Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2001 z dne 5. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2001 z dne 5. 5. 2001, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1958. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojil za financiranje postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje Hrastnik v letu 2001 (ZPPZTH)
1959. Zakon o veterinarstvu (ZVet-1)
1960. Zakon o dopolnitvi zakona o železniškem prometu (ZZelP-B)
1961. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o trošarinah (ZTro-B)

Odloki

1962. Odlok o izvolitvi Delegacije Državnega zbora Republike Slovenije v Parlamentarno konferenco Srednjeevropske pobude
1963. Odlok o izvolitvi pridružene delegacije Državnega zbora Republike Slovenije v Parlamentarni Skupščini NATO
1964. Odlok o razrešitvi in imenovanju dveh članov Upravnega odbora Prešernovega sklada
1965. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1966. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1967. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1968. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1969. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1970. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1971. Odlok o razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo (OdZZNPOB-A)

Sklepi

1972. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanca v skladu z 9. členom zakona o poslancih

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1973. Sklep o zaprtju Kulturno informativnega centra - Urada za pospeševanje sodelovanja Republike Slovenije z Republiko Črno goro s sedežem v Podgorici

Drugi akti

1974. Odločba o imenovanju na funkcijo državne tožilke
1975. Odločba o imenovanju na funkcijo pomočnice okrožnega državnega tožilca

MINISTRSTVA

1976. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
1977. Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu
1978. Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih monografij
1979. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o nagradah in priznanjih Republike Slovenije za znanstveno-raziskovalno delo
2019. Seznam zdravil, za katera so bile od 18. 4. 2001 do 25. 4. 2001 izdane odločbe o prenehanju dovoljenja za promet
2020. Seznam zdravil, za katera je od 18. 4. 2001 do 25. 4. 2001 prenehalo veljati dovoljenje za promet

BANKA SLOVENIJE

1980. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o vzpostaviti sistema bruto poravnave v realnem času
1981. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o vodenju računov bank, hranilnic, hranilno kreditnih služb, drugih finančnih institucij in države pri Banki Slovenije
1982. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 7. 5. do 13. 5. 2001

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2021. Aneks k dogovoru o politiki plač za obdobje 1999-2001

OBČINE

Ajdovščina

1985. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva

Gornja Radgona

1986. Odlok o načinu financiranja političnih strank v Občini Gornja Radgona
1987. Sklep o določitvi ekonomske cene
1988. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1989. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1990. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o določitvi načina in pogojev upravljanja s poslovnimi prostori in o oddajanju poslovnih prostorov v najem
1991. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Gornja Radgona

Idrija

1992. Odlok o zaključnem računu Občine Idrija za leto 2000
1993. Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2001
1994. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Idrija
1995. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Idrija
1996. Odlok o lokacijskem načrtu Likarica (rekonstrukcija ceste G2/102 odsek 1034, km 3.070 do km 3.400)
1997. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Kostel

1998. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Kostel
1999. Rezultati glasovanja ter izid volitev za nadomestnega člana Občinskega sveta občine Kostel in za člane sveta vaških skupnosti Banjaloka, Vrh, Fara-Vas in Kuželj

Kungota

2000. Odlok o režijskem obratu v Občini Kungota
2001. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
2002. Sklep o višini najemnine za uporabo nezazidanih stavbnih in kmetijskih zemljišč v Občini Kungota
2003. Pravilnik o enkratni finančni vzpodbudi za izgradnjo prenočitvenih kapacitet na območju Občine Kungota

Laško

2004. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2000
2005. Odlok o ustanovitvi javnega nepremičninskega sklada Občine Laško
2006. Sklep o določitvi cen programov v Javnem zavodu vrtec Laško
2007. Sklep o določitvi najemnin v stanovanjih last Občine Laško in Stanovanjskega sklada občine Laško za leto 2001
2008. Program priprave odloka o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev (PUP) za Občino Laško

Ljubljana

1983. Odlok o cestnoprometni ureditvi
1984. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ureditvi plovbe

Novo mesto

2009. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjen 2000/3, zaradi Programske zasnove za ureditveni načrt stavbnega otoka med Kastelčevo in Rozmanovo ulico v mestnem jedru Novega mesta

Osilnica

2010. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kočevje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kočevje za obdobje od leta 1986 do leta 1999, ki se nanaša na območje Občine Osilnica - dopolnitev 2001

Prebold

2011. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold

Razkrižje

2012. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Razkrižje
2013. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Razkrižje

Slovenske Konjice

2014. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah ZN Tepanje

Vransko

2015. Poslovnik Nadzornega odbora občine Vransko

Železniki

2016. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Železniki za leto 2000
2017. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Železniki (prečiščeno besedilo)
2018. Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih ter padavinskih voda na območju Občine Železniki
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti