Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2001 z dne 5. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2001 z dne 5. 5. 2001

Kazalo

2008. Program priprave odloka o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev (PUP) za Občino Laško, stran 3750.

Na podlagi 21., 25., 26., 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 21. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS št. 8/00) je Občinski svet občine Laško na 17. seji dne 11. 4. 2001 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E O D L O K A
o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev za Občino Laško
I
S tem programom priprave se podrobneje določijo postopek priprave in sprejetja odloka o spremembah in dopolnitvah PUP, način pridobitve, strokovne rešitve za celotno območje, organi, organizacije oziroma skupnosti, ki bodo sodelovale pri spremembah in dopolnitvah PUP ter okvirni roki za pripravo in sprejem PUP.
II
Območja sprememb PUP zajema celotno območje Občine Laško, za katera ni predvidena izdelava prostorsko izvedbenih načrtov, ter območja, za katera je predvidena izdelava prostorsko izvedbenih načrtov, pa ti načrti še ne bodo sprejeti v tekočem planskem obdobju.
Pri odloku o spremembah in dopolnitvah PUP je potrebno:
– obstoječ dopolnjen odlok dopolniti z novimi planskimi izhodišči srednjeročnega in dolgoročnega prostorskega plana Občine Laško, ki zajema obvezna izhodišča državnih planskih aktov.
a) uskladitev meje ureditvenih območij v občini in obsega stavbnih zemljišč na območju razpršene gradnje
b) upoštevati dopolnitve za področje ohranjanja narave
c) upoštevati dopolnitve za področje kulturne dediščine
d) upoštevati spremembe in dopolnitve za prometno in kolesarsko omrežje, elektroomrežje ter ostalo komunalno omrežje, upoštevati področje ravnanja z odpadki in vodnogospodarske omejitve
e) dopolniti s podrobnejšimi pogoji urejanja v ureditvenih območjih lokalnih oskrbnih središč Zidani Most, Sedraž, Brezno-Belovo, Zg. Rečica, Vrh nad Laškim, Jurklošter in Šentrupert
– določiti urbanistične, oblikovalske in druge pogoje za posege v prostor ob upoštevanju ukrepov za ohranjanje in razvijanje naravnih in z delom pridobljenih vrednot človekovega okolja,
– določiti merila in pogoje za graditev ali prenovo objektov in naprav glede na njihovo lego, funkcijo, velikost in oblikovanje.
III
Odlok o spremembah in dopolnitvah PUP in njegova uskladitev z veljavno prostorsko plansko dokumentacijo so podlaga za pripravo lokacijske dokumentacije za graditev objektov. V obstoječih PUP so v posameznih merilih in pogojih, ki veljajo za gradnjo, širitev in adaptacijo objektov navedeni omejevalni faktorji, ki preprečujejo izdajo upravnih dovoljenj.
IV
Pri pripravi sprememb in dopolnitev PUP je potrebno v navezavi na obstoječ PUP upoštevati strokovne usmeritve ter že izdelane strokovne podlage:
a) Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Laško za obdobje od leta 1986-do leta 2000 in srednjeročnega plana občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za občino Laško dopolnjen 2001
Vsebina sprememb in dopolnitev PUP bo v skladu z veljavno zakonodajo zajemala:
– tekstualni del,
– grafični del,
– soglasja pristojnih organov, organizacij in skupnosti.
V
Naročnik sprememb PUP bo Občina Laško, Mestna ulica 2, Laško.
Izdelovalec sprememb in dopolnitev PUP bo projektivno podjetje, ki ga bo izbral naročnik z zbiranjem ponudb.
Organizacijske naloge v zvezi z razgrnitvijo, obravnavo in sprejemom PUP bo opravljal Oddelek za gospodarske javne službe, okolje in prostor Občine Laško.
V postopku priprave PUP bodo sodelovali naslednji organi, organizacije in skupnosti:
a) Elektro Celje, Celje;
b) Elektro Trbovlje;
c) ELES Ljubljana;
d) Telekom Slovenije, PE Celje, Celje;
e) Telekom Slovenije, PE Trbovlje;
f) Pivovarna Laško, Laško;
g) JP Komunala Laško, Laško;
h) GEOPLIN Ljubljana;
i) Adria plin d.o.o.;
j) RS MPZ, Direkcija RS za ceste, Izpostava Celje;
k) VOC Celje;
l) Elektro Turnšek;
m) Elstik d.o.o.;
n) Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje;
o) Zavod za gozdove Slovenije, OE Brežice;
p) MOP, Uprava za varstvo narave, Izpostava Celje;
q) Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje;
r) Občina Laško-Oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti-kmetijstvo;
s) RS MZ Zdravstveni inšektorat RS, Enota Laško;
t) MO, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Enota Laško;
u) Slovenske železnice.
Navedeni organi, organizacije in skupnosti bodo v skladu z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor sodelovali v postopku priprave odloka o spremembah in dopolnitvah PUP tako, da bodo pred pripravo osnutka PUP v okviru svojih pristojnosti določili pogoje, ki jih mora upoštevati pripravljalec PUP pri njegovi pripravi, ter pred sprejemom podali soglasje k izdelanemu predlogu PUP.
Organi, organizacije in skupnosti morajo določiti pogoje, ki jih mora upoštevati pripravljalec načrta pri njegovi pripravi, ter podati soglasje k izdelanemu predlogu odloka o spremembah in dopolnitvah PUP najkasneje v 30 dneh po prejemu vloge. V primeru, da posamezen organ, organizacija ali skupnost pogojev ne določi ali soglasja ne izda ali odreče v tem času, se šteje, da je soglasje dano.
VI
Priprava odloka o spremembah in dopolnitvah PUP bo skladno z zo urejanju naselij in drugih posegov v prostor potekala po naslednjem postopku:
a) priprava in sprejem programa priprave sprememb in dopolnitev PUP;
b) pridobitev pogojev in smernic organov, organizacij in skupnosti, ki jih mora upoštevati izdelovalec načrta pri njegovi pripravi;
c) priprava osnutka odloka sprememb in dopolnitev PUP;
d) župan sprejme sklep o 30 dnevni javni razpravi in se ga objavi v Uradnem listu RS;
e) javna razgrnitev odloka sprememb in dopolnitev PUP, ki traja 30 dni, ter javna obravnava osnutka odloka sprememb in dopolnitev PUP;
f) proučitev pripomb in predlogov, ki bodo podane med javno razgrnitvijo in javno obravnavo osnutka odloka sprememb in dopolnitev PUP, priprava stališč do teh pripomb in predlogov, ter sprejem teh stališč na Občinskem svetu občine Laško;
g) priprava predloga odloka sprememb in dopolnitev PUP (dopolnitev osnutka sprememb in dopolnitev PUP z rešitvami v zvezi s predlogi in pripombami iz javne razgrnitve in javne obravnave osnutka, za katere bo odločeno, da jih je potrebno pri nadaljnji izdelavi sprememb in dopolnitev PUP upoštevati);
h) pridobitev soglasij organov, organizacij in skupnosti k predlogu odloka sprememb in dopolnitev PUP;
i) sprejem odloka o spremembah in dopolnitvah PUP na Občinskem svetu občine Laško;
j) objava odloka o spremembah in dopolnitvah PUP Uradnem listu RS.
VII
Naročnik in izdelovalec odloka o spremembah in dopolnitvah PUP, ki bo opravljal organizacijske naloge v zvezi z razgrnitvijo, obravnavo in sprejemom odloka o spremembah in dopolnitvah PUP, morata aktivnosti organizirati tako, da bo priprava odloka o spremembah in dopolnitvah PUP potekala v naslednjih okvirnih časovnih terminih:
– sprejem programa priprave na seji občinskega sveta: 11. 4. 2001,
– priprava osnutka PUP: september 2001,
– javna razgrnitev osnutka PUP: oktober 2001,
– zavzetje stališč do pripomb in predlogov, podanih na javni obravnavi: november 2001,
– priprava PUP za sprejetje na občinskem svetu: december 2001,
– objava PUP v Uradnem listu RS: december 2001.
VIII
Ta program priprave odloka o spremembah in dopolnitvah PUP začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35001/2/2000
Laško, dne 11. aprila 2001.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

AAA Zlata odličnost