov in naprav ter drugih odprtih površin z določitvijo njihove namembnosti, kapacitete in velikosti, z določitvijo njihove okvirne površine ter horizontalnih in vertikalnih gabaritov objektov;
– idejne rešitve arhitekturnega oblikovanja objektov in naprav;
– idejne rešitve vseh novih infrastrukturnih omrežij, objektov, naprav in ureditev, potrebnih za normalno rabo območja obdelave, z določitvijo njihovih kapacitet;
– idejne rešitve prestavitev, razširitev in drugih prilagoditev obstoječih infrastrukturnih in drugih objektov, naprav in ureditev, potrebnih zaradi realizacije posega;
– geološko in geotehnično poročilo;
– vodnogospodarske ureditve s prikazom sistema odvodnjavanja meteornih in odpadnih voda;
– morebitne ukrepe v času gradnje ter
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz pogojev pristojnih pogojedajalcev.
6. člen
(lokacijski načrt)
(1) Osnutek lokacijskega načrta se izdela na podlagi posebnih strokovnih podlag, določenih v 5. členu tega odloka ter ob upoštevanju pogojev organov in organizacij, določenih v 8. členu tega odloka.
(2) Osnutek lokacijskega načrta mora vsebovati:
a) osnutek odloka o lokacijskem načrtu:
– navedbo prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine;
– opis meje območja po parcelnih mejah in seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja;
– funkcijo območja s pogoji urejanja;
– pogoje za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje območja in posegov v prostor z določitvijo namembnosti, velikosti (površine, gabariti) in ureditve objektov, naprav in odprtih prostorov;
– pogoje glede komunalnega urejanja območja;
– pogoje za ohranjanje narave, ki so pomembni za izvedbo predvidenih posegov;
– določitev toleranc pri legi, velikosti in funkciji območja pozidave, ki so dopustne v projektni dokumentaciji, z uporabo katerih pa se ne sme spreminjati vpliv načrtovane pozidave na sosednje objekte in parcele ter na načrtovani videz obravnavanega območja in poslabšati bivalne in delovne razmere obravnavanega območja;
– seznam morebitnih objektov, predvidenih za rušitev ali odkup, z navedbo naslova in namembnosti objekta, katastrske občine in parcelne številke;
– možnosti etapnega izvajanja posegov;
– režim in začasna namembnost zemljišč, ki se ne zazidajo v prvi fazi ali se njihova namembnost v času gradnje ne spremeni ter pogoji za ureditev morebitnih začasnih objektov in naprav;
– obveznosti investitorja in izvajalcev pri izvajanju lokacijskega načrta;
b) tekstualni del:
– obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta;
– povzetek iz prostorskih sestavin planskih aktov Občine Markovci;
– opis prostorskih pogojev za realizacijo predvidene pozidave;
– opis prostorskih, urbanističnih in arhitekturnih rešitev območja pozidave, vključno z opisom namembnosti objektov, naprav in odprtiih površin ter določitvijo njihove velikosti (površine, gabariti) ter njihov vpliv na obstoječe objekte in naprave;
– opis potrebnih infrastrukturnih objektov in naprav za funkcioniranje objektov predvidene pozidave ter opis prestavitev in prilagoditev obstoječih infrastrukturnih objektov in naprav;
– opis prostorskih rešitev po posameznih področjih:
1. varstvo naravnih vrednot na obravnavanem območju;
2. varstvo kulturne dediščine,
3. ukrepi za varovanje bivalnega in delovnega okolja,
4. varstvo kmetijskih zemljišč,
5. vodnogospodarske ureditve in varovanje vodnih virov,
6. zasnova ureditve zelenih površin,
7. rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– seznam objektov, predvidenih za rušitev ali odkup, z navedbo naslova in namembnosti objekta, katastrske občine in parcelne številke;
– seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja, s podatki o označbi, površini, vrsti rabe in lastništvu;
– oceno stroškov za izvedbo lokacijskega načrta;
– etapnost izvajanja lokacijskega načrta;
– pogoji organov in organizacij, določenih v 8. členu tega odloka;
c) grafični del:
– prikazi iz prostorskih sestavin občinskega dolgoročnega in srednjeročnega plana za obravnavano območje;
– (po potrebi) prikaz širšega območja lokacijskega načrta v M 1:25.000 ali 1: 50.000;
– pregledni situacijski načrt v M 1:5.000, vključujoč namensko rabo prostora;
– ureditvena situacija lokacijskega načrta v M 1:1.000 ali 1:500 (na topografski osnovi), ki vsebuje:
1. prikaz ureditvenega območja lokacijskega načrta s prostorsko-urbanistično zasnovo,
2. razporeditev objektov in naprav ter drugih odprtih površin z določitvijo njihove namemnosti, kapacitete in velikosti, z določitvijo okvirne površine ter horizontalnih in vertikalnih gabaritov objektov in zasnovo ureditve zelenih površin,
3. usmeritve za arhitekturno oblikovanje objektov in naprav,
4. usmeritve za urbanistično-krajinsko oblikovanje ureditve odprtih površin,
5. funkcionalne in tehnične rešitve in ureditve,
6. okoljevarstvene in vodnogospodarske rešitve in ureditve,
7. objekte, predvidene za odkup in/ali odstranitev:
– idejne rešitve komunalnih in energetskih objektov, naprav in ureditev ter ureditev s področja prometa in zvez ter drugih objektov in naprav s področja gospodarskih javnih služb v merilu 1:1.000 ali 1:500;
– idejne rešitve prestavitev, rušitev in prilagoditev obstoječih infrastrukturnih objektov in naprav v merilu 1:1.000 ali 1:500;
– karakteristične poglede in prereze obravnavanega območja in posameznih ureditev v ustreznem merilu;
– načrt gradbenih parcel v M 1:1.000 ali 1:500;
d) gradivo:
– za javno razgrnitev in javno obravnavo osnutka lokacijskega načrta.
(3) Predlog lokacijskega načrta mora poleg vsebin iz osnutka lokacijskega načrta ter ob upoštevanju predloga stališč o utemeljenosti predlogov in pripomb z javne razgrnitve vsebovati tudi
a) v tekstualnem delu:
– soglasja in mnenja pristojnih organov in organizacij, določenih v 8. členu tega odloka;
b) v grafičnem delu:
– tehnične elemente za zakoličenje objektov in naprav, ki jih določa lokacijski načrt in elemente za zakoličenje gradbenih parcel.
(4) V predlogu lokacijskega načrta morajo biti jasno opredeljeni pogoji za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja po 19. členu zakona o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 40/94, 69/94, 29/95, 59/96, 23/97, 83/98, 45/99, 42/00 in 52/00).
7. člen
(subjekti, ki sodelujejo v postopku priprave)
Pri pripravi lokacijskega načrta sodelujejo:
– Občina Markovci, ki je tudi naročnik lokacijskega načrta;
– Skupna občinska uprava, Mestni trg 1, ki v imenu Občine Markovci opravi del nalog iz 67. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor;
– pooblaščeni predstavnik naročnika (v nadaljevanju: pooblaščena družba), ki je dolžna v celotnem postopku priprave lokacijskega načrta, po lastni presoji ali na zahtevo Občine Markovci ali skupne občinske priprave, seznanjati slednji z vsemi vsebinskimi rešitvami in morebitnimi dilemami ter z vsemi strokovnimi podlagami;
– izbrani izdelovalec lokacijskega načrta, ki mora izpolnjevati z zakonom predpisane pogoje (69. člen ZUNDPP) in ki mora zagotoviti ustrezno interdisciplinarno ekipo, obvezno sestavljeno v skladu z določili veljavnih predpisov;
– dajalci pogojev, soglasij in mnenj (našteti v 8. členu);
– investitor.
8. člen
(pridobitev pogojev, soglasij in mnenj)
(1) V pripravo in sprejem lokacijskega načrta se vključijo naslednji organi, organizacije in skupnosti, ki morajo pred začetkom priprave lokacijskega načrta podati pogoje in usmeritve za njegovo pripravo, v postopku sprejemanja akta pa k predlogu lokacijskega načrta posredujejo svoja soglasja oziroma mnenja:
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Ptuj, Prešernova ulica 29, Ptuj,
– Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 29, Ljubljana (objekti, ki se prilagajajo obrambi),
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Ptuj, Slomškova ulica 10, Ptuj,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo narave, Vojkova cesta 1/b, Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Maribor,
– Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Cankarjeva ulica 4/II, Ljubljana,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, Maribor,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sektor za gozdarstvo, Dunajska cesta 56-58, Ljubljana,
– Zavod za gozdove RS, izpostava Maribor,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za vodno gospodarstvo, Vojkova cesta 1/b, Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad za energetiko, Dunajska cesta 47, Ljubljana,
– ELES, Elektro-Slovenija d.o.o, Hajdrihova 2, Ljubljana,
– Elekro Maribor, Poslovna enota Ptuj, Ormoška cesta 26/a, Ptuj,
– Telekom Slovenije, Poslovna enota Maribor, Titova cesta 38, Maribor,
– Družba RS za avtoceste, Dunajska cesta 7, Ljubljana,
– Občina Markovci, občinski urad, Markovci 43, Markovci (za lokalne ceste),
– Komunalno podjetje Ptuj, Žnidaričevo nabrežje 3, Ptuj,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad za energetiko, Dunajska cesta 47, Ljubljana,
– Geoplin, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, Ljubljana,
– Adriaplin, Dunajska cesta 7, Ljubljana,
– KTV sistem, Markovci.
(2) Kolikor se v postopku priprave lokacijskega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja organov, ki niso našteti v prešnjem odstavku tega člena, se le-ta pridobi v postopku.
9. člen
(potek priprave in roki)
Potek priprave lokacijskega načrta in roki:
– aktivnosti priprave osnutka lokacijskega načrta se pričnejo po sprejemu tega programa priprave;
– k idejni rešitvi lokacijskega načrta pridobi poblaščena družba pogoje organov in organizacij, določenih v 8. členu; gradivo (dokumentacijo) za pridobivanje pogojev zagotovi pooblaščena družba;
– v 30 dneh po prejemu tega gradiva morajo organi in organizacije posredovati svoje pogoje v pisni obliki, sicer se šteje, da pogojev nimajo;
– izdelovalec lokacijskega načrta (v nadaljevanju: izdelovalec) pripravi analizo pogojev z usmeritvami za izdelavo posebnih strokovnih podlag;
– ob upoštevanju pridobljenih pogojev, analize pogojev in usmeritev za izdelavo strokovnih podlag pridobi pooblaščena družba potrebne posebne strokovne podlage, določene v 5. členu tega odloka;
– izdelovalec izdela osnutek lokacijskega načrta v 6 mesecih po tem, ko so izdelane vse posebne strokovne podlage;
– skupna občinska uprava zagotovi pregled osnutka lokacijskega načrta in ugotovi, ali je osnutek lokacijskega načrta pripravljen v skladu z usmeritvami dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine;
– župan sprejme sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta; sklep se objavi v Uradnem listu RS;
– javna razgrnitev osnutka lokacijskega načrta traja najmanj 30 dni in se izvede na sedežu Občine Markovci;
– javna obravnava osnutka lokacijskega načrta se izvede v času javne razgrnitve;
– rok za pisne pripombe in predloge, ki se nanašajo na razgrnjeneno gradivo, poteče zadnji dan javne razgrnitve;
– v 15 dneh po preteku javne razgrnitve posreduje skupna občinska uprava vse pripombe in predloge z javne razgrnitve in javne obravnave izdelovalcu osnutka lokacijskega načrta;
– izdelovalec, v roku 15 dni po prejemu pripomb, v sodelovanju z naročniki in skupno občinsko upravo, prouči pripombe in predloge iz javne razgrnitve, oblikuje predlog strokovnih stališč, z obrazložitvijo razlogov,
– Občinski svet občine Markovci obravnava pripombe in predloge, podane v času javne razgrnitve osnutka lokacijskega načrta, in predlog strokovnih stališč izdelovalca ter o njih odloči s sklepom;
– na podlagi sklepa o stališčih do pripomb in predlogov z javne razgrnitve pridobi pooblaščena družba morebitne spremembe in dopolnitve posebnih strokovnih podlag;
– izdelovalec izdela dopolnjeni osnutek lokacijskega načrta v 30 dneh po tem, ko so izdelane vse morebitne spremembe in dopolnitve posebnih strokovnih podlag;
– dopolnjeni osnutek lokacijskega načrta posreduje pooblaščena družba v soglasje oziroma v pridobitev mnenja soglasjedajalcem in mnenjedajalcem, navedenim v 8. členu tega programa priprave;
– župan posreduje dopolnjen osnutek lokacijskega načrta, skupaj s pridobljenimi soglasji in mnenji, kot usklajen predlog, v sprejem Občinskemu svetu občine Markovci;
– Občinski svet občine Markovci obravnava in sprejme predlog lokacijskega načrta z odlokom;
– odlok se objavi v Uradnem listu RS.
10. člen
(financiranje)
Investitor zagotovi vsa sredstva, potrebna za izdelavo posebnih strokovnih podlag.
Naročnik (občina) poskrbi za izdelavo lokacijske dokumentacije in javne objave.
11. člen
(končna določba)
Ta program priprave začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 344-02/99-1
Markovci, dne 13. decembra 2002.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.