Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2001 z dne 5. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2001 z dne 5. 5. 2001

Kazalo

1978. Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih monografij, stran 3705.

Na podlagi 36. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91-I) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport
P R A V I L N I K
o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih monografij
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa način, pogoje in postopek za izbor prijav za sofinanciranje znanstvenih monografij (v nadaljnjem besedilu: monografij), postopek evalvacije in izvajanja sofinanciranja ter način spremljanja izida monografij.
2. člen
Ministrstvo, pristojno za področje znanosti (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) sodeluje pri financiranju natisa izvirnih znanstvenih monografij slovenskih avtorjev ter virov z uvodno študijo in komentarjem.
Monografije morajo biti opremljene po mednarodnih bibliografskih standardih in standardih za znanstveni tisk, veljavnih v Sloveniji.
3. člen
Ministrstvo sofinancira monografije z namenom, da se zniža prodajna cena tistih monografij, ki so temeljnega pomena za razvoj določene znanstvene discipline doma ali v svetu oziroma so pomembne za razvoj slovenske znanstvene terminologije.
4. člen
Ministrstvo sofinancira v primeru natisa monografij slovenskih avtorjev v slovenskem jeziku stroške lektoriranja, tehnične priprave rokopisa za tisk in tiskarske stroške, ne sofinancira pa avtorskega honorarja piscu monografije.
V primeru monografij slovenskih avtorjev za objavo v tujini, ministrstvo sofinancira samo stroške lektoriranja in tehnične priprave besedila za tisk, ne pa tudi avtorskega honorarja piscu monografije in tiskarskih stroškov.
5. člen
Ministrstvo zbira prijave za izdajo monografij (v nadaljnjem besedilu: prijave) na podlagi javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: razpis).
Monografije lahko prijavijo na razpis javne raziskovalne organizacije, društva in združenja, ki izdajajo znanstvene monografije (v nadaljnjem besedilu: izdajatelj).
6. člen
Postopek razpisa vodi komisija za vodenje postopka, ki jo imenuje minister, pristojen za področje znanost (v nadaljnjem besedilu: minister). Predsednik komisije je uradna oseba, ki je na ministrstvu zadolžena za področje znanstvenih monografij (v nadaljnjem besedilu: uradna oseba). Poleg predsednika ima komisija še dva člana, ki morata imeti ustrezno strokovno izobrazbo in izkušnje s področja javnega razpisa.
7. člen
Za ocenjevanje prijav imenuje minister komisijo za ocenjevanje. Člani komisije morajo imeti strokovno izobrazbo in izkušnje s področja znanstvenih monografij.
II. IZVEDBA JAVNEGA RAZPISA
8. člen
Ministrstvo objavi razpis za izbor in sofinanciranje znanstvenih monografij v Uradnem listu Republike Slovenije enkrat na leto.
9. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
1. naziv in sedež ministrstva;
2. predmet javnega razpisa z navedbo osnovnih pogojev in meril za sofinanciranje;
3. okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
4. določitev obdobja sofinanciranja;
5. način, oblika in rok, do katerega morajo biti oddane pisne prijave;
6. datum odpiranja prijav za sofinanciranje;
7. rok, v katerem bodo izdajatelji obveščeni o izboru in o v višini sofinanciranja;
8. kraj, čas in osebo (tudi na internetu), pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
10. člen
Izdajatelj se prijavi na razpis skladno z razpisno dokumentacijo, ki jo pripravi komisija za vodenje postopka. Razpisna dokumentacija vsebuje:
1. prijavni obrazec;
2. navedbo zahtevanih podatkov o znanstvenih monografijah:
– rokopis monografije z obsegom do največ 30 avtorskih pol (obsežnejši rokopis je treba dodatno utemeljiti);
3. dve recenziji rokopisa monografije;
Recenzija mora vsebovati:
– opis zgradbe znanstvenega dela in povzetek glavnih dognanj,
– oceno aktualnosti monografije: pomen za razvoj znanstvene discipline, pomen za razvoj znanstvene in strokovne terminologije, pomen glede na že objavljena sorodna dela,
– predstavitev pisca monografije in njegovega ugleda v znanstvenih krogih,
– oceno kakovosti znanstvenega aparata.
Recenzenta monografije morata biti ugledna znanstvenika s tistega področja, s katerega je monografija;
4. predračun tiskarne;
5. pogodbo avtorja s tujim založnikom, če bo prevod monografije slovenskega avtorja objavljen v tujini;
6. finančni predračun;
7. okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje;
8. način določanja deleža financiranja;
9. vzorec pogodbe;
10. navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora izdajatelj predložiti kot dokazilo, da je upravičen do sofinanciranja;
11. navedbo meril za sofinanciranje.
11. člen
Uradna oseba označi na vsakem prejetem prijavnem obrazcu zaporedno številko in datum prejema prijave na razpis. Vsakemu izdajatelju pošlje potrdilo, v katerem sta navedena zaporedna številka njegove prijave in datum prejema.
O odpiranju prijav in izboru izdajateljev mora komisija za vodenje postopka sproti voditi zapisnik, ki vsebuje predvsem:
1. naslov, prostor in čas odpiranja prijav;
2. predmet javnega razpisa;
3. imena navzočih predstavnikov komisije;
4. imena oziroma nazive izdajateljev, ki so vložili prijave;
5. vrstni red odpiranja prijav, ugotovitve o popolnosti prijav z navedbo tistih predlagateljev, ki niso dostavili popolne prijave.
Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije.
12. člen
V postopku izbora so upoštevane samo vloge, ki so pravočasno oddane v razpisnem roku in imajo vse elemente, zahtevane z razpisno dokumentacijo. Kolikor je kateri izmed elementov pomanjkljiv, predsednik komisije za vodenje postopka o tem pisno obvesti izdajatelja in ga pozove, da ga v roku 15 dni dopolni.
Nepopolne vloge, ki jih izdajatelj v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni, se zavržejo.
III. EVALVACIJA IN IZBOR
13. člen
Ko komisija za vodenje postopka ugotovi, da prijava na razpis vsebuje vse podatke, zahtevane z razpisom in razpisno dokumentacijo, pošlje prijave komisiji za ocenjevanje prijav, da pripravi prednostni seznam za sofinanciranje znanstvenih monografij.
14. člen
Pri ocenjevanju znanstvenih monografij se upoštevajo naslednja merila:
– aktualnost monografije,
– pomen za razvoj znanstvene discipline,
– pomen za razvijanje znanstvene in strokovne terminologije.
Prednost pri sofinanciranju imajo monografije, ki:
– imajo večji pomen za razvoj znanstvene discipline,
– imajo večji pomen za slovenski ali mednarodni znanstveni prostor oziroma uveljavljajo slovensko znanost v mednarodnem prostoru,
– so sofinancirane tudi iz drugih virov.
15. člen
Dokončni seznam in višino sofinanciranja znanstvenih monografij določi minister na podlagi prednostnega seznama komisije za ocenjevanje prijav.
16. člen
Uradna oseba obvesti izdajatelja, vsakega posebej, o rezultatih izbora prijav.
IV. PRITOŽBENI POSTOPEK
17. člen
Izdajatelj ima v osmih dneh od prejema sklepa pravico vložiti zahtevo za ponovno ocenitev vloge. V svoji zahtevi mora opredeliti razloge, zaradi katerih zahteva ponovno ocenitev.
O zahtevi odloči minister. Odločitev je dokončna.
V. IZVAJANJE SOFINANCIRANJA
18. člen
Ministrstvo sklene z izdajateljem monografije pogodbo, v kateri pogodbeni stranki določita medsebojne pravice in obveznosti.
Ministrstvo pošlje izdajateljem predlog pogodbe in jih pozove k podpisu.
Izdajatelj mora vrniti podpisano pogodbo v 8 dneh skupaj z dokazilom, da je rokopis oddan v tiskarno, računalniško obdelavo ali prevajanje, sicer ministrstvo odstopi od sklenitve pogodbe.
19. člen
Sestavine pogodbe so:
1. naziv in naslov ministrstva in izdajatelja;
2. pogodbeni predmet;
3. višina dodeljenih sredstev;
4. namen za katerega se dodeljujejo;
5. terminski plan porabe sredstev;
6. način nadzora nad porabo sredstev:
– predložitev finančnega obračuna,
– predložitev vsebinskega poročila, fotokopije računov, seznam udeležencev,
– predložitev tiskanih gradiv;
7. določilo o sankcijah, če izdajatelj nenamensko porabi dodeljena sredstva ali ne izpolni pogodbenega predmeta;
8. določilo, da mora izdajatelj sproti obveščati ministrstvo o spremembah, ki lahko vplivajo na izpolnitev pogodbenih;
9. določilo, da mora izdajatelj obrazložiti in utemeljiti podaljšanje roka porabe sredstev glede na predvideni terminski plan, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev.
V pogodbi minister pooblasti uradno osebo za spremljanje izvajanja določil pogodbe.
VI. SPREMLJANJE IZDAJE MONOGRAFIJ
20. člen
Izdajatelj je dolžan sproti obveščati ministrstvo o spremembah, ki utegnejo vplivati na izpolnitev njegovih obveznosti, določenih v pogodbi.
Če so novi pogoji bistveno drugačni od dogovorjenih, minister odloči, ali se pogodba o sofinanciranju monografije spremeni ali ministrstvo od nje odstopi.
21. člen
Če uradna oseba iz 19. člena tega pravilnika ugotovi, da pogodbeni predmet ni izpolnjen s pogodbo, ministrstvo odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev že izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.
VII. KONČNI DOLOČBI
22. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih monografij (Uradni list RS, št. 66/96).
23. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 6/2001
Ljubljana, dne 24. aprila 2001.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport
dr. Lucija Čok l. r.

AAA Zlata odličnost